DE NIEUWE AMSTERDAMMER No. 22 4 December 1944 -------------------------------------------------------------------------- FRONTNIEUWS. Generaal Eisenhower en maarschalk Montgommerey hebben verleden week een langdurige bespreking gehouden in het hoofdkwartier van den laatste. Ge- neraal Eisenhower heeft de troepen van gen. Dempsey (2e leger) geïnspec- teerd en heeft de waarschuwing van 17 Sept. i.z. de behandeling der Ne- derl. verzetslieden, gericht aan het Duitsche opperbevel herhaald. Ten- slotte wijzen wij op de bombardementen van hoofdkwartieren in ons land. Alles wijst op een op handen zijnd offensief tegen het bezette Ned. gebied. WESTFRONT. Straatgevechten in Jülich en Linnich. De Westoever van de Roer tusschen beide plaatsen in geall. hand. Zware bombardementen van de Oost- oever door de geallieerden. SAAR. Saarlouis gedeeltelijk bevrijd; Saar-Union bijna geheel. De Duit- schers zijn bij Kehl teruggetrokken na de Rijnbruggen te hebben vernield. In 3 weken werden 50.000 Duitschers gevangen genomen en 50.000 gedood of gewond. Verschillende divisies gedecimeerd; 4 totaal uiteengeslagen. HONGARIJE. In 4 dagen zijn de Russen 100 km gevorderd in de richting van de Oostenrijksche grens. De Kapos werd overgestoken en Kaposvar veroverd. Elders overschreden zij de Donau en veroverden Szekszard. Budapest met om- singeling bedreigd. De regeering Szalassi neemt uiterste maatregelen van geweld tegen de bevolking en de militairen. De Russen staan nog 50 km van het Plattenmeer, waarvan Ludendorff inder- tijd verklaarde, dat hier de beslissende slag van het Oostfront in den 2en wereldoorlog zou worden geleverd. LUCHTFRONT. Zware bombardementen op benzine- en benzolfabrieken door de Britten. Coblenz en Bingen aangevallen door de Amerikanen, waarbij 28 Duitsche jagers werden neergeschoten. Gevechtsbommenwerpers vielen Frank- furt en Heidelberg aan en brachten ca. 20 Rijnaken tot zinken. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft de R.A.F. het Ruhrgebied, met als hoofd- doel Hagen aangevallen. VERRE OOSTEN. Op Leyte woedt in den stroomenden regen een verwoede slag. De Japanners laten tusschen de Amerikanen luchtlandingstroepen neer, die om hun middel springstoffen hebben en met doel en al in de lucht vliegen. Tokio weer hevig gebombardeerd, benevens Japansche steunpunten, waarvan- daan de Amerikaansche vliegtuigbasis Saipan wordt aangevallen. GRIEKENLAND. Politieke crisis in Griekenland; zes ministers der linksche partijen zijn uit het kabinet getreden wegens meeningsverschillen over de ontbinding der verzetsgroepen. Van Britsche zijde is steun toegezegd aan de regeering en is de bevolking opgeroepen tot eensgezindheid. GROOT-BRITTANNIE. Zondag 3 December is de Home-guard met groot verlof huis- waarts gezonden; de koning heeft een dagorder uitgegeven ter gelegenheid van deze gebeurtenis. ROEMENIE. Het roemeensche kabinet is afgetreden. Generaal Radescu, die we- gens verzet tegen de Duitsche leiding in een concentratiekamp was opgebor- gen, is door den koning tot kabinetsformateur benoemd. Britsche correspondenten wijzen erop, dat bij de aanvallen op de Duitsche spoorwegen ook het spoorwegpersoneel zwaar getroffen wordt, waardoor groote ontevredenheid heerscht, temeer daar er gebrek is aan materieel, alsmede aan olie. LAATSTE NIEUWS. De Amerikanen zijn bij verrassing over de Saar getrokken bij Saarlouis en stroomen nu het Saarbekken binnen. Elders zijn de Amerikanen 10 km voorbij Sarre-Union. De terugtochtcorridor der Duitschers in den Elzas is nog slechts 15 km breed. De Britten vielen het zwaar verdedigde bruggehoofd bij Venlo aan en vorderden ca. 1/2 km. In bevrijd Nederland