SYLLABUS 3. Cursus: De Tieners. Tot de bevrijding uit macht van het fatsoen behoort ook de er- kenning der homofilie, een oer-oud verschijnsel en aanvankelijk ook een middel ter bestrijding van het matriarchale gezag. Het door de burgerij aanbeden verstand heeft er het zijne toe bijge- dragen om ondanks zichzelf het geslachtsleven te bevrijden uit zijn ziekelijke verkramping, door: 1) de moderne geneesmiddelen tegen geslachtsziekten, die een snel herstel bewerkstelligen; 2) de pil. De fatsoenscode van de vorige eeuw werd radicaal doorbroken door 2 wereldoorlogen en het nazisme. Door wat de thans oudere genera- ties toen hebben uitgericht, is herstel van de oude code onmogelijk. Dit betreft ook de kerkgang, die tot die code behoorde, en de liefde tot het vorstenhuis. In 1918 "rolden in Duitsland de kronen over de straat". Het verzet der provo's, republikeinen e.a. De burgerman is verzot op de relletjes, die zijn verveling verdrijven, maar hij vraagt niet naar de ondergronden, die een oerpatroon hebben, n.l. de "vader- moord", die in de mythologie door de held wordt verricht: het door- breken van de oude (bestaande) cultuurcode. Natuurlijk vecht "de vader" voor zijn leven. Dit vechten is het huidige conflict tussen de overheid en haar open- bare orde en de provo's e.a. Niet iedere tiener, die in verzet is, is een provo, al wordt dit generaliserend gezegd. En niet elke provo is een tiener. Er zijn tieners, die hun gevoel van onbehagen demonstreren door rel- letjes en vechten met de politie (wat de provo's vermijden; hun tac- tiek is afmatten). Anderen protesteren door op de rand der zelfkant te leven. Weer anderen protesteren in proza en poezie. En tenslotte zijn er, die hun protest slechts uiten door hun persona: excentrieke kleding en lange haren. Allen, zelfs dit laatste, stuit op verzet der "ordelijke burgers" (rectoren, directeuren), die daarmede zich belachelijk maken en bovendien de persoonlijke vrijheid aantasten. De Romeinse jongelieden droegen baarden. Later als hun gelaat vol- wassen was, verdween de baard. Lang haar voor mannen was telkens en telkens mode. De middeleeuwers; Michiel de Ruyter. Ieder heeft het recht om zijn persona, imago, zelf te bepalen. Bij de schrijvende tieners treedt veel haat tegen de ouders en veel verachting te voorschijn. In Duitsland wegens het feit, dat de ouderen achter Hitler aandraafden. Overal verachting voor de vergoddelijking van welvaart en techniek en voor de "welstandsbuiken". Een Duits meisje: "Wie durft nog kerstliederen te zingen ?" Fel en hard is het verzet tegen het conformisme. Koud en afwijzend is hun taal dikwijls. ---