SYLLABUS 6. Cursus: De onbewuste ondergrond van onze catastrophale wereldsituatie. De renaissance was vergoddelijking van het wereldlijke, na- dat de Middeleeuwen verwereldlijking van het goddelijke geweest waren. De toenmalige wedergeboorte begon "theoretisch" in de kunst, de religie en het denken. Daarna begon het proces der verwerkelijking: politiek - de opheffing van het patriarchale stelsel der abso- lute monarchie - de Franse revolutie en het poli- tieke liberalisme. economisch - de opheffing van de gebondenheid in het gilde- wezen - het kapitalisme en het economisch libera- lisme. Thans zien wij, dat de maatschappelijke ordening de strekking heeft om de persoonlijke vrijheid op te heffen; het particulier initiatief maakt plaats voor bureaucratie. De vrije volksvertegenwoordiger wordt vervangen door de partijmachine. Het liberalisme door het anti-communisme. Wat is de oorzaak ? De renaissance - de ontplooiing van het denken - abstraheren wetenschap en techniek, welke laatste de mens zijn vrijheid ontneemt. De gedachte der zedelijke individualiteit werd op den duur het individualisme, waarin het individu verabsoluteerd werd. Door en als het werkelijke Zelf is het individu relatief. De zedelijke individualiteit is een moreel mens; hij kent zijn vrijheid, maar ook zijn plichten en verantwoordelijkheid. De moraal is sterk ondermijnd door het XIXe eeuwse kapita- lisme, dat het Lumpenproletariaat schiep, door Nietzsche en door Marx (moraal, religie, waarheid zijn volgens hem producten van de krachten, die door de economische verhoudingen geacti- veerd worden). De economische verhoudingen zijn volgens Marx de oergrond. De demoralisatie besmet ook de staat. Het begrip "Westerse democratie" is in den grond der zaak een cultureel begrip, want zij gaat uit van de persoonlijke vrijheid, die echter als anti-communisme volslagen leeg is geworden. Men strijdt voor een schim. Het communisme behoort tot de vaderreligies. Zolang de vader gezagdrager is, die gehoorzaamheid eist en tuchtigt, is hij niet de ware vader, want deze is liefderijk. De moederreligie als zodanig heeft geen toekomst, want is in strijd met het proces der bewustwording. Eenheid van de grote Moeder en de grote Vader wordt door de bewustwording bereikt, wanneer de mens zich bewust wordt, dat hij wezenlijk redelijke liefderijkheid is. Litteratuur: Bergson: "De scheppende evolutie", Levy Brühl: "La mentalité primitive" "L'âme primitive", "Le monde mythique des Australiens et des Papous", Malinowski: "Sex and repression in savage society''. Unger : "Wirklichkeit, Mythos, Erkenntnis", Colin Hoss: "Der Wille der Welt", Margaret Mead: "Coming of age in Samoa", "Sex and Temperament", C.G.Jung: "De mens op weg naar zelfontdekking". ---