is door de geallieerde legerleiding 2000 ton voed- sel beschikbaar gesteld voor de burgerbevolking. -2- GEDACHTEN OVER DE JEUGDBEWEGING (SLOT) In het vorige artikel in deze reeks adviseerden wij een federatieve eenheid voor de jengdbeweging, welke de verschillende politieke en confessioneele variaties moet overkoepelen. Voorwaarde voor een dergelijke eenheid is vanzelfsprekend een hoog ideaal, dat naast een nationale ook een internationale tendenz zal moeten bezitten, wanneer wij tenminste onze jeugd niet in eng nationalisme willen opvoeden. Dat een dusdanige nationaal en internationaal georiënteerde eenheid moge- lijk is, heeft de padvindersbeweging bewezen. De grondgedachte voor deze beweging is afkomstig van der genialen jeugd- kenner Baden Powell, maar het zijn waarlijk niet alleen de padvinders die volgens het door hem geconcipieerde schema georganiseerd zijn. In elke jeugdorganisatie van eenige beteekenis wordt dit schema in beginsel toege- past. De praktijk heeft zelfs uitgewezen, dat aan een succesvolle ontwik- keling van een jeugdorganisatie een natuurlijke groei naar het systeem Ba- den Powell gepaard gaat. De politieke of confessioneele overtuigingen, welke er overigens ook aan ten gronde liggen, hebben hiermede niets te ma- ken. Vele afzonderlijke groepeeringen in de Nederlandsche jeugdbeweging van voor 1940 stonden veel dichter bij elkaar, dan zij over het algemeen zelf begrepen. Een volk, dat zich de waarde van deze in de loutering der oor- logsellende erkende stellingen bewust is, doet wijs zijn jeugd in een zoo groot mogelijke eensgezindheid op te voeden. Principieele verschillen op godsdienstig of staatkundig terrein behoeven in geen enkel opzicht een motief te zijn om sectarische vereenigingen op te richten of in stand te houden. De principieele verschillen moeten, al- thans als het politieke opvattingen betreft, veelal uiting vinden in het oprichten van afzonderlijke groepeeringen, maar deze kunnen landelijk min of meer overkoepeld worden door het in het leven roepen van den in ons vo- rige artikel gesuggereerden federatieven raad. De niet-principieele ver- schillen, die voorheen aanleiding gaven tot een ongezond sectarisme, be- hooren weg te vallen. Wij gelooven, dat zeer vele neutrale en confessioneele jeugdorganisaties tot eenheid kunnen worden gebracht in een groot verband, zooals de Padvin- dersbeweging er een is. Over het algemeen zullen de promotors van veel af- zonderlijke vereenigingen bij confrontatie van hun eigen credo en doelstel- lingen met die van deze beweging tot de ontdekking komen, dat daarin van principieele verschillen geen sprake is. Deze bewering lijkt wellicht wat boud, doch men behoeft haar slechts aan de praktijk te toetsen om de waar- heid ervan te kunnen onderschrijven. Het verband van de Padvindersbeweging immers, biedt ruimte voor alle moge- lijke overtuigingen. Iedere religie kan binnen het kader van de organisa- tie, welke, naar men weet, de geheele wereld omvat, volkomen zichzelf zijn. En toch is daar altijd, als een geweldige samenbindende factor, de Belofte die alle leden hebben afgelegd en de Wet, die voor hen allen geldt. Men onderschatte de beteekenis daarvan voor de karaktervorming van den jongen of het meisje niet! Het is jammer, dat de mogelijkheden, welke de Padvindersbeweging voor de wereld inhoudt, nog zoo sporadisch erkend zijn. De schuld hiervan ligt, wat ons land betreft, in de eerste plaats bij haarzelf. Te lang is de pad- vinderij te onzent een anglicisme gebleven; teveel incompetente figuren maakten zich er meester van en te weinig werd de ware bedoeling van den "Chief Scout", de oprichter, nagestreefd. En