STICHTING STUDIEKRING VOOR WIJSBEGEERTE Telefoon 797250 Postgiro 42603 Amsterdam, februari 1971 Gem.giro,S.8600 Okeghemstraat 25

L.S. In de tweede helft van het seizoen zal Mr.Drs.A.Börger eveneens spreken over diverse opzienbarende verschijnselen, waarin de diep- gaande geestelijke crisis van deze tijd zich openbaart. Het is echter zijn bedoeling in deze crisis het licht te doen zien, dat de moge- lijkheid van een nieuwe dag aankondigt. Op ZONDAG 7 MAART a.s. houdt Drs.A.Börger een lezing over: Zijn abortus en euthanasie toelaatbaar ? Deze kwesties houden direct verband met de eerbied voor het mensenleven. Dus is het noodzakelijk eerst uit te maken wat het begrip "mensen- leven" inhoudt. Hieromtrent bestaan nogal uiteenlopende opvattingen. Op ZONDAG 21 MAART a.s. spreekt Mr.Drs.A.Börger over: Huwelijk of concubinaat ? Gaat het eigenlijk iemand iets aan of een vrouw en een man ge- slachtsgemeenschap hebben ? Waarom moet een kind beslist een bepaalde man als vader hebben ? Is de moeder niet voldoende ? Is de vader even belangrijk als de moeder of minder ? Op ZONDAG 4 APRIL a.s. spreekt Mr.Drs.A.Börger over: Is het paasverhaal een illusie ? Het vindt zijn voorlopers bij de Sumeriers, in het oude testamen en bij de Grieken. Welke betekenis heeft het voor ons persoonlijk in ons leven ? Want hierin alleen is de feitelijke en tevens redelijke zin te zoeken, niet in een leven hiernamaals. en op ZONDAG 18 APRIL daaraanvolgend over: Hoe redden wij ons van de sleur ? Hij is de vijand van vitaliteit en levensvreugde. Leeft hij in ons of woont hij in de maatschappij - de maniakken van orde en gezag ? Kunnen wij hem de baas worden ? De ZONDAGOCHTENDLEZINGEN worden om de veertien dagen gehouden in gebouw "De Schalm, Frederiksplein 23 te Amsterdam, des morgens om 10.30 uur. Toegangsprijs fl 3,- -o- In verband met de afnemende belangstelling voor de z.g. besloten cursus heeft het bestuur, in overleg met Mr.Börger, besloten deze te laten vervallen, aangezien de voorbereiding daarvan te veel werk vereist voor slechts weinig mensen. -o- De portokosten blijven maar stijgen, wij hebben daarom gemeend de vier laatste lezingen op 1 oonvocatie te kunnen vermelden. Bewaar deze aankondiging dus wel; mocht U hem toch kwijt raken, er is op alle lezingen in ieder geval een exemplaar voor U te krijgen. Onze lezingen en cursussen zijn voor iedereen toegankelijk. Wij hopen op Uw komst te mogen, rekenen. Het bestuur.