Prof Forelstichting Secretariaat: Da Oostaplein 16,West. Amsterdam, februari 1959 Telefoon 12.96.16 Penningmeester: Anton Waldorpstraat 72, West. Postgiro 225400. Gem.giro F.2600.

L.S. Het is ons een genoegen U te kunnen mededelen, dat wij op de Vrijdagen 13 en 20, Maart a.s. een cursus norga- niseren over het onderwerp: De jeugd in de pubertijd. Op VRIJDAG 13 MAART a.s. zal Dokter J.C.Viëtor voor de pauze een inleiding houden over de binlogische zijde van het onderwerp, terwijl na de pauze gelegenheid zal zijn vragen te stellen; Op VRIJDAG 20 MAART a.s. zal Mr.Drs.A.Börger voor de pauze de psychologische zijde van het onderwerp belichten, terwijl na de pauze eveneens gelegenheid tot vragen stellen is. De cursus wordt gehouden in Café DE BEURSBENGEL aan het Damrak 44-45 te Amsterdam, des avonds om 8 uur. Toegangsprijs voor de 2 avonden f. 1,50. Wij hopen van ganser harte, dat vooral ouders en onderen, die met de jeugd te maken hebben, van hun belangstelling zullen laten blijken, nmdat in deze tijd een der oorzaken van de z.g. "nozem" vooral in de lange duur der puberteit te zoeken is. Er is momenteel vrijwel niets moeilijker dan het contact van de ouderen met de jeugd; als U weet voer welke problemen Uw kinderen komen te staan, zal het U gemakkelijker vallen hun gedragingen te begrijpen en zult U wellicht tot steun kunnen zijn. Wij hopen en vertrouwen dat wij op Uw komst mogen rekenen. Het Bestuur.