STICHTING STUDIEKRING VOOR WIJSBEGEERTE Telefoon 797250 Postgiro 42603 Amsterdam, maart 1969 Gem.giro S.8600 Okeghemstraat 25

L.S. De volgende lezingen zijn de laatsten van het seizoen 1969, in deze lezingen bespreekt Mr.Dre.A.Börger de verstarring in de wereldsituatie en wel Op ZONDAG 30 MAART a.s. houdt Mr.Drs.A.Börger zijn Paasrede Wegens de gespannen toestand der rijksfinanciën en de wankele positie der betalingsbalans, kan de wederopstanding niet plaats vinden. De regering blijft optimistisch. Dit communiqué werd in de voornaamste hoofdsteden, ook in Vaticaanstad, gepubliceerd. en op ZONDAG 13 APRIL daaraanvolgend spreekt Mr.Börger over: Het racisme Het is zeer oud, even oud als het begrip "barbaren". Welbegrepen is het een oer-zonde - de zonde der zelfoverschat- ting - die samenhangt met domheid. Racisme en het verkeerde nationalisme zijn de ernstige ziekten van onze tijd. De ZONDAGOCHTENDLEZINGEN worden om de veertien dagen gehouden in het van NISPENHUIS, Stadhouderskade 55 te Amsterdam, des morgens om 10.30 uur. Toegangsprijs fl 2,50; studenten e.d, fl 1950. Besloten cursus. Ook dit voorjaar zal Mr.Drs.A.Bt~rger weer een z.g. besloten cursus geven; Mr. Börger behandelt deze keer De Grote Moeder in onze eeuw. Zij is de oorsprong van alle kennis, wetenschap en wijsbegeerte, maar zij heeft ook haar ommezijde, die niet creatief is, maar verslindend. Spreker zal het Vrouwelijke vanaf de oorsprong uiteenzetten, dus zoals het gezien werd in de oudheid, bij andere rassen, bij ons en zoaln het thans zijn ontzagwekkende invloed doet gelden. Een ontwikkelingsgeschiedenie van het wezen der Vrouw. De cursus wordt gehouden op de WOENSDAGEN 16, 23,(dinsdag)29 april, 7,14 en 21 mei gL.s. in do Pleinzaal van het Van Nispen- huis, Stadhnuderskade 55 te Amsterdam, des avonds om 8 uur. Toegangsprijn fl 15.-- Onze lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Vlij stellen het zper op prijs als U ons wilt helpen om ons werk meer bekendheid te geven, zodat wij ons doel - de mensen tot zelfontwikkeling te brengen ~ beter kunnen bereiken. Mogen wij daarom np Uw medewerking en komst rekenen ? Het bestuur.