toen deze, laat ons zeggen "regionale kinderziekten" achter den rug waren, kwam het, o tempora, o mores, tot een onvaderlandsche scheuring in eigen kring. Eerst in 1939 kon men weer spreken van een eengeworden Nederlandsche Padvindersvereeni- ging, waaronder bloeiende afdeelingen van Katholieke en Hervormde Padvin- ders ressorteerden. Parallel aan de jongens-vereeniging ging het afzon- derlijk georganiseerde Nederlandsche Padvinders Gilde, dat het Padvinders werk voor meisjes adopteerde en mogelijk maakte. Daarbij was de padvind- -3- stersvereeniging der Hervormden, die langen tijd een zelfstandig bestaan geleid had, federatief aangesloten. Jeugd uit verschillende maatschappelijke en religieuze milieux, die één- zelfde doel van hulpvaardigheid, trouw, eerlijkheid en rechtschapenheid nastreeft zonder daarbij haar individueele religieuze verplichtingen te veronachtzamen, samen werkend onder één vlag, gebonden door één uniform, ziedaar de ware padvindersbeweging. Zou dat geen waarborg kunnen vormen voor een beter Nederland en een betere wereld? Wij, volwassenen, moeten dit beseffen. Wij kunnen mèt en vóór de mogelijkheden tot verwezenlijking van dat ideaal scheppen. Wat staat ons zoo na als onze jeugd? De vooroorlogsche Nederlandsche padvindersbeweging is dood en ter ziele. Een nieuw Nederland, een nieuwe Nederlandsche jeugd moet straks haar fak- kel overnemen. Het internationale verband, de wereldbroederschap van Pad- vinders, bestaat. Alle vrije democratische landen hebben hun Padvinders en naar verluidt is ook de Sovjet-Russische Jeugdbeweging internationaal aan- gesloten. In Nederland, Denemarken, Noorwegen en op de Balkan zullen straks de Padvindersorganisaties herrijzen en als, achttien maanden na den vrede, in Zuid Frankrijk de volgende groote Jamboree gehouden zal worden, zal ook de Duitsche jeugd er bij zijn. Onze nationale plicht is, te zorgen dat ook onze eigen jongens dan daar zullen zijn, niet als vertegenwoordiger van een begrensde vereeniging, maar als dragers van den goeden wil van de Nederlandsche jeugd als geheel. -o- WINSTON CHURCHILL De Britsche premier, die den 30en Nov.l.l. zijn zeventigste verjaardag vierde, verdient ten volle den titel van oorlogspremier der wereld, want aan zijn typisch Britsche koelbloedigheid, doorzettingsvermogen en koppige vasthoudendheid is het te danken, dat de geheele wereld ten slotte in het krijt trad tegen Duitschland. In 1940 stond Groot-Brittannië, dat niet zoo bijster groot is, want slechts 40 millioen inwoners telt, alleen. Toen sprak Churchill: "Als het Hitler niet gelukt deze eilanden te ver- woesten, heeft hij den oorlog verloren." En tot Amerika sprak hij de veelzeggende woorden: "Geef ons de werktuigen en wij zullen het karwei opknappen." "Wij zullen het karwei opknappen." Wij, Groot Brittannië, wij, de oude kam- pioenen van vrijheid van geweten. Dit laatste is ook op ons toepasselijk, want ook wij zijn oude kampioenen op dit gebied; ook wij hebben onze sporen verdiend tegen Philips II en tegen den veertienden Lodewijk. Maar wij waren in 1940 onmachtig; niet echter Groot-Brittannië, dat groo- ter en sterker is, en dat bovendien had en heeft den ontzagwekkenden oor- logspremier Winston Churchill, man van verbeten vasthoudenheid, maar ook van lichten humor; staatsman, die nooit zijn volk illusies voorspiegelde, zooals de niet-staatsman Hitler, maar het altijd voorbereidde op bloed en tranen. Hij zette er zijn schouders onder, vocht verbeten door, won zich bondge- nooten: Stalin en Franklin D. Roosevelt; won zich de sympathie der geheele wereld. Hij zette er zijn schouders onder en aarzelde niet om den rijkdom