SYLLABUS 3 Cursus: Het huwelijk en de vrouw van morgen. Het orgasme opent de weg tot eenheidservaring, die bovennatuurlijk is, omdat in de natuur geen eenheid voorkomt. De eenheidservaring heeft tot voorwaarde, dat het Ik zich in de ander verliest, wat niet hetzelfde is als wegzinken in natuur- lijke wellust. De ontwikkeling van sexualiteit tot erotiek is nog steeds een moeilijke opgave door de traditie en door het feit, dat wij nog in een mannenmaatschappij leven. De emancipatie is nog maar kort aan de gang. Rousseau eiste de vrijheid op voor de man; de vrouw diende zich deugdzaam aan hem te onderwerpen. Proudhon, die de eigendom tot diefstal verklaarde, zei, dat de vrouw, die over emancipatie begon te denken, reeds bezig was te zondigen. Onder het ancien régime stond de vrouw hoger in aanzien dan na de Franse revolutie, de revolutie der burgerij, welke natuurlijk haar verdiensten heeft, maar zich toch ook zeer scherp onder- scheidt door bekrompenheid en schijnheiligheid. De vrouw werd radicaal verwezen naar keuken en kinderkamer. Ook Freud heeft de emancipatie der vrouw ernstig tegengewerkt. Zijn visie, waarin het manlijke centraal staat, past wonderwel bij onze mannenmaatschappij. Tot het wezenlijke onderscheid der sexen is hij nooit doorgedrongen. De fase van het patriarchaat was onvermijdelijk, maar is niet de eindfase. Het manlijke is niet zonder meer creatief, het is ook destructief. Voor creativiteit hebben de sexen elkaar nodig. Vrouwelijke bewustwording geschiedt onmiddellijk. Zoals de zwangerschap in het duister van de moederschoot zich voltrekt, zo de vrouwelijke bewustwording in de psyche: intuïtief, geniaal inzicht, wijsheid. Dit vrouwelijke is de Sophia. De Sophia - Leda, Danaë, Maria e.a. - baart de zoon (het manlijke). Aan het manlijke is het vrouwelijke voorondersteld en in het vrouwelijke het manlijke. Het vrouwelijke als het onbewuste is collectief en dit is negatie van bewustzijn. Vandaar de spanning tussen de sexen, de drang der vrouw naar moederschap, waaruit volgt de drang om de man te bin- den ten behoeve van het gezin. Landbouw, veeteelt, werktuigen daarvoor enz. zijn alle gevolg van vrouwelijk initiatief. Toen de vrouw de man aan zich bond, bond zij tevens zichzelf en vecht nu voor haar onafhankelijkheid. Om dit te bereiken moet zij de man loslaten als kostwinner, de voortplanting niet zien als haar eigenlijke levensdoel en de huiselijke haard niet als haar levensdomein, maar als een rustplaats. --- 69/3