SYLLABUS 5. Cursus: De mens in het Heelal. Het leven komt tot menselijk leven, waarin het moment der identiteit volstrekte werkelijkheid wordt. Het denken identificeert alles, maakt alles aan zich gelijk. Daarom is het heelal voor ons, zoals wij het denken. Als de mens vindt de volledige verschuiving plaats van de groep naar het individu, waarin zich het personalisatieproces voltrekt. Evenals het instinct accumuleert ook het denken. Het bewustzijn groeit, evolueert. De psyche volvoert het proces der spiritualisatie - de verke- ring tot Ik.

 -o-o-o- De geboorte der beschaving vindt plaats in het neolithicum. Oudste gebieden van beschaving: Mesopotamië en Aegypte. Aanvankelijk leefden de mensen in groepen, evenals de apen en waren nog voornamelijk psychisch gebonden. Er is dan nog geen sociale spheer. Deze ontstaat pas door rationele ordening. Beschaving en ontwikkeling der sociale spheer is hetzelfde. Er waren in de neolithische periode vijf brandpunten: Nijl en Euphraat; China; India. Maja-cultuur; Polynesische cultuur. De beide laatstgenoemde zijn van veel jonger datum dan de drie andere en hebben geen stand gehouden. Een opvallend kenmerk van de Maja-cultuur is het onmetelijke aantal mensenoffers dat gebracht werd. Ook kende deze cultuur nog het mensen-eten. Het valt dus te betwijfelen of hier van een hoogstaande cultuur te spreken is. China heeft tot voor kort stilgestaan ondanks hoge specialisatie. Het keek achter zich. De leer van het Tao is die der identiteit, maar een waarin het moment van het onderscheid nog niet gesteld was en dus was er nog geen ware identiteit. India stelt het onderscheid wel; verstart er zelfs in. Het verhoudt zich afwerend tegenover de wereld der verschijn- selen, en weet daardoor geen oplossing voor het vraagstuk der identiteit. Belangrijker zijn de gebieden van Nijl en Euphraat (Aegypte en Mesopotamië) van waaruit een sterke invloed is uitgegaan via Griekenland en Rome op West-Europa. Eerst ons gelukt het om het bewustzijn volkomen los te maken van de natuur. Daarna konden zich de wetenschappen ontwikkelen. ---