van zijn land op te offeren in dezen verbitterden strijd. De mededeelingen van den Britschen minister van financiën spreken in dit opzicht een zeer duidelij- ke taal. Zijn 69e verjaardag vierde hij in Teheran, waar hij met zijn groote part- ners de plannen smeedde om het nazisme te verpletteren. Wij Nederlanders zijn met de geheele wereld dank verschuldigd aan dezen waardigen nazaat van den hertog van Malborough, den veelgeroemden en veel- bezongene. -o- -4- DECEMBER. In ons land de maand van het groote kinderfeest en van het feest van het Groote Kind. Voor de Duitschers de maand der sentimentaliteit, waarin zij vergeten, dat zij de Groote Beesten zijn, die bloeddorstig door de wereld rondwaren. Bij sparren en vaten bier zullen zij hun Weltschmerz-gejammer uithuilen, overtuigd van hun menschelijkheid, waarin zij ondanks alles nog gelooven, ofschoon een Papoea hen in menschelijkheid verre overtreft. In deze maand was den Doolaard in Vught, waar hij het concentratiekamp be- zocht, omtrent hetwelk hij verklaarde, dat het een modelkamp was, een vol- komen geperfectionneerd marteloord. Symptomatisch was hem een galgje, waaraan het slachtoffer, zwevend tusschen leven en dood, nog juist op de teenen kon staan. Erom heen stonden dan de Duitschers en landverraders "und hatten ihre Freude d'ran. Hurrah!" "Stille Nacht, heilige Nacht." Hij zag de gevangenis, naar het uiterlijk een moderne Amerikaansche ge- vangenis, maar van binnen volmaakt voor Satan. "Ihr, Kinderlein, kommet!" Hij zag de verbrandingsovens, de granieten snijbank. Hij zag ..... Het was December en den Doolaard rilde in zijn dikken jas en dacht aan de vele, vele gevangenen, die hier in den barren winternacht naakt gestaan hadden voor de barakken, naakt in de houding, uren lang. "O Tannenbaum, o Tannenbaum." Geen volk, zoo zei hij, weet zoo perfect het nuttige met het onaangename te vereenigen en hij eindigde met te zeggen, dat Vught één groote schreeuw is om gerechtigheid en vergelding. Eerst nu hij het gezien heeft, heeft hij het begrepen. Zoo zei hij, maar dit begrijpen geldt niet slechts voor Vught, maar voor alles wat met de bezetting samenhangt. Alleen wie deze hebben meegemaakt begrijpen en kunnen oordeelen, alleen zij weten hoe ontzettend het leed, hoe walgelijk het onrecht is. Daarom zullen wij de rekening opmaken, perfect, een perfecte combinatie van nuttigheid en recht. En wij zullen niet sentimenteel zijn. -o- WESTELIJK BLOK MISERE. Generaal de Gaulle is door Stalin ontvangen. Volgens den diplomatieken me- dewerker van de B.B.C. sluit deze conferentie aan bij die van Churchill en Eden te Parijs en dient om het wantrouwen, dat in Rusland gerezen is naar aanleiding van de plannen voor een Westelijk blok uit den weg te ruimen. Men acht de Gaulle daartoe het best in staat. De West-Europeesche overeen- komst wordt door de voorstellers gezien in het licht van Dumbarton Oaks, waaraan Rusland eveneens zijn goedkeuring gehecht heeft en wil in geen enkel opzicht een economische of strategische bedreiging voor Rusland zijn. De mogendheden kunnen zich ten volle vereenigen met een analoog Russisch plan ter verdediging van zijn grens tegen Duitschland. De staten hebben gezien wat het gevolg in 1918 en 1939 geweest is, toen Frankrijk en overig Europa geen overeenkomst met Rusland hadden. Wij hebben reeds eenige malen gewaarschuwd tegen de vorming van een Weste- lijk defensief blok, omdat Rusland hiertegenover wantrouwend moet staan, en omdat wij een heilige angst hebben voor al dergelijke blokvormingen tusschen volkomen heterogene partners, aangezien deze geenerlei zeker- heid geven, doch meestal een slaapmiddel zijn. ---