SYLLABUS 5. Cursus: De positieve en negatieve aspecten van het Christendom. Het nationalisme is een Wij-gevoel, dat zich negatief verhoudt ten aanzien van de andere volkeren (nationale staten). Het is dus wezenlijk egocentrisch en in zoverre uit den boze. Generaal de Gaulle is dan ook niet christelijk. In de politieke geschiedenis speelt de oorlog de overheer- sende rol: de oorlogen tussen de ridders; tussen de vor- sten; de vrijheidsoorlogen. Het ontstaan der nationale staten, welk proces door Napo- leon werd afgesloten, maar na de eerste wereldoorlog her- opend door Wilsons triomph van het nationalisme. Na Napoleon het l9de eeuwse koloniale imperialisme. Het Duitse nationalisme kwam te laat, deed een poging in 1911 en een tweede in 1939, waarbij het zich tot waanzin opblies. Momenteel staan twee blokken tegenover elkaar met Washing- ton en Moskou als centra. De naasten en vijanden zijn in aantal verminderd. De onwijsheid heeft nog steeds het hoogste woord. In plaats van om hun ziel, bekommeren de mensen zich om hun lichaam. Oorzaak: de Ik-ontwikkeling, waarbij alle aandacht geves- tigd is op het bepaald zijn. De mensen komen daardoor niet werkelijk boven het natuurlijke en dus zakelijke uit. Wij hebben een zakelijke kant: ons lichaam, dat in stand ge- houden moet worden en beschermd: eten en drinken, kleding en woning. Hierbij dient echter naar een minimum gestreefd te worden, want alleen daardoor wordt de zakelijke kant van de mens naar zijn waarde geschat. Minimum: niet meer dan nodig. Het betekent dus niet armoede in de zin van gebrek. Gebrek wordt er overigens genoeg geleden tegenover veel rijkdom. "Een rijke kan het koninkrijk der hemelen niet binnengaan." Maar dit maakt op niemand indruk; ook niet op de gelovigen. Eens verkondigde de kerk de superioriteit van kuisheid en armoede. In de middeleeuwen zien wij ook op maatschappelijk gebied het realiseren der eenheidsgedachte in het gildenwezen. Dit verviel naarmate de Ik-ontwikkeling voortschreed. De Franse revolutie verbood de gilden. Dit verbod werd later dat van vorming van vakverenigingen. Resultaat: de bourgeoisie nam de taak der onderdrukking op zich, die zij aan de adel had ontnomen. De kapitalistisch-individualistische wereld voert tot de chaos. ---