STICHTING "DE MODERNE MUZIEK". Afdeling Sekr. Zaanweg 24 WORMERVEER. Zaandam oktober 1958.

L.S., Gezien de grote belangstelling en waardering voor het concert van Thuo Bruins in april vsn dit jaar hebben wij besloten we- derom een concert te organiseren op vrijdag, 7 november 1958 te 20.00 uur, in de Doopsgezinde Kerk aan de Westzijde. Dit concert zal wor- den gegeven door de beroemde violist JO JUDA met begeleiding van GERARDHENGEVELD Het programma luid: "SONATE" van Claude Debussy Debussy pauze "SONATE" van Maurice Ravel. Dit concert sluit aan op de luistercursus, welke onder auspiciën van onze Stichting door Volksuniversiteit op 17, 24 en 31 ok- tober word en wordt gegevcn door de bekende musicoloog THEO WILLEMZE die ook ook de inleiding voor dit concert zal verzorgen. Teneinde liet publiek in de gelegenheid te stellen beter kennis te nernen van beide werken, hebben wij in overleg met de solisten en de inleider besloten de sonates twee maal te laten uitvoeren, n.l. eerst muziek, dan de inleiding en dan weer muziek. De toegangsprijs bedrnagt f. 1,50, donateurs van de Stichting "De Moderne Muziek" en leden van "Jeugd en Muziek" 50% reductie. Kaarten zijn van te voren verkrijgbaar nan het kantoor de Zaan- damse Gemeenschap, Gedempte, Gracht 79, door overschrijving op girorjkening 4 22 13 van die, Stichting "De Moderne Muziek" en voorzover de voorraad strekt s avonds aan de kerk. Wij hopen, dat door uw aanwezigheid blijk zult geven van uw be- langstelling voor ons werk en tevens, dat u uw omgeving op deze bijzondere avond attent zult maken. STICHTING "DE MODERNE MUZIEK" Afdeling Zaandam. T.Börger, sekr.