STICHTING STUDIEKRING VOOR WIJSBEGEERTE Telefoon 797250 Postgiro 42603 Amsterdam, april 1963 Gem.giro S.8600 Okeghemstraat 25

L.S. Wij vestigen Uw aandacht op de laatste Zondag- ochtendlezing van dit seizoen. Op ZONDAG 21 APRIL a.s. spreekt Mr.Drs.A.Börger over: Het conflict in de wereldziel. In dit conflict zijn wij allen betrokken of wij het weten of niet; wij zijn allen eraan medeschuldig en voor de oplos- sing ervan mede-verantwoordelijk. Hierin ligt onze grote en grootse taak. De ZONDAGOCHTENDLEZING wordt gehouden in Café MODERNE, Leidseplein 19-21 te Amsterdam, des morgens om 10.30 um toegangsprijs fl 1,25. Besloten cursus. Ook dit jaar zal Mr.Börger weer een besloten cursus geven te zijnen huize, welke alleen toegankelijk is voor donateurs. Gedurende zes achtereenvolgende donderdagavonden spreekt Mr.Börger over: Dieptepsychologie en moderne litteratuur. Aangetoond zal worden, dat reeds in het begin van deze eeuw - en zelfs nog daarvóór - romans, toneelstukken enz. ver- schenen zijn, die slechts met behulp van de dieptepsychologie begrijpelijk gemaakt kunnen worden. Soms zelfs gaan de schrij- vers aan de wetenschap vooraf. Enkele namen van schrijvers, die besproken zullen worden: Strindberg, Schnitzler, Wedekind, Kafka, Thomas Mann, Gireau- doux, Hugo Claus, Bert Schierbeek, Hary Mulisch. Deze lijst pretendeert geen volledigheid en evenmin dat aan alle schrij- vers evenveel aandacht besteed zal worden. Toegangsprijs voor de gehele cursus fl 10.==; s.v.p. spoedige aanmelding in verband met de aanvang en plaatsruimte. De B.-donatie bedraagt f 7,50 per jaar. B.-donateurs hebben korting op de avondcursussen. A.-donateurs hebben vrije toe~ gang tot alle openbare lezingen en voordrachten; de A.-donatie bedraagt f 45.= per jaar. Besloten cursussen zijn alleen voor donateurs toegankelijk. Wilt U gedurende de zomermaanden het contact met de Studie- kring behouden ? Abnnneert U dan op de "Wereld van Heden". De Wereld van Heden verschijnt 2 maal per maand en kost fl 3.= per kwartaal. Mr.Börger behandelt hierin politiek, psycho- logie en kunst op zijn bekende manier. Wilt U ons helpen om ons doel - de mensen tot zelfontwikke- ling te bregen - te bereiken ? Mogen wij dan op Uw belang- stelling en komst rekenen ? Het Bestuur.