STUDIEKRING VOOR WIJSBEGEERTE Postgiro 42603 Amsterdam, october 1957. Gem.giro S.8600 Okeghemstraat 25. Telefoon 79.72.50

L.S. In het winterseizoen 1957/56 zal Mr.Drs. A.Börger het begrip "modern" als grondgedachte nemen om ver- schillende aspecten van het hedendaagse leven duidelijk te maken. Het traditionele element (erfelijkheid en opvoeding) in ons leven, maakt het ons n.l. moeilijk om het werkelijk nieuwe (moderne) te vatten. Op ZONDAG 10 NOVEMBER 1957 zal Mr.Drs.A.Börger spreken over: Wat beginnen wij met de vrije tijd? Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden, maar het antwoord is van het grootste belang, omdat zich hier een mogelijkheid opent om de mensen weer tot persoonlijke creativiteit te brengen. en op ZONDAG 24 NOVEMBER daaraanvolgend over: De jeugd en het het materialisme Jeugd en idealisme gaan vanzelfsprekend samen, al liggen de idealen snms gedeeltelijk in de materiële spheer Het huidige materialisme echter heeft de strekking alle idealisme te doden en wekt daardoor reacties bij de jeugd, die de moeite van het bestuderen waard zijn. De ZONDAGOCHTENDLEZINGEN worden om de veertien dagen ge- houden in Café MODERNE, Leidseplein 19-21 te Amsterdam, des morgens om 10.30 uur; toegangsprijs f. 1,25. Wij zenden regelmatig en met groot genoegen de aankondi- gingen van onze lezingen en cursussen. De ervaring heeft ons geleerd, dat het voor ons de aange- wezen weg is om de mensen, die belangstelling voor ons werk zonden kunnen hebben, maar er nog nooit van hoorden,op deze wijze te bereiken. Wilt U voor zever mogelijk ook medewerken om ons werk meer bekendheid te geven ? Bij voorbaat onze dank. HET BESTUUR.