EXTRA EDITIE
FRONTNIEUWS. 3 April 1945

WESTFRONT. Binnenland. Het is mogelijk dat de vijandelijke terugtocht be- gonnen is. De naar het Oosten trekkende colonnes, die door Overijsel en en Gelderland rijden en voortdurend hevig bestookt worden, wijzen in deze richting. De orders door Prins Berhard aan de N.B.S.(Nederlandse Binnenl. Strijd- krachten) den 24en Maart gegeven, blijven van kracht. Nadere instructies zyn op de bekende manier gegeven of zullen op deze wijze gegeven worden. De bevolking wordt ten sterkse aangeraden zich niet aan ontijdig enthou- slasme te buiten te gaan en vooral om geen geloof te hechten aan geruch- ten, maar alleen op de betrouwbare berichten af te gaan. In plaatsen waar de vijand defintief verdwenen is, zal het bestuur worden uitgeoefend door de betrouwbare burgerlijke en politiebesturen in samenwerking met de N.B.S. Mocht een van deze twee ontbreken, dan moet de andere groep het bestuur in handen nemen. Nogmaals wordt ernstig gewaarschuwd tegen overijlde uitingen en gewezen op de instructies van Prins Bernhard van 24 Maart j.l., die iedereen verplicht is op te volgen, en wordt de bevolking opgeroepen om zich kalm, waardig en gedisciplineerd te gedragen. Het Britsche leger heeft Enschede bevrijd en staat langs het Twenthe-Rijn- kanaal van Hengelo naar Zutphen. De Canadeezen hebben Zondagochtend Terborg bezet en waren des middags reeds 15 km opgerukt in de richting van den IJsel. De tegenstand van de parachute troepen en pantsergranadiers neemt af. In de Betuwe tusschen Nijmegen en Arnhem is en nieuw offensief ingezet door de Canadeezen; een twaalftal dorpen bevrijd; goede vorderingen worden gemeld. De Britsche troepen zijn Münster binnengedrongen en staan dichtbij Osna- brück. Zij staken het Dortmund-Ems kanaal over. Rheine en Lengerich werden veroverd. Iedere georganiseerde vijandelijke tegenstand stort hier ineen. Volgens Duitsche berichten zijn de Britten bij Bieleteld. Het Ruhrgebied is afgesneden doordat het 9e en het 1e Amer. leger contact met elkaar ge- maakt hebben bij Lippstadt. Van het N. en Z. drngen zij thans het Ruhrge- bied binnen waar de legergroep B, bestaande uit een pantserleger, het 7e en het 15e leger, tezamen ca. 100.000 man zijn ingesloten. De vernieti- gingsgevechten in het Ruhrgebied zullen het het tempo van de opmarsch naar het Oosten niet vertragen. In Cassel wordt gevochten, ofschoon de stad door den Oberbürgermeister telefonisch is overgegeven. Enkele vijandelijke groe- pen houden n.l. in het centrum nog stand. Hirschirs?? is veroverd; de Amer. zijn Fulda binnengedrongen en staan nog 3 km. voor Eisensch. Bij Aschaffen- burg worden vijandelijke verdedigingsstellingen opgeruimd. Het 7e Amer. le- ger is de Main overgestoken en is 30 km. ten O. van Kurzburg opgerukt. An- dere troepen hebben het Odenwald gezuiverd. Het Fransche bruggehoofd ten N. van Karlsruhe is nu 20 km. lang en 30 km. diep. In de maand maart werden 350.0000 krijgsgevangenen gemaakt. De laatste dagen bedroeg het aantal 20.000 per dag. LUCHTFRONT. De Amerikanen vielen gisteren Holzmünden, Er??? en Mülhousen in Thuringen aan. Vanuit Italië werden spw.doelen in Oostenrijk en N.Ita- lië gebombardeerd. OOSTFRONT. In Silezië veroverde maarschalk Konniev Glogau; 9000 gevange In Hongarije werden Sopron en Nagy Kanisza veroverd. In Oostenrijk is Mat- tersburg veroverd en wordt in de straten van Wiener Neustadt gevochten. De buitenste verdedigingsgordel van Bratislava ligt onder artillerievuur. Vlgs. Duitsche berichten staan de Russen aan de Semmeringpas en is de ver- binding tusschen Weenen en Graz verbroken. Bij Nagy Kanisza werden de laatste dagen 26.000 gevangenen gemaakt. VERRE OOSTEN. De Amer. zijn geland op het eiland Okinawa in de Rioe-Kioe- groep, 500 km. van Japan. Zij zijn tot het centrum van het eiland doorge- drongen en naderen de hoofdplaats. 