SYLLABUS 4 Cursus: De Angst voor de chaos. Een andere mogelijkheid van wereldondergang is gelegen in de bevol- kingstoename en de massificatie. Hoe de bevolkingstoename ongeveer verlopen is, tonen de hier vol- gende gegevens: Vlak voor de agrarische revolutie (± 10.000 jaar vóór onze jaar- telling) bedroeg de wereldbevolking tussen de 2 en 20 miljoen. Vlak voor de industriële revolutie (± 1750) tussen de 650 en 850 millioen. In 1950 (dus 2 eeuwen later) 2.500.000.000. Ongeveer 100.000 jaar geleden verscheen de Neanderthaler. Sindsdien is dus het laatstgenoemde bevolkingscijfer bereikt. Maar sinds 1950 neemt de wereldbevolking met 2000 millioen per 30 jaar toe. Als het zo doorgaat verdwijnt in enkele eeuwen alle levensruimte. (Over 600 jaar 1 M² per persoon.) In de gehele agrarische periode vallen telkens weerkerende sterfte- pieken te constateren (door hongersnood, epidemieën, oorlogen). Deze pieken bereikten soms een hoogte van 500 pro mille. Ook zeer grote kindersterfte in de agrarische periode, n.l. 200 à 500 pro mille in het eerste levensjaar. In de industriële periode van nu minder dan 50 pro mille. Nu de sterftepieken verdwenen zijn moeten de geboortecijfers dalen. In de ontwikkelingslanden is dank zij de hulp der industriële landen het sterftecijfer in korte tijd snel gedaald, maar de armoede bleef en dus het hoge geboortecijfer. Zelf hebben wij de industriële revolutie overwegend aangewend voor verhoging der quantitatieve productie, niet ter verbetering van de mensen. Er wordt te weinig aandacht besteed aan goed onderwijs. Het is een- zijdig toegespitst op de techniek. Exacte wetenschappen staan het hoogst in ere. Wij geloven nog steeds in het verstand, d.w.z. in het natuurlijk den- ken, dat hard is en liefdeloos. Daarom verheerlijken wij nog altijd de agressie. Wij willen onze zin doordrijven en geloven, dat in bezit, macht, gemakzucht het geluk te vinden is. Het verstand staat machteloos tegenover het collectief onbewuste en zijn verslindende macht. De bevolkingstoename voert tot massificatie, waartegen de massamens niet is opgewassen; hij is middelmatig en dus zwak; vlucht in con- formisme; wordt geen persoonlijkheid en kent dus geen vrijheid. ---