SYLLABUS 2 Cursus: Het huwelijk en de vrouw van morgen. Het huwelijk krijgt een sacrale vorm, omdat het zich ontwikkelt naar het voorbeeld van de verhoudingen in de godenwereld en vervolgens die in de vorstenwereld (de godkoning). Het christendom stelt zich afwijzend op ten aanzien van het vrouwelijke, behalve in de cultus van de Heilige Maagd. Verder verheerlijkt het de askese in het algemeen. De eis van maagdelijkheid is ook elders, b.v. op Samoa bekend en heeft als ondergrond het openstaan voor de godheid. De askese is evenmin van christelijke origine. India kende haar veel vroeger. De askese is verkeerd, omdat en voorzoverre zij een eenzijdig negatieve houding is ten aanzien van de natuur. Het principieel verwerpen van de natuur is fout; de uiterste consequentie is de zelfmoord. Mens zijn als bovennatuurlijk leven vereist verkering van sexu- aliteit tot erotiek, vergeestelijkte natuurlijkheid. Evenals in de kunst de natuur overschreden wordt en de idee de natuurlijke vorm doorlicht, zo wordt als erotiek de natuur even- eens overschreden en de paringsdaad een beleving van de liefde- idee (eenheidsidee). Kunst en erotiek zijn als transcendentie van natuur identiek. Van dit alles wilde het christendom niet weten, al spreekt het van huwelijksliefde en -trouw, maar door de eis van onderworpen- heid der vrouw aan de man maakte het van het huwelijk een ver- houding van baas en hond. Desalniettemin is het christendom te begrijpen als een fase van het ontwikkelingsproces van het bewustzijn, de strijd tegen het onbewuste, dat zowel creatief is als destructief. Het protestantisme verwierp met de cultus van de Heilige Maagd het vrouwelijke radicaal. De angst voor het destructieve wordt geprojecteerd op de sexu- aliteit, wier zuigkracht gevreesd wordt. Door de sexualiteit aan de voortplanting te binden, heeft het christendom de vrouw gebonden en onderworpen aan de soort (collectiviteit), wat haar belemmert zich te individueren. Zo werd de oer-angst van de man voor de vrouw bevorderd. De ervaring van het orgasme als een regressie en als een neder- laag wordt opgeheven als de verhouding erotisch is. In de erotiek komen beiden in elkander tot zichzelf en tot (psychische) eenheid. Om dit te bevorderen moet de paringsdaad worden losgemaakt van de eis tot voortplanting. --- 69/3