STICHTING STUDIEKRING VOOR WIJSBEGEERTE Telefoon 79 72 50 Postgiro 42603 Amsterdam, november 1968 Gem.giro S.8600 Okeghemstraat 25

L.S. Wij besluiten het eerste deel van onze zondag- ochtendlezingen in het seizoen 1968/69 met de hierna vermelde voordrachten: Op ZONDAG 24 NOVEMBER 1968 zal Mr.Drs.A.Börger een lezing houden over: Onze gewelddadige wereld Het doel van het geweld is vernietiging van natuurlijke of van zedelijke objecten. Maar het verdere doel kan positief zijn. De omvang van het begrip "geweldpleging". Welk psychologisch proces voerde tot de hedendaagse triomf ervan in alle levenssferen ? Op ZONDAG 8 DECEMBER a.s. spreekt Mr.Drs.A.Börger over: "De mens is in het Zijn geworpen" (Sartre) Zijn wij onderworpen aan het Noodlot ? Noodlot en vrije wil. De tragiek van het leven. Volgens de oude Grieken waren de mensen niet tegen de goden opgewassen (tragiek) en de goden niet tegen het Noodlot. en op ZONDAG 22 DECEMBER daaraanvolgend houdt Mr.Drs.A.Börger De Kerstrede Het Kind. De Stal. De Wijzen uit het Oosten. Evenals in de dagen, waarin het verhaal speelt, is de wereld vol van geweld, machtshonger en kindermoord en klinkt luid de roep om brood en spelen. Kan het geboren worden en waar is de stal ? Zijn de wijzen uit het Oosten onderweg ? De ZONDAGOCHTENDLEZINGEN worden om de veertien dagen gehouden in de Benedenzaal van het van Nispenhuis, Stadhouderskade 55 te Amsterdam, des morgens om 10.30 uur. Toegangsprijs fl 2,50; jeugdigen, studenten e.d. fl 1,50. Attentie. Na de Kerstrede van 22 deoember a.s. is onze eerstvol- gende zondagochtendlezing op 19 januari 1969. Nadere mededelingen worden U tijdig toegezonden. Geeft s.v.p. Uw naam en adres op ! Onze lezingen en cursussen zijn voor iedereen toegankelijk. Wij stellen het zeer op prijs als U ons wilt helpen om ons werk meer bekendheid te geven, zodat wij ons doel - de mensen tot zelf- ontwikkeling te brengen - beter kunnen bereiken. Mogen wij op Uw medewerking en komst rekenen ? Het bestuur.