SYLLABUS 5. Cursus: De opvoeding. De ouders beïnvloeden de kinderen en andersom. Factoren hierbij zijn: het huwelijksleven der ouders of (goed of slecht), de grootte van het gezin (hoeveel kinderen kan een ouderpaar aan?). De verhouding der kinderen onderling, waarbij de "rangorde" (oudste, middelste, jongste enz.) van belang is. Het is goed voor een mens, als hij kan terugzien op een zonnige jeugd, maar dit hebben de ouders niet geheel in handen. Een ouderwets opvoedmiddel was angst aanjagen - de boeman. Een vriendelijk geworden boeman is Zwarte Piet. Een kind mag bang zijn, maar wij moeten het niet bang maken. God is de superboeman. Liefderijk is hij niet, want hij houdt er nog steeds een hel op na. Bovendien is hij ondoorgrondelijk, niet door het denken te vatten en dus kunnen wij hem buiten beschouwing laten. Angst kweekt haat en wekt agressie. Wij moeten het kind veel zelfhandhaving leren, ook als verdediging van lijf en leven, maar vluchten is dikwijls redelijker dan vechten. Zedelijke zelfhandhaving: handhaving der eigen zedelijke persoon- lijkheid. Het kind leren om niet volgzaam te zijn, maar te han- delen volgens eigen zedelijk oordeel. Het anti-autoritaire van de opvoeding moet enerzijds de vrijheid van het kind beogen en bovendien gericht zijn tegen alle autori- tair gezag in de buitenwereld. Het is moeilijk de opvoeding in het algemeen op een menselijk niveau te brengen. De gevestigde machten verzetten zich hier- tegen en de massa volgt hen gedachteloos. De ouders moeten de jongeren steunen, die zich verzetten tegen de welvaartcultus, de kerken en alle autoritaire instellingen, in de eerste plaats tegen het leger. Voorwaarde voor een juiste opvoeding is mensenkennis en zelf- kennis. Menselijk leven is leven in schoonheid en wijsheid, resp. natuur- lijke en geestelijke harmonie. Deze zijn niet in nuttigheid en luxe. Luxe is gebral. Voorzoverre natuurlijk, dient de mens soberheid te betrachten. Het opdringen der massa maakt het leven steeds meer vulgair. Er is een élite nodig, die niet asketisch, maar sober is en dus geen massaproductie verlangt. In deze productie dringt te massa zich op, evenals in de bouw der enorme flats. Het individu komt hierin niet tot uitdrukking. --- 70/1.