SYLLABUS 4. (Zonder titel) De maatschappij belemmert de creativiteit ten bate van de productiviteit, aan welke laatste de mensen dus feitelijk worden opgeofferd. Een gevolg van de technische ontwikkeling. Het enkel productief zijn beknot de vrijheid. Vandaar de roep om meer vrije tijd, alsmede het verzet tegen de vroe- gere maatschappelijke instellingen en normen, die de vrijheid beperken. Een der gevolgen van dit verzet is de sexuele losbandigheid, welk woord hier in de letterlijke betekenis gebruikt wordt en niet discriminerend. Met als extreem radicale verzetsvorm de nozem, beatnik, Halbstarke enz. Er is altijd over de jeugd geklaagd. Dit lezen wij al in ge- schriften uit de 13e eeuw. Ook Martin Luther heeft heel wat aan te merken. In 1629 werd in Basel geschreven over de verschrikkelijke haardracht, de kortgeknipte baarden en lelijke kleding. Zo gaat het door. Altijd is er jeugdverzet tegen de verstar- ring. In 1712 in de Engelse "Spectator": "de autoriteit der grijze haren, die de best gefundeerde opvattingen van jonge- ren hooghartig afwijzen als brutaliteit." De meerderheid der jongeren is niet radicaal afwijzend, al heerst onder hen veelal een vrije opvatting op het sexuele gebied, waarop zij hun persoonlijke vrijheid zoeken te be- leven. De "losbandigheid" is tevens een poging om met "het kwaad" (dat wat strijdig is met de norm) af te rekenen. Men ontkent de zedelijke waarden en denkt dan dat hiermede het kwaad als probleem is opgeheven. Het is er dan niet, omdat die waarden er niet zijn. Op deze wijze krijgt "het kwaad" de kans om zich uit te leven, evenals in de agressieve collectieve bewegingen. Het Kwaad: de onbeheerste natuurlijke wil. De teen-ager zoekt zijn zelfverwerkelijking veelal buiten het gezin, waarbinnen het gezag verzwakt is. Het wordt n.l. niet meer beleefd als een natuurlijke collectiviteit, terwijl de geestelijke afstand tussen ouders en kinderen vaak veel te groot is. Vader - de zedewet - heeft gezag ingeboet mèt de verzwakking der normen. De vrouw is op weg naar zelfstandigheid, waardoor zij het vaak te druk heeft met zichzelf. Heel veel ouders kunnen geen leiding meer geven. Vaders hebben als excuus vaak, dat zij "geen tijd" hebben. Ook de ouders zijn "onvolwassenen". Tot nu toe hebben wij altijd het kwaad als het vreemde af- gestoten. Wij moeten het echter leren aanvaarden als onze persoonlijke onvolkomenheid. En hetzelfde moeten wij aan- vaarden bij anderen. ---