SYLLABUS 1. Cursus: De positieve en negatieve aspecten van het Christendom. De Europese werkelijkheid wordt de christelijke genoemd en het christendom de ware godsdienst. De waarheid laat zich niet vastleggen, ook niet in kerke- lijke leerstelligheden. De kerken zijn aan de waarheid nog niet toe, al hebben zij er een vermoeden van, wat tot uitdrukking komt in het gepraat over Christus, die echter historisch wordt opgevat. De geschiedenis der mensheid is die van het worden van Christus. Ieder onzer is ook Christus in aanleg. Over het algemeen komt van deze aanleg weinig terecht. Christus wordt de mens voorzoverre hij het natuurlijk men- selijke verkeert tot zuivere geest, zuiver begrijpen. Dit vertoont de Europese werkelijkheid van thans beslist niet. Het levensdoel is niet tot zuiver begrip te komen, is niet cultuur, maar maximale lustbevrediging. Dit heet de welvaartstaat. Hierop wordt zoveel mogelijk energie geconcentreerd. Ook in het onderwijs wordt de culturele sector steeds meer ingekrompen. Redelijk denkend richt de geest zich op zichzelf. Exact denkend op de natuur. Het exacte denken blijft in de onwaarheid steken. Het zuivere denken zegt van het bijzondere het algemene, heft de individu op tot moment van de Mens. Ook het exacte denken beoogt die opheffing, maar anders: de H-bom. Desalniettemin beweert het voor de vrijheid op te komen. Zij willen vrij zijn om op hun wijze "van het leven te ge- nieten", d.w.z. van het natuurlijke leven. Dit alles is onvermijdelijk, ligt in de rede, want Christus worden is een voortdurend proces van verkering der natuur, van het massale, het quantitatieve en duistere, de duistere veelheid, tot het niet massale, het qualitatieve en lichte, de lichte eenheid. Omdat het proces voortdurend is - het voortdurend zijn is het statische ervan - is het massale altijd aanwezig en het gedrang der velen vanzelfsprekend. Al dringende geloven zij naar vrijheid te streven, maar hun doel is zelfzucht, genotzucht, gemakzucht. Gemakshalve laat men een historische Christus de eigenlijke zaak opknappen. Een verklaring van geloof in hem en zijn vergoten bloed ontslaat van de verplichting om te trachten Christus te worden. ---