SYLLABUS 5. Cursus: De geboorte ener nieuwe moraal. De emancipatie der vrouw heeft de ontwikkeling harer persoonlijk- heid ten doel, waarbij rekening te houden is met haar type. Niet elke getrouwde vrouw gaat op in het huishouden. Het is dringend noodzakelijk, dat zij weer een morele macht wordt ook buiten het gezin in de wereld. Zij heeft het manlijk bewustzijn in staat gesteld zich te ontwik- kelen (wetenschap en wijsbegeerte), heeft geconstateerd, dat de man zich vrij vocht en eist sindsdien de vrijheid ook voor zich op. Het monopolie der mannen op het gebied van het openbare leven leidde ertoe, dat dit tenslotte volkomen verstandelijk werd (en wordt) geregeld. Het redelijk denken is niet in ere, omdat het een zeer moeilijke bezigheid is en bovendien niets "oplevert". En het vrouwelijke bewustzijn evenmin. Wij hebben aan het verstandelijke denken veel te danken, maar het sticht ook heilloze verwarring en streeft naar idealen, die de zedelijke mens vermoorden en die goeddeels ook belachelijk zijn. Zulk een ideaal is de gelukkige wereld met volledig gemanipu- leerde mensen: terugkeer tot de slavernij; robotmensen. De gelukkige wereld is een ideaal van stompzinnigen. Daarnevens werken andere geleerden aan de meest ontzettende verdelgingsmiddelen. Iedereen, die meewerkt in de laboratoria en ondernemingen, waar deze middelen bedacht, resp. gefabriceerd worden, is medeplichtig. Ook de jongste bediende. Het moderne technische denken laat de mens de keuze tussen levend lijk (de gelukkige wereld) en dood lijk (oorlog). Alle idealen liggen in het materiële vlak - het physiologische, biologische. Voor ziel en geest bestaat in die kringen geen belangstelling. Niet alleen de wetenschap, ook de kerken hebben de geest los- gelaten. De kerken zijn sinds de renaissance meer en meer ge- seculariseerd. In de r.k.kerk ging de idee van het christendom onder in macht en rijkdom. In de protestantse kerken in muggenzifterij en bet- weterij. De leer van Christus is tot een aanfluiting gemaakt. Alles wat erin gezegd wordt over rijkdom, naastenliefde, het recht der vrouw op geestelijk leven, het waarschuwend voorbeeld van Judas, het is alles terzijde geschoven. Als Judas zijn fout inziet, werpt hij de 30 zilverlingen in de tempel. De priesters kopen er een akker voor, de akker des bloeds genaamd. Deze akker is de wereld. Het geloof in Christus werd een egocentrische aangelegenheid van persoonlijke zaligheid in het hiernamaals; in de egocentri- citeit is de moraal niet. --- 69/1