SYLLABUS 4. Cursus. De bijbel in het licht van de strijd tussen de Grote Moeder en de Grote Vader. De intocht in Palestina vindt plaats onder leiding van Jozua, die historisch nog niet is vastgesteld. Daarna komt de periode der richteren. Als het volk in de verdrukking komt, is het van JHWH afgevallen, die dan een richter verwekt, die het volk bevrijdt. Nederlaag is toorn des Heren; overwinning hulp des Heren. Het boek Richteren schijnt zeer oude overlevering te bevat- ten. Het Deboralied is van ± 1150. Gideon bezit de meeste historische waarschijnlijkheid. De bekendste der richteren is Samson, een soort Hercules, in wiens verhaal de zonnemythe verwerkt is. Zijn haren zijn de zonnestralen; hij stelt het bewustzijn voor, dat over- weldigd wordt door de Verschrikkelijke Moeder (het verzwel- gende onbewuste) als Dalila. Na Richteren wordt het Oude Testanent historisch, waarbij wij echter de godsdienstige bewerking der feiten en de sym- boliek niet uit het nog moeten verliezen. Zo bijv. dat Elia van een engel des Heren voedsel krijgt, waardoor hij in staat is veertig dagen en nachten zonder ander voedsel voort te trekken naar de berg des Heren (Sinai). De godsdienst van Israël is duidelijk Voor-Aziatisch en sterk beinvloed door de andere godsdiensten in dat gebied, die alle polytheistisch waren. In Kanaän kwamen alle belang- rijke goden van de omringende rijken voor. Voornaamste, de Ba'als en Els. Er waren ook plaatselijke Ba'als (vegetatiegoden). Daarnaast de Ba'ala's, Astartes, Isjeza's, Anats (oorlog) enz. Er was allerwegen in de godenwereld een monarchistische tendenz. De "hoogten" waarvan in het O.T. gesproken wordt, waren ge- sierd met een staande steen (Ba'al) en een heilige boom of paal (Astarte). De grote steden hadden speciale goden. Zeer belangrijk was Mardoek van Babel. Oegarit in N.Syrië buitengewoon cultuurcentrum, ver- woest in 1200, wordt in het O.T. niet genoemd. Oppergod is El, een oud man, reusachtig, vol wijsheid en eeuwig levend, vader der mensheid, rechtvaardig en goeder- tieren. Hij is Zonnegod en woont op een berg. Zijn zoon is Ba'al, maar deze is ook wel de zoon van Dagon (god der Philistijnen; Simson). Een van Els zonen heet J-W. Hij was een ondergeschikte godheid. Deze naam J-W is besloten in de naam J.H.W.H. De soortnamen van vele offers komen letterlijk overeen met die in het O.T., evenals veel offermateriaal. ---