STUDIEKRING VOOR WIJSBEGEERTE Postgiro 42503 Gem.giro S 8600 Amsterdam, 15 November 1953. Telefoon 97250 Okeghemstraat 25

L.S. Voor Kerstmis zal Mr. Drs A. Börger aan de ontwikkeling der kunst sinds de tweede helft van de vorige eeuw aantonen, wat Wij te verwachten hebben voor de naaste toekomst op het gebied van het mens-zijn. Deze serie lezingen wordt zodoende op ZONDAG 29 NOVEMBER a.s. vervolgd met een voordracht van Mr Drs A.Börger over De abstractie in de hedendaagse kunst. De vraag, die behandeld zal worden, is of de abstracte kunst nog iets neer is dan alleen een tijdelijk verschijnsel. Hierbij zullen bekende abstracte schilders, beeldhouwers enz. besproken worden. Op ZONDAG 13 DECEMBER daaraanvo1gend zal Mr Drs A. B örger deze serie besluiten met een lezing over De komende mens Na een samenvatting van de ontwikkeling der kunst in de laatste 70 jaar, zal MR.Börger uiteenzetten, dat de renais- sance-mens thans het punt heeft bereikt. waarop zijn ont- wikkeling omslaat tot het tegendeel en concluderen wat deze "nieuwe" mens zijn zal. De ZONDAGOCHTENDLEZINGEN worden en de veertien dagen ge- houden in het BEURSGEBOUW aan het Damrak te Amsterdam (ingang bij de tramhalte), aanvang 10.30 uur; toegengsprijs f. l.=. In 1954 is onze eerste bijeenkomst op Zondag 17 Janunri. Het ligt in het voornemen van Mr. Drs A..Börger dit voor- jaar de belangrijkste hedendaagse politieke en culturele persoonlijkheden te bespreken. Wij wekken U op zoveel mogelijk bekendheid aan ons werk te geven en onze bijeenkomsten trouw te bezoeken. HET BESTUUR.