STICHTING STUDIEKRING VOOR WIJSBEGEERTE Telefoon 797250 Postgiro 42603 Amsterdam, februari 1968 Gem.giro S.8600 Okeghemstraat 25

L.S. In de tweede helft van het seizoen 1967/'68 zal Mr.Drs.A.Börger weer enige belangrijke vragen aan de orde stellen en deze psychologisch en wijsgerig doordenken. Op ZONDAG 25 FEBRUARI 1968 spreekt Mr.Drs.A.Börger over: Gaat Europa onder? Men zegt, dat Europa gevaar loopt een Amerikaanse kolonie te worden. Ligt dit in de rede ? Amerika is momenteel de grootste koloniale macht ter wereld. De verhouding Europa/Amerika. Het verzet van president de Gaule. Heeft Frankrijk een bijzondere taak voor Europa en de_wereld ? Op ZONDAG 10 MAART 1968 spreekt Mr.Drs.A.Börger over: Is China op weg naar de wereldmacht ? Eeuwenlang stond het stil. Nu is het heftig in beweging. Het Chinese geestelijke beginsel. De vroegere Chinese cultuur. Ligt Chinese expansie in de rede en is dus het gele gevaar reëel, zoals Johnson zegt ? en op ZONDAG 24 MAART daaraanvolgend over: Het probleem der ontwikkelingslanden. Aan wie de schuld, dat zij achterbleven ? Ras, cultuur, religie, kolonialisme ? De 200 millioen heilige koeien in India; de reïncarnatieleer; stamoorlogen; donkerhuidige veroveraars. Wij en de gekleurde volkeren leven niet allen in dezelfde tijd. De ZONDAGOCHTENDLEZINGEN worden om de veertien dagen gehouden in de Pleinzaal van het van Nispenhuis, Stadhouderskade 55 te Amsterdam, des morgens om 10.30 uur. Toegangsprijs fl 2,50; jeugdigen, studenten e.d. fl 19,50. WOENSDAGAVONDCURSUS. In de eerste voorjaarscursus, die zes avonden duurt, zal M.Drs.A.Börger spreken over: De Mens en zijn goden. Goden zijn voorstellingen, maar daarom nog geen waanvoorstellingen. De Mens is een noodzakelijke verschijning in het heelal, maar tevens verkering van realiteit tot idealiteit. Potentialiteit, realiteit, idealiteit. Als de Mens heft het verschijnen zich op, o.a. als godsvoorstelling, die op haar beurt geworden is uit het onvoor- stelbare numen. Alle Zijn is Worden en ook goden evolueren; daarom moet ook de christelijke godsvoorstelling voorbijgaan. De zin van het Mens-zijn is slechts te begrijpen in het grote ver- band van de zelfontplooiing der Rede. (Johannes: "In den beginne was de logos"). Kan de massamens zonder goden leven ? De cursus wordt gehouden op de WOENSDAGEN 21 en 28 februari, 6, 13, 20 en 27 maart 1968 in de Pleinzaal van het Van Nispen- huis, Stadhouderskade 55 te Amsterdam, des avond om 8 uur. Toegangsprijs fl 15.--. Onze lezingen en cursussen zijn voor iedereen toegankelijk. Z. 0. Z. Voor de goede orde vermelden wij nog even, dat voor het gehele seizoen kaarten verkrijgbaar zijn en wel: A.donateurs: (rechthebbende 14 zondagochtendlezingen te bezoeken of 12 woensdagavonden) f 25.== B.donateurs: (rechthebbende 14 zondagochtendlezingen te bezoeken en 12 woensdagavonden) f 50.== C.donateurs: ongelimiteerde toegang tot alle openbare lezingen door ons georganiseerd f 250.== Overige vrijwillige bijdragen zullen natuurlijk zeer welkom zijn om ons werk meer bekendheid te kunnen geven. Wij hopen op Uw komst en medewerking te mogen rekenen. Het Bestuur.