SYLLABUS 4. Cursus: Het godsbegrip van Teilhard de Chardin. In de identiteit is de waarheid; niet in het onderscheid. Daarom is het individu niet de waarheid van de mens. Dus is gemeenschap geboden. Dit ligt trouwens in de lijn der evolutie, maar heft het individu niet definitief op. Het begin is in de natuurlijke, de uiterlijke spheer en dus nog geen echte gemeenschap: de sexualiteit. Wij kunnen hier evenals in de physische spheer van plus en min spreken, maar zij zijn op ons niveau gevitaliseerd en zelfs gehominiseerd. Het is steeds hetzelfde streven naar eenheid in elke wijze van Zijn. "De mens is geen uitzondering op de natuur" zegt Teilhard, maar hij is het ook wel, want hij is de omslag van het bijzondere tot het algemene, van verschijnsel tot idealiteit. Denkend bereikt hij tenslotte de volslagen identiteit. Teilhard ziet als enige mogelijkheid om verder te intensi- fiëren het convergerende denken. "Zich verder verenigen is meer worden." "De geestelijke evolutie dwingt tot communiëren en socia- liseren." "De geest is de opperste synthese; de kosmos personaliseert." Hij ziet dus heel het Zijn als één proces van evolutieve bewustwording, waarin het Zijn het Niet-Zijn realiseert. Omdat hier het algemene gerealiseerd wordt, kan het geen verschijnsel zijn. Teilhard denkt zo niet, zoals te verwachten is. Hij zegt, dat het psychisme een phenomenologische eigenschap van de kosmos is, evenals de materiële energie, al weet men absoluut niet hoe het psychisme op het lichaam inwerkt. Deze redenering is ondanks de gedachte "geest-materie" dualistisch. Het levende lichaam is het bezielde. Bezield zijn: tot eenheid komen, tot waarheid van Zijn, tot vrijheid. Het leven is een tocht naar de vrijheid, het verzet tegen het gebonden worden, negatie van de aantrekkingskracht. Teilhard ziet het tot eenheid komen als het laatste doel. Uitgaande van de kosmogenese ziet hij als doel de christogenese. Hij verwacht een gemeenschappelijke menselijke ziel. Hij begrijpt de eeuwigheid niet. Daarin is niet te leven, want zij is negatie van duur. ---