STUDIEKRING VOOR WIJSBEGEERTE Postgiro 42603 Gem.giro S.8600 Amsterdam, maart 1958 Okeghemstraat 25 Telefoon 79.72.50

L.S. Wij vestigen Uw aandacht op de laatste twee Zondagochtendlezingen van het seizoen 1957/58. Mr.Börger behandelt in deze serie het begrip "vrijheid", welk begrip in onze dagen zeer nadrukkelijk aan de orde gesteld wordt. Op ZONDAG 30 a.s. zal Mr.Drs.A.Börger spreken over: Christendom en Boeddisme.(de Paasrede) In deze voordracht zal het verband tussen beide godsdiensten besproken worden, alsmede de invloed, die Azië thans op ons kan uitoefenen te onzen gunste. Op ZONDAG 13 APRIL daaraanvolgend spreekt Mr.Drs.A.Börger over: Wording van het socialisme Het begrip socialisme is dermate verwaterd, dat het niet overbodig is een beschouwing te wijden aan de wording ervan, maar ook aan de huidige verwording. De ZONDAGOCTOCHTENDLEZEGEN worden om de veertien dagen ge- houden in Café MODERNE, Leidseplein te Amsterdam, des morgens om 10.30 uur; toegangsprijs f. 1,25. Gespreksavonden. Zoals gewoonlijk werd ons verzocht na af- loop der avondcursussen gespreksavonden te organiseren. Mr.Börger zal in 't kort een onderwerp behandelen, waarna door de deelnemers vragen gesteld er, discussie gevoerd kan worden. Deze bijeenkomsten worden op de Dinsdagavonden ge- houden, te beginnen op Dinsdag 15 April a.s. ten huize van Mr.Börger en zullen voortgaan tot 20 Mei, aanvang 8.15 uur. De prijs voor de zes is vastgesteld op f. 9.== voor donateurs. Tijdige aanmelding wordt verzocht i.v.m. de plaatsruimte. Wilt U gedurende de zomermaanden het contact met de Studiekring behouden ? Abonneert U dan op "De Wereld van Heden". De Wereld van Heden verschijnt 2 maal per maand en kost f. 3.= per kwartaal. Mr.Börger behandelt hierin politiek, psychologie en kunst. Wij wekken U op ons te steunen bij ons streven het werk van de Studiekring in zo ruim mogelijke mate bekendheid te geven. Mogen wij op Uw komst en medewerking rekenen ? Het Bestuur.