SYLLABUS 6. Cursus: De Tieners. De opstandige jeugd is niet lui, maar verzet zich tegen de ver- heerlijking der productiviteit. Het "de straat opgaan" is verzet tegen de papieren protesten. Het levensdoel is zelfverwerkelijking en niet het inkomen. De op- standige tieners voelen dit. Het leven als spel ? Het leven als ernst ? Het leven als ernstig spel. Het denken als woordenspel, maar niet als leeg woordenspel. De liefde als spel. Beide bewerken bevrijding. Zij beogen zelfkennis. Ernst: de dingen opnemen naar hun wezen. De jeugd ruimt taboes op inzake de superioriteit der ouderen, de sexualiteit, het huwelijksmonopolie, de eerbied voor het geloof, voor de techniek. Wat leeg geworden is, moet weg. De tieners willen spontaan leven, wat de maatschappij tegenwerkt. Zij plegen de "vadermoord", maar houden wel van hun ouders. Zij willen leven en dus beleven - zichzelf als mens. De creatieve mens schept naar zijn beeld. De machine maakt de werken productief, "onmenselijk". Om Mens te zijn zal de mens der toekomst zijn levensdoel moeten zoeken buiten het werk voor de handhaving van het bestaan en de moed heb- ben zichzelf te zijn. Wij moeten weer bewust op weg gaan naar de vrijheid, waartoe wij moeten worden opgevoed. Opvoeders: kunstenaars en wijsgeren; beiden spreken van het wezenlijke. Weten is niet voldoende. Nodig is beleven, wat wij doen in liefde en haat. Haat is verkeerdheid van liefde. Liefde is de identiteitsbeleving, die vrij maakt. Zij is slechts moge- lijk wanneer en voorzoverre de Ik-zucht wordt overwonnen. Liefde: naastenliefde - vriendschap - erotiek tussen man en vrouw - ouderliefde. Naastenliefde is collectief, is moraal. De andere vormen van liefde zijn individueel. Alle liefde brengt bereidheid tot het offer aan zich mede; zij eist niets. Men spreekt ook van liefde voor het vaderland en voor het eigen volk. Deze zijn te beschouwen als een beperkte naastenliefde, zoals liefde voor kleine kinderen als een verruimde ouderliefde mag worden op- gevat. Deze "ouderliefde" voert tot het inzicht, dat alle kinderen onze kinderen zijn. ---