STICHTING STUDIEKRING VOOR WIJSBEGEERTE Telefoon 79.72.50 Postgiro 4260 Amsterdam, februari 1962 Gem.giro S.8600 Okeghemstraat 25

L.S. In de tweede helft van het seizoen 1961/162 heeft Mr.Drs.A.Börger besloten opnieuw stelling te nemen tegen het weer opkomende fascisme; niet door het aan te vallen als een stelsel van moord en corruptie (wat het is), maar door duidelijk te maken, dat de westerse mens geen andere keuze heeft dan: 1) de vernietiging van het zedelijke Ik door de verikkiging, of 2) de verwerkelijking (tot wereldlijke werkelijkheid) van het zedelijke Ik door de realisatie der gemeenschapsidee. Op ZONDAG 11 FEBRUARI 1962 spreekt Mr.Drs.A.Börger over: Het existentialisme als philosophische erkenning van het individuele gevoel van verlorenheid. Hiermee samenhangend: fascisme en nazisme als verschijnselen van de Ik-verlorenheid. Gevolg hiervan na de tweede wereldoorlog: het zoeken naar een houvast in de materiële spheer. De welvaartstaat. Op ZONDAG 25 FEBRUARI a.s. spreekt Mr.Börger over: De spanning tussen West en Oost als spanning tussen fascisme en communisme. Het marxistisch communisme als materialistische gemeenschaps- idee, die uitgaat van de realiteit der massa. Het eist een collectief bewustzijn van het Ik, terwijl het fascisme-elk Ik-bewustzijn ontkent. en op ZONDAG 11 MAART daaraanvolgend over. De idealistische gemeenschapsidee. Hiertoe is nodig, dat het Ik zich ontwikkelt tot het zedelijke Ik, waardoor het individu zijn beperktheid te boven en te bui- ten gaat. Deze ontwikkeling kan op vrouwelijke en op manlijke wijze plaats vinden. In dit verband de betekenis der vrouwen- emancipatie als emancipatie van het vrouwelijke. De ZONDAGOCHTENDLEZINGEN worden om de veertien dagen gehou- den in Café MODERNE, Leidseplein 19-21 te Amsterdam, des mor- gens om 10.30 uur; toegangsprijs fl 1,25. De Donderdagavondcursus. Om in deze tijd het zelfbewustzijn Te vergroten heeft Mr.Börger besloten een cursus te Geven onder de titel: De ontwikkeling der persoonlijkheid. In deze tijd is het moeilijk een persoonlijkheid te worden. De enorme wetenschappelijke ontwikkeling heeft een omvangrijke kloof te weeg gebracht tussen de moraal en de middelen, die ons ter beschikking staan om ons te verwerkelijken. . Onder de jongeren is veel nuchterheid, cynisme, concretisme, waarvan echter een krachtige opbouwende invloed te verwachten is, want ook deze jeugd vraagt naar "de laatste dingen" De cursus wordt gehouden op de DONDERDAGEN 8,15 en 22 februari. 1,8 en 15 maart 1962 in de achterzaal van Café DE BEURSBENGEL, Damrak 44-45 te Amsterdam, des avonds om 8 uur. Toegangsprijs voor B.-donateurs fl 8,50; voor niet-donateurs fl 10.== voor de gehele cursus . Onze lezingen en cursussen zijn voor iedereen toegankelijk. Mogen wij op Uw belangstelling en komt rekenen? Het Bestuur.