STICHTING STUDIEKRING VOOR WIJSBEGEERTE Telefoon 797250 Postgiro 42603 Amsterdam, september 1964 Gem,.giro S.8600 Okeghemstraat 25

L.S. Wij hebben het genoegen U hierbij de eerste lezingen van het seizoen 1964/65 aan te kondigen. Mr.Börger houdt deze lezingen in verband met het geestelijk verval van Europa, dat zich o.m. uit in toenemende massale en indivi- duele geestelijke stoornissen, die zelfs georganiseerd worden met toestemming of onder leiding der overheid. Daarom is een geestelijke tegenstroming nodig, waarvan de mogelijkheid zich reeds enige tijd aankondigt in de vorm van kerkelijke, politieke en maatschappelijke strevingen, die alle eenheid beogen en daarmede opheffing van vereenzaming en desintegratie. Op ZONDAG 27 SEPTEKBER a,s. zal Mr.Drs.A.Börger een lezing houden over" Tragisch Europa; De verblinding in het werelddeel van de geest. Onze tragiek vertoont zich zowel in de figuurlijke als in de toenemende werkelijke krankzinnigheid in ons werelddeel. Psychosen en neurosen, vereenzaming en desintegratie in maat- schappij en individu. Het leven in een schijnwereld en de vlucht uit de werkelijkheid. Op ZONDAG 11 OCTOBER daaraarvolgend spreekt Mr.Drs.A.Mrger over: Oecumene of religieuse revolutie ? De oecumene beoogt de verzoening der kerken, nieuwe bezieling door een oude zedelijke idee (de christelijke). Maar alles gaat voorbij, ook de historische Christus. Nodig is radicale herwaardering; een Luther, die niet vast- houdt aan het bijbelverhaal, noch een harmonie verkondigt in een of ander hiernamaals, maar die een wezenlijke oecumene wil. De kerken kunnen de huidige crisis niet oplossen. De ZONDAGOCHTENDLEZINGEN worden om de veertien dagen ge- houden in Café MODERNE, Leidseplein 19-21 te Amsterdam, des morgens om 10.30 uur. Toegangsprijs jf 1,50 Besloten cursus. Dit voorjaar moesten wij vele donateurs, die de huiscursus over: Inleiding tot de psychologie van C.G.Jung, wilden bijwonen, wegens plaatsgebrek teleurstellen en deden de toezegging, dat de cursus in dit najaar herhaald zou worden. De cursus vangt thans op donderdag 17 september a.s. aan om 8 uur s avonds. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Donateurs, die nog willen deelnemen, worden verzocht zich even telefonisch op te geven. De kosten bedragen f 12.= voor de gehele cursus. Mogen wij op Uw medewerking en komst rekenen ? Het bestuur.