SYLLABUS 5. Cursus: De sexuele crisis. De man moet ook de eigen vrouwelijkheid bevruchten; anders is integratie uitgesloten en komt hij niet tot individuatie. Wie de vrouw en haar wezen niet kent, kent ook de sexualiteit in de ware, de vrouwelijke zin, niet. De vrouw staat sexueel hoger dan de man. Zij staat dichter bij de natuur, leeft meer psychisch, vandaar dat bij sterk vrouwelijke vrouwen de menstru- atie zo'n rol speelt. Mannen zijn niet slechter dan vrouwen, alleen onvolkomener. In het onbewuste (vrouwelijke) is het bewustzijn (manlijke) voor- ondersteld en treedt te voorschijn door (open)baring. In het redelijk bewustzijn doet het vrouwelijke mee (de identiteit). In het niet redelijke is het manlijke eenzijdig werkzaam, blijft zinlijk, ofschoon het bewustzijn wezenlijk bovenzinlijk is. Van dit bewustzijn is de machthebber het ideaal-Ik. Wie in het natuurlijke blijft steken, komt niet tot zedelijkheid, dus niet tot vrijheid en blijft onvolwassen. Een onvolwassene kan de liefde niet kennen. Liefde veredelt de sexualiteit tot erotiek, die geen zingenot is, maar gelukzaligheid. Als de erotiek is de sexualiteit geestelijk doorlicht en als zinnenervaring boven het natuurlijke uit, zoals een kunstwerk wel een zintuigelijke waarneembaarheid is, maar doorlicht door de idee. Erotiek is geheiligde sexualiteit. Geen kerkelijk ritueel kan die heiliging bewerken; het blijft enkel formeel gedoe, een schijn, slechts waardevol voor wie erin geloofde, maar het is geloven in een nul. Het burgerlijk huwelijk, dat enkel een fatsoenskwestie was, sohonk zelfs formeel geen heiliging. De burgerman is de opper- vlakkigheid zelve. De onvolvassenheid is bij de mannen gemeenlijk groter dan bij de vrouwen, al zijn er kindvrouwtjes. De baas spelen is geen teken van volwassenheid. Vrouwen zijn spoediger volwassen, doordat zij zich onmiddellijk bewust worden. Niet de leeftijd is beslissend voor de volwassenheid. De huidige moedercultus belemmert het volwassen worden van de mannen. De protesterende jeugd, die zich van de ouderen emancipeert, zoekt nieuwe wegen, opnieuw persoonlijke vrijheid. Volwassen worden betekent psychische ontwikkeling inclusief die van het bewustzijn. Het is een lange weg van taboe naar wijsbegeerte. Het zuivere denken en de zuivere liefde zijn superieur. Waarheid is in eenheid. In zuivere liefde wordt deze waarheid beleefd. --- 68/2