Uit het "AMSTERSDAMS DAGBLAD
  4 augustus 1945


ANNEXATIE

Opdat ons volk sterk zij

door
Mr. Drs. A. Börger


IN ons vorige artikel spraken wij over de Duitsche revanche zucht, waarvoor velen zoo beducht zijn, welke geheel niet onwaarschijnlijk is.
    Het eenige afdoende middel om Europa hiervoor te behoeden is dat het Duitschland onmogelijk gemaakt wordt om nogmaals een aanval te ondernemen op de overige wereld. Potsdam heeft dit middel inmiddels reeds te baat genomen: het land wordt ontdaan van zijn beruchte oorlogsindustrie
    Deze maatregel werkt er bovendien toe mede, en wel in de hoogste mate, om in Duitschland de sfeer te scheppen, welke noodig is om de Deutschland-über-Alles-mentaliteit te breken, en het volk geleidelijk terug te brengen tot een levenshouding, welke niet in principe gericht is op bloed en staal.

DE groote mocllijkheid hierbij is en blijft Pruisen een land waaruit meer groote cultureele waarden tot ons gekomen zijn, maar dat anderzijds een verkeerden strijdbaren geest bezit voor zoverre deze nl. zuiver militaristisch is.

Het oorspronkelijke Pruisen zelf echter beschikt niet over de middelen om een modernen oorlog te voeren. Er moet dus een einde komen aan de Pruisische politieke hegemonie in Duitschland: het moet in dit opzicht deugdelijk worden geisoleerd,

Onder Pruisischen invloed hebben de Duitsche volkeren geleerd hun Schwerindustrie in de eerste plaats te zien als oorlogsinduite, hun technisch kunnen als oorlogspotentieel. Hieraan moet een einde gemaakt worden definitief en voorgoed.

 Het Roergebied.

OF wij dan het Roergebied moeten annexeeren? Dit is een groot probleem. de annexatie van genoemd gebied, en een dagbladartikel is niet geschikt een zoo groot probleem te behandelen.
    Maar wel vait erop te wijzen dat er ook andere manieren zijn om het Roergebied van Duitschland af te snoeren en het buiten het bereik van de Duitsche militairisten te brengen.
    Zij moeten tot machteloosheid gedwongen worden. Met alles wat wij in deze reeks schrijven beoogen wil den vrede te dienen en tot realiteit te maken.
    Aarzelingen en halfslachtige maatregelen zijn voor die doellen eenenmale ongeschikt
    Wij moeten den moed hebben om door te tasten en onze taak in de wereld op ons te nemen,
De verschrikking, welke onze Oosterburen over de wereld gebracht hebben, is te groot geweest. Het leed en de angst te ontzettend. Wij moeten alles doen, wat mogelijk is, zowel ten aanzien van Duitschland als in het algemeen, om een herhaling van een dergelijke periode te verhinderen.
    Wij moeten werken voor en bouwen aan den vrede.
    Daarom ook moeten wij annexeeren, opdat ons volk sterk zij en in staat mede te helpen aan het groote doel.
    Met een langzaam verkommerend Nederland is de wereld niet gebaat.
    Integendeel het zou een gevaar zijn voor de wereldvrede.
***