STICHTING STUDIEKRING VOOR WIJSBEGEERTE Telefoon 79.72.50 Postgiro 42603 Amsterdam, november 1961 Gem.giro,S.8600 Okeghemstraat xx

L.S. In de Zondagochtendlezingen zal Mr.Drs.A. Börger aandacht vragen voor de verschillende aspecten van het uiterst actuele gebeuren, dat de menigte moderne massa geworden is en bezig om politiek subject te worden. Zoals altijd vormt elke voordracht een afgerond geheel, zodat wie er een niet kan bijwonen, zonder bezwaar de andere kan volgen. Op ZONDAG 3 DECEMBER 1961 spreekt Mr.Drs.A.Börger over: De controverse tussen Oost en West. Deze is, zoals ook Prof.C.G.Jung waarschuwt, niet af te doen met de bewering, dat het Oosten het Wade en wij het goede representeren, want daardoor lopen wij vast in een star negativisme en in zelfverblinding. In Oost-Europa is sprake van een creedo-cratie, wereldlijke parallel van theocratie. Mr.Börger zal de vraag behandelen in hoeverre de S.U. een gevaar is en of democratie en creedo- cratie elkaar positief kunnen beïnvloeden. en op ZONDAG 17 DECEMBER daaraanvolgend houdt Mr.Börger De Kerstrede. Is de jeugd bezig te ontwaken ? Wordt de kerstgedachte, als de geboorte van het,licht der wereld, eindelijk werkelijkheid ? De nacht is diep en duister genoeg om het licht geboren te doen worden. De ZONDAGOCHTENDLEZINGEN worden om de veertien dagen ge- houden in Café MODERN, Leidseplein 19-21 te Amsterdam, des morgens om t0.30 uur; toegangsprijs fl. 1,25 ATTENTIE, S.V.P. Na de Kerstrede van 17 december a.s. is onze eerstvolgende Zondagochtendlezing op Zondag 14 januari 1962 in Café Moderne. Nadere mededelingen worden U nog toegezonden. Onze lezingen en cursussen zijn voor iedereen toegankelijk. Wilt U ook medewerken om ons werk meer bekendheid te geven ? Brengt dan Uw vrienden en kennissen eens mee. Bij voorbaat onze dank. Het Bestuur.