Uit: Gazet van Limburg 1e Jaarg. No 271 3 aug. 1945


ANNEXATIE VAN DUITSCH GEBIED
Op grondslag van rechtsherstel en schadevergoeding.


    MAASTRICHT.

    Was het verwonderlijk, dat er in Zuid-limburg met zijn enge begrenzingen van dit industrieel, agrarisch en cultureel belangrijke gebied kwalitatief zoo groote belangstelling bestaat voor de annexatle-gedachte in Nederland, die al tijdens den oorlog ontstond, en na de nederlaag van Duitschland, in het gezicht van het leeggeplunderde, verminkte, verwoeste vaderland, tot een brandend probleem is gegroeid.    

      Want de overwegingen: schadevergoeding en rechtsherstel, waren het vooral, die den ondergrond vormden voor de propaganda van het Comitť van Actie voor annexatie van Duitsche grensgebieden, zooals die Donderdagavond in den Maastrichtschen Schouwburg is gevoerd voor een talrijk belangstellend gehoor, waaronder zich bevonden de Commissaris der Koningin in dit gewest, de burgemeester van de provinciale hoofdstad, de chef van de Zuid-Limburgsche Grensbewakingstroepen en voorts een opvallende verscheidenheid van menschen uit alle lagen der bevolking.

      Dr. A. Kessen, de voorzitter van de Commissie van Uitvoering in de Nationale Annexatie-Actie, heeft in zijn inleidend woord wel heel klemmend benadrukt het groote motief voor annexatie: rechtsherstel en maleriŽele schadevergoeding wegens Duitsche plundering, roof en verwoesting.

      'Cijfers'.... 20 & 25 millioen gulden schade alleen aan verwoeste kerken in Limburg 340.000 deels totaal, deels zwaar vernielde woningen in ons land.... geschatte totale schade voor Nederland van rond 18 miljard gulden....

        Duischland heeft geen betalingscapaciteit, heeft geen industrieel*, of andere economische goederen meer om haar groote schulden te voldoen.

     Duitschen arbeid in ons land willen we niet!.... De eenige mogelijkheid tot schade-vergoeding bestaat in het afgeven van gronden, die economisch (industrieel en agrarisch) waarde voor ons hebben, en daardoor een zeker rechtsherstel geven. En de drie sprekers van dezen avond: dr. W. Faber (ir. Lulofs was verhinderd), prof.dr.M.Valkhof en mr.A.BŲrger, alle drie uit Amsterdam, voorstanders van annexatie, waarvoor in het zwaar getroffen Zuid-Nederland wordt geijverd: nl. langs de heele Oostgrens, hebben op hetzelfde aambeeld gehamerd.

     Ze hebben dat gedaan uit verschillende oogpunten.

Dr. Faber en prof. Valkhof stonden vrijwel naast elkaar in hun motiveeringen: dat het hier een rechtsherstel betrof voor ons heele volk, dat zoo geknecht, vernederd en beroofd werd.     Dr. Faber concludeerde, dat hier tevens een gelegenheid was om onze landgenooten nog meer tot elkaar te brengen in een Groot-Nederland, dat revanche-ideeŽn tegenover een verzwakt Duitschland zou voorkomen.

     Prof. Valkhof werkte de evacuatie-problemen der te annexeeren Duitsche gebieden al nader uit. Hij stipte de beteekenis der nieuwe grensgebieden ook nog aan.

     Mr.BŲrger heeft in zijn suggestief, belangwekkend historisch overzicht van het imperialistisch Duitschland, dat op een mythe van nationale eenheid -(in werkelijkheid een angst- en bedrog-terreur) berustte, betoogd, dat Duitschland een gevaar zal blijven voor rechtsorde en vrede, als het niet verzwakt wordt. Hij voegde daaraan nog toe desiderata (meer wensen, eisen) omtrent de vorming van mandaat-gebieden, die desnoods tot aan den Rijn gaan.

     De levendige belangstelling voor het annexatie-probleem bleek uit de schriftelijke vragen over bet bevolkingsvraagstuk, over de reacties bij de Geallieerden en over de kansen van verwezenlijking van de annexatie-plannen.

     En de beantwoording dezer vragen leerde ons, dat de Nederl. Regeering bij een uitgesproken volkswil tot annexatie welwillend hiertegenover staat, dat de Geallieerden toegankelijk blijken voor annexatie-desiderata, en dat BelgiŽ volkomen begrip heeft voor een streven naar reŽele schadevergoeding met Duitsch gebied aan ons land.

     Telegram aan Minister President.
     Aan het slot der bijeenkomst werd besloten tot het zenden van een telegram aan Minister Schermerhorn, verzoekende de bekende annexatie-verlangens als eenig mogelijke wijze van schadevergoeding tot rechtsherstel te doen verwezenlijken.

***