Telefoon 79.72.50 Postgiro 42603 Amsterdam, januari 1959 Gem.giro S. 8600 Okeghemstraat 25.

L.S. In de tweede helft van dit seizoen heeft Mr.Börger ons voorgesteld een serie Zondagochtendvoordrachten te houden onder het aspect van de verhouding tussen mens en maatschap- pij. Op ZONDAG 25 JANUARI 1959 zal Mr.Drs.A.Böger spreken over: De tendenz naar dictatuur. Dat deze tendenz in hoge mate aanwezig is, ook in de westerse wereld, behoeft nauwelijks betoog. Waarom het gaat is te begrijpen waardoor dit zo is en wat het feitelijk betekent en dus: wat ons te wachten staat. Op ZONDAG 8 FEBRUARI a.s. over: Gaat Europa onder ? Met deze vraag wordt niets bloederigs en katastrophaals be- doeld, maar slechts of Europa gedoemd is de leiding in de wereld af te staan en voortaan een ondergeschikte rol te spelen. en op ZONDAG 22 FEBRUARI daaraanvolgend over: Heeft de jeugd een taak ? De oude mensen zijn toonaangevend en manipuleren staat en maatschappij overeenkomstig hun gemeenlijk volkomen verouder- de inzichten en ten hunne bate. Vandaar bovenstaande vraag, het verouderde is immers het verleden. De ZONDAGOCHTENDLEZINGEN worden om de veertien dagen ge- houden in Café MODERNE, Leidseplein 19-21 te Amsterdam, des morgem om 10.30 uw; toegangsprijs f. 1,25. Avondcursus. De cursus wordt gehouden op de Woensdagen 11, 18 en 25 februari, 4, 11 en 18 maart 1959 in Café de BEURSBENGEL, Damrak 44-45 te Amsterdam, des avonds om 8 uur. De cursus heeft tot onderwerp: De bijbel in het licht van de strijd tussen de Grote Moeder en de Grote Vader. Nu Mr.Börger in het afgelopen jaar de hierboven genoemde oerbeginselen voor ons heeft doordacht en ontwikkeld, was het a.h.w. vanzelfsprekend, dat van vele kanten het verzoek gericht werd om vanuit dat gezichtspunt de bijbel te ver- klaren. Het is de moeite waard op te merken, dat in onze materialistische tijd een sterke wederopleving van de be- langstelling voor de bijbel is waar te nemen, nu de oude opvatting hierover meer en meer onhoudbaar blijken. Wij achten het daarom juist, dat M.Börger voor ons de bijbel ditmaal doordenkt onder bovengenoemde gezichtshoek. Toegangsprijs voor de gehele cursus voor B.donateurs f.8,50; voor niet-donateurs f. 10.==. Al onze openbare lezingen en cursussen zijn voor iedereen toegankelijk. Mogen wij op Uw belangstelling en komst rekenen ?