SYLLABUS 6 Cursus: De opstand van het onbewuste. De weg der mensheid voert naar de individuatie, omdat de bewustwording hiermede samen gaat. Bewustworden - onder- scheiden - "Ik" is zelf een oordeel des onderscheids. In het Ik bewustzijn blijft het collectieve als moment voor- ondersteld. Wij leren ons Zelf nooit kennen, als wij onze schaduwen ver- dringen en dus projecteren, al houdt geen projectie stand. Door onze schaduwen te onderkennen en te aanvaarden komen wij dichter bij de medemensen te staan. Collectivering - verzwakken van de individuatie, het per- soonlijke en dus van het persoonlijke contact. De collectivering dient de macht-honger. Macht is uit den boze. Macht is de grote verleidster, vijandin van de wil tot zelf- handhaving. Het machtsbegerige Ik is het verkeerde, want weet niet van vrijheid. Machtuitoefenen leidt tot schijnbare versterking van het Ik. In waarheid wordt het slechts sterker door zelfbewuster te worden. Macht - gebrek aan eerbied voor de mens. Aan de machthebber zijn wij dus geen eerbied verschuldigd. In de dictatuurstaten steunt de macht op bruut geweld; in de democratieën op versluierd geweld. In beide gevallen is het bedrog, zelfs het meest doorzichtige, schering en in- slag. Dit spreekt vanzelf. In alle machtsferen heerst corruptie, want de omkoperij is er onmisbaar. Men bestrijdt de macht en haar begeleidende verschijnselen niet door een of andere heilsleer of ethisch wensbeeld te propageren. Die dit doen zijn veelal op de vlucht voor de realiteit, ook de eigen psychische. Een vertoning van hoogheid van karakter of ziele-adel, die gewoonlijk de verkondiger van eigen superioriteit moet overtuigen. De waarlijk zelfbewuste mens doet niet aan abstract ethisch theoretiseren. Hij gaat uit van de realiteit, hoe onvrien- delijk deze ook is. Het zuivere denken, dat als stelsel het dialectisch idealisme genoemd wordt, is door en door realis- tisch; het verkeert de realiteit tot idealiteit, vandaar de term "idealisme". Marx is de geestelijke vader van het dialectisch materialis- me, dat ook wel historisch materialisme genoemd wordt, maar hij was niet de enige materialistische denker. De fout van hot materialistische denken is, dat het niet doordenkt, de werkelijkheid niet doorziet. In de grond der zaak, wezenlijk is alles idee. ---