SYLLABUS 2 Cursus: De opvoeding. Het kind is gegeven als onvoorzienbaar resultaat van de voor- ouders en beleeft vanaf de geboorte rechtstreeks ervaringen van de buitenwereld. Dit beleven is aanvankelijk onbewust. Daarom zijn schokkende ervaringen zoals geboortetrauma's nooit bewust te maken, behalve op de wijze der mededeling. Vanzelfsprekend mislukken de meeste opvoedingen, omdat de hui- dige opvoeders in het algemeen verkeerd zijn opgevoed. De taak van de vader bij de opvoeding is meer theoretisch; daarom is de vader te kwalificeren als de zedewet, en hiertegen- over de moeder als de liefdewet. Uiteraard zijn de kategorieën liefde en ethiek niet zonder meer verdeeld tussen beide ouders. Niets is zonder meer. Liefde en ethiek hebben de vrijwording gemeen. De moederliefde is van nature het verzorgingsinstinct, dat overigens ook bij de dieren is waar te nemen en niet alleen bij de moederdieren. De ouderliefde is als verzorgingsinstinct van nature gegeven. De moederliefde is veel bezongen, maar was lange tijd niet in ere. Zelfs het verzorgingsinstinct was niet altijd toereikend; is ook thans nog vaak zwak. Liefde en sentimentaliteit zijn niet identiek. Omdat het kind als onbekend en ongekend de wereld binnentreedt, is de eerste taak der opvoeders te trachten het kind te leren kennen. De juiste houding is de afwachtende en nodig is, dat men enig inzicht heeft in het wezen van het kind. Om te beginnen is het kind geen kleine volwassene. Verder is het noodzakelijk, dat de opvoeders zich vrijwaren voor alle dogmatiek, alle vooroordeel, waartoe niet alleen de kerke- lijke dogmatiek leidt, maar ook die van Freud. Na jarenlang enkel oog gehad te hebben voor de sexualiteit en alle lustbevrediging van de kleuter als sexueel bestempeld te hebben, ontdekte hij de agressiviteit. Sexualiteit en agressiviteit gaan samen als drang tot eenheid, resp. tot zelfhandhaving, welke laatste onmisbaar is voor het in stand houden van de eerste. Freuds begrip "pregenitale sexualiteit" is onhoudbaar. Aan de sexuele lust is de geslachtsrijpheid voorondersteld. Niet alle lust kan sexueel zijn, want ook hierbij geldt, dat niets opgaat in eenzijdigheid. Ook komt het kind niet polymorph pervers ter wereld, zoals Freud zegt. Hij was bezeten door de sexualiteit, die hij gelijkstelde met liefde. Zijn theorieën zijn veelal armzalig, al blijft zijn verdienste, dat hij een aanvang maakte met het openleggen van het onbewuste. --- 70/1.