2 vliegvelden werden genomen. Het scheepvaartverkeer met de Jangtse is nu afgesneden. DIVERSEN. Bij Cassel zijn 18.000 geall. krijgsgevangenen bevrijd. Door de verovering van Enschede is de hoofdverkeersweg naar Duitschland afgesneden De tactische luchtmacht vernietigde meer dan 1000 vijandelijke voertuigen in Nederland, die naar Duitschland trachtten te ontkomen. Het veiligheids- waas hangt nog steeds over de geall. berichtgeving, zoodat alle Londensche communiqués bij de feiten ten achter zijn. .......... Pag 2 Boodschap van H.M. de Koningin aan de Nederlandsche Verzetsbeweging. Strijders op het ondergrondsche front! Met beklemming en stijgende bewondering volg Ik van dag tot dag de berichten, welke Mij omtrent Uw taai verzet bereiken. Uit deze berichiten blijkt Mij welke ontzaggelijke offers door U in den ongelijken strijd tegen den overweldiger worden gebracht. Ik weet, dat vooral in den laatsten tijd vele vooraanstaanden Uwer hun leven en vrijheid verloren. Door de gaten, die in Uwe gelederen gesla- gen zijn en door de niets ontziende maatregelen van den vijand wordt Uw werk steeds moeilijker. Dat Gij niettemin den strijd tot het einde zult blijven voeren, maakt voor Mij geen twijfel uit. Uw vechten is voor Mij het zekere bewijs, dat zelfs in de meest ungunstige omstandigheden en niet tegenstaande schier onoverkomelijke tegenslagen, de verzetsgeest van het Nederlandsche volk niet kan worden gebroken. Deze geest wordt vooral door Uw kleine groep gesymboliseerd en levendig gehouden. Het is mijn oprecht vertrouwen, dat de algeheele bevrijding van ons dierbaar Vaderland binnen afzienbaren, tijd een feit zal worden. Moge het U daarom gegeven zijn tot dien de geheeie wereld te blijven toonen dat ons volk, dank zij Uw onverzettelijkheid en moed, nimmer zal bukken. Ik verzeker U, dat Mijn gedachten U daarbij geen oogenblik zullen ver- laten. -o- Generaal Eisenhouwer heeft bijzondere instructies aan de buitenlandsche arbeiders en de leden der Wehrmacht gegeven ter voorkoming van onnoodig bloedvergieten. Daarin wordt gezegd: In groote deelen van het Rijksgebied heeft de regeering geen gezag maar; groots en kleine groepen soldaten hebben geen verbinding meer met het O.K.W. Om nuttelooze offers te voor- komen moeten de soldaten in de frontlinie op de volgende manier handelen: Eenheden, die geen bevelen meer ontvangen, moeten den strijd staken. De officieren moeten hun mannen verzamelen en een gevolmachtigde met een wit- te vlag naar de dichts bijzijnde commandopost van de geallieerden zenden. Zij zijn aansprakelijk voor de orde en discipline van den mannen. Buiten de frontlinie moeten de officieren hun troepen verzamelen en blijven ver- antwoordelijk voor de verzorging en discipline. Kleine eenheden en afzon- derlijke soldaten moeten zich op de gewone wijze overgeven zonder wapens, helm en koppelriem. De geallieerde commandoposten zijn gevestigd op alle hoofd- en verbindingswegen. Aan de buitenlandsche arbeiders werd opge- dragen zich uit de beurt van militaire doelen te begeven, in de plaats waar zij werkzaam zijn te blijven en zich schuil te houden tot de gealli- eerden arriveeren. Dan moet een afgevaardigde van hun groep zich aanmel- den en zullen zij met verbindingsofficieren van hun eigen nationaliteit in contact gebracht worden. -o- De Groote Drie maken bekend, dat er op de conferentie te San Francisco zal worden voorgesteld om aan de Sovjet-Unie en de Vereenigde Staten in de algemeene vergadering drie stemmen aan elk te geven, daar het Britsche Rijk met zijn dominions over zes stemmen beschikt. -o- De Russische regeering heeft aan de Vereenigde Staten, het Britsche Rijk en China voorgesteid om het Poolsche Comite van Lunlin Polen te laten vertegenwoordigen op de vergadering te San Francisco. Dit is door Was- kington en Londen geweigerd. -o- President Benesj heeft een nieuw kabinet gevormd, waarin de Tsjechische ambassadeur te Moskou premier is. Een van de Vice-premiers is de leider der communisten. -o- De houders van "Ausweis" maken wij er opmerkzaam op, dat dergelijke papieren voor fietsen thans practisch waardeloos geworden zijn, daar de vijand zich van geen enkele vrijstelling iets aantrekt. -o-