SYLLABUS 2 (Zonder titel) De nette mens gelooft in zijn masker. Hij verdringt zijn schaduw en wil altijd goed zijn. Verdrongen wordt de natuurlijke sexueel-agressiviteit, voorzoverre zij niet binnen erkende vormen getolereerd wordt. Eigenlijk moeten wij haar vergeestelijken. Maar voorzoverre wij haar niet erkennen (verdringen) kan zij niet vergeeste- lijkt worden. Wel kan de mens dan kwaad doen met een gerust geweten. Het geweten te onderscheiden in aangeboren en aangepraat. Wie tegen dit laatste in opstand komt, staat alleen tegen- over de collectiviteit. Sokrates, Luther, Eatherly (de Hiroshimapiloot). Tegenover datgene in ons, dat wij verdringen, staan wij vij- andig. In zoverre zijn wij onze eigen vijand en projecteren ons als vijand op de buitenwereld. Het systeem van de zondebok. In primitieve tijden projecteerde de collectiviteit bij monde van de priesters de eigen zonde op de zondebok; nu wordt de zonde aan de Ander toegekend. Joden en Russen zijn de algemeen gebruikte zondebokken. Met het verdrongene worden ook de schuldgevoelens verdrongen. Het afreageren naar buiten - b.v.de Jodenmoorden - bevrijdt niet van die schuldgevoelens. Aangezien het verdrongen kwade het vreemde is, het niet eigene, wordt op de vreemde geprojecteerd: het vreemde ras, de minderwaardigen, de meerwaardigen. Het Ik dat zich goed waant, lijdt aan zelfoverschatting. De heilige overschat zijn zonden en strijdt ertegen. Ook echter kan het individu in zijn strijd tegen de zonde wel degelijk projecteren en moorden. Hij doet het dan in de naam van God. Voorbeeld: Torquemada. De huidige mensen zijn bevangen in een recollectiverings- proces, waardoor allerlei elementaire barbaarsheid herleeft. De oude collectiviteiten verdwijnen door de bevolkingstoename en de daarmee gepaard gaande industrialisatie; door de ver- ikkiging en door de emancipatie der moderne massa. Deze massa-mens ziet tegen niemand meer op en acht zich ieders gelijke. Alle mensen zijn als mogelijk bewustzijn gelijk, maar de individuen bevinden zich op verschillende trappen, waarvan vele te laag zijn voor de Europese ethiek, die in de Berg- rede vervat is. Het verval door de recollectivering leidde tot nazisme en fascisme. De Wodan-cultus herleefde. ---