STUDIEKRING VOOR WIJSBEGEERTE Telefoon 79.72.50 Postgiro 42603 Amsterdam, october 1958 Gem.giro S. 8600 Okeghemstraat 25

L.S. In het komende seizoen heeft Mr.Drs.A.Börger ons voorgesteld een serie Zondagochtendvoordrachten te houden, waarin hij de huidige situatie van de individuele mens in de wereld, alsook de wereldsitaatie als geheel zal belichten, het geheel onder het aspect van het vredesbegrip aangezien de vrede zich thans daadwerkelijk aan de orde stelt en bezig is zich van wensdroom tot realiteit te verkeren. Op ZONDAG 9 NOVEMBER 1958 zal Mr.Drs.A.Börger spreken over: Opvoeding en vrede. De opvoeding is voor de meeste ouders een probleem geworden, doordat de afstand tussen de generaties vaak onoverbrugbaar is. Een verouderde gedachtenwereld moet worden opgeruimd. Wie zijn hierbij de opvoeders ? De jongeren of de ouders ? Op ZONDAG 23 NOVEMBER a.s. over: De kloof tussen Oost en West. In de tegenstelling, die in het ijzeren gordijn haar uitdruk- king vindt, komt een psychologisch conflict tot uitdrukking, dat door het bewustzijn als een zuiver politiek en sociaal vraagstuk wordt beschouwd. Dit is niet zonder gevaar. en op ZONDAG 7 DECEMBER, daaraanvolgend over: De Verenigde Naties en de Vrede. Het is een alom verbreide dwaling, dat de V.N. een idealis- tisch doel nastreven. En deze dwaling is een der oorzaken, waardoor de vreedzame samenleving belemmerd wordt, wat niet wil zeggen, dat wij de V.N. moeten afschaffen. Wel echter moeten wij bedenken, dat idealen vaak vluchthavens zijn. De ZONDAGOCHTENDLEZINGEN worden om de veertien dagen ge- houden in Café MODERNE, Leidseplein 19-21 te Amsterdam, des morgens om 10.30 unr; toegangsprijs f. 1,25. Al onze lezingen en cursussen zijn voor iedereen toegan- kelijk. Wij zenden regelmatig en met groot genoegen de aankondi- gingen van onze lezingen en cursussen; indien U er prijs op stelt deze te ontvangen, verzoeken wij U Uw naam en adres aan ons op te geven en ons van Uw adresveranderingen op de hoogte te houden. Wilt U ook medewerken om ons werk meer bekendheid te geven. Bij voorbaat onze dank. HET BESTUUR.