SYLLABUS 6. Cursus: De sexuele crisis. Over het huwelijk (wettig en onwettig). Ook dit staat tegenwoordig ter discussie. Het gaat ons om het monogame huwelijk. Was aanvankelijk en is veelal nog bedoeld voor gezinsvorming en -bescherming. Gezin en huwelijk zijn specifiek vrouwelijk. In het patriarchale huwelijk is de man de spil en gezaghebbend. Feitelijk staat hij daardoor buiten spel. Dit huwelijk deugt niet. De vrouw is dan onvolwaardig. Liefde in de ware zin des woords is onmogelijk. Huwelijk uit verliefdheid. Door sleur ontstaat slijtage - het natuurlijke vergaat. Geleidelijke verwijdering. De relatie wordt objectief, zakelijk. Tweede ondermijnende factor: de maatschappij werkt desintegrerend op de beslotenheid van het gezin. Bovendien: robotisering. Robots kunnen niet liefhebben. Derde factor: Verschillen in de psychische ontplooiing der echt- genoten, die tot vervreemding kan leiden, In al deze gevallen ontstaat de mogelijkheid van nieuw, levend contact buiten het huwelijk. Bestaat als het huwelijk doodgelopen is het recht om het sexuele contact te weigeren en/of om het huwelijk te verbreken ? Algemene vraag: kan er sprake zijn van rechten en plichten in het huwelijk ? Liefde heeft niets te maken met verstand. Zij maakt vrij, maar is niet afdwingbaar. Recht wel. Hoe staat het met de zedelijke plichten ? Niet te verwarren met moraal. Liefde en recht behoren tot verschillende kategorieën. Sinds de lijfeigenschap is afgeschaft, heeft alleen de mens zelf beschikking over eigen lijf en leven. Hoe meer over plichten gesproken wordt in een huwelijk, des te minder is het een huwelijk. De huwelijkstrouw. Trouw is verwant met vertrouwd zijn. Als het huwelijk in dwaling (omtrent karakter enz.) is gesloten, valt het vertrouwd zijn weg. Er is ook het vraagstuk van de trouw aan onszelf. Deze moet blijken uit zelfverwerkelijking, integratie en indivi- duatie. De vrouw moet zich niet opsluiten binnen het gezin. Zij moet haar manlijke kant activeren. Onder de jeugd is het streven naar persoonlijke vrijheid en een maatschappij, die deze beschermt, duidelijk waarneembaar. De opvatting, dat het huwelijk bedoeld is voor het gehele leven, dient te worden begrepen als verkeerd. Het mag niet tot levenslange opsluiting verworden. Aantasting der persoonlijke vrijheid is mensonterend. --- 68/2