No. 33 3 Januari 1945 -------------------------------------------------------------------------- FRONTNIEUWS WESTFRONT. Het initiatief is thans geheel in geallieerde handen. De Ameri- kanen hebben een front van ongeveer 65 km, dat zeer regelmatig verloopt. Zij zijn dieper in de zuidelijke flank van den vijand doorgedrongen; de corridor van Bastogne strekt zich nu reeds uit tot eenige km voorbij Houf- falize. De vijand doet aan weerszijden van dezen corridor zeer hevige aan- vallen welke echter steeds onder zeer zware verliezen voor hem worden af- geslagen. Remagne en Moircy zijn in vijandelijke handen. Aan het westelijk uiteinde hebben de Am. Rochefort heroverd: Daar werden leden van de S.S.- divisie Gross-Deutschland, Hitlers lijfwacht, gevangen genomen. De verove- ring van Rochefort is zeer belangrijk, omdat de vijand deze plaats als ba- sis en steunpunt gebruikte. Het vijandelijke leger is in twee pantserhoofd- groepen gesplitst. In het centrum tusschen Marche en Stavelot is de front- richting noordwestelijk, in het zuiden is zij naar Dinant. Ten N.W. van Echternach staan de Amerikanen weer 10 km langs de Duitsche grens; zij zijn in Echternach binnengedrongen en ook hier over de Sure ge- trokken. In de Pfaltz is het vrij rustig. De Amerikanen hebben hier eenig gebied moeten prijsgeven, doch de meeste aanvallen werden tot staan gebracht. In deze sector wordt een groote bedrijvigheid achter de vijandelijke linies gemeld. Nu de geallieerden hun luchtmacht volledig kunnen inzetten, kan de vijand nog slechts op eigen verdediging bedacht zijn. LUCHTFRONT. Onafgebroken aanvallen op Duitschland. In de afgeloopen dagen werden olie- en benzolfabrieken, spoorwegknooppunten en rangeerterreinen, duikbootbases en vliegtuigfabrieken, etc. etc. gebombardeerd en wel te Mannheim, Kaiserslautern, Kassel, Landau, Hamburg, Harburg, Miesburg, Ruhr- gebied, Mohwinkel (2x), Rheine, Münster, Osnabrück, Wilsahm, Osterfeld, Lol- bergen bij Hannover, Koblenz, bruggen over Rijn en Moezel, en het Dortmunt- Emskanaal. Mosquito's deden de hevigste aanval op Berlijn en bombardeerden West-Duitschland. Het Gestapo-hoofdkwartier te Oslo werd gebombardeerd even- als schepen voor de Noorsche kust en in het Skagerrak. Vijandelijke troepen in de Betuwe werden aangevallen, evenals Laroche en St.Vith, die als middel- punten van de vijandelijke saillant gelden. Vanuit Italië werd in de afgeloopen week 6000 ton bommen geworpen op doelen in Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Duitsland, Silezië en Hongarije, ter- wijl 5000 ton geworpen werden op het Italiaansche front en in Yougo-Slavië. Op de rangeerterreinen te Milaan werden Duitsche opslagplaatsen gebombar- deerd door SPECIAAL GEOEFENDE VLIEGERS, teneinde de kunstschatten in de na~ bijheid voor schade te vrijwaren. Op 1 Januari deed de Luftwaffe met 300 vliegtuigen een aanval op de vlieg- velden bij Brussel, Antwerpen en overig België. Meer dan de helft der toe- stellen werd neergeschooten. In totaal verloor de vijand dien dag 193 machi- nes en slaagde er niet in het luchtoffensief onzer bondgenooten te verstoren, die dien dag meer dan 4000 vluchten maakten. OOSTFRONT. Vrijwel geheel Boeda is in handen der Russen; er werd niet alles om ieder huis, maar om iedere kamer gevochten. In Pest zijn de Russen in de fabriekswijk doorgedrongen en naderen via andere wijken het centrum. Sinds den moord op de parlementairs wordt er uiterst verbitterd gestreden. In 3 dagen zijn er 8000 vijanden gesneuveld. De bevolking der stad (2 millioen) is er vreeselijk aan toe, huist in kelders zonder water en elctriciteit, terwijl het voedsel snel mindert. De troepen bij de Gran en in de Donaubocht zijn geheel onschadelijk gemaakt. In totaal werden meer dan 7600 man gedood 12.900 gevangen genomen, 200 tanks en mobiele kanonnen, 1175 motorvoertuigen en 20 munitieopslagplaatsen buit gemaakt. In Tsjecho-Slowakije staan de Russen 3 km van het spoorwegknooppunt Lucenec. In 14 dagen is in Hongarije en Slowakije een gebied bevrijd, zoo groot als België. De voorloopige Hongaarsche regeering heeft Duitschland den oorlog verklaard. Vertegenwoordigers dier regeering zijn te Moskou aangekomen om met de geal- lieerden tot een wapenstilstand te geraken. De vijandelijke troepen in Letland worden onschadelijk gemaakt. Bij Libau, Mindau en Mitau zijn 300.000 man geïsoleerd. -2- ITALIE. Het grootste deel van het door de vijand veroverde gebied is door het 5ste leger heroverd. Ook Barga werd genomen. Het 8ste leger wint gestadig terrein ondanks verwoeden tegenstand. Vijandelijke stellingen aan de Ita- liaansch-Fransche kust van zee uit gebombardeerd. GRIEKENLAND. De koning heeft Lamastinos tot regent benoemd; deze voert thans onderhandelingen om tot een nieuwe regeering en wapenstilstand te komen. Gen. Scobie had een bespreking met de centrale comm. van de EAM, die o.a. ontbinding van de bergbrigade geëischt had, welke tot het staande leger behoort. Gen. Scobie zeide niet verder te kunnen gaan dan tot het consigneeren der brigade in haar kazernes; een nieuwe Gr. regeering zal moeten beslissen wat er in je toekomst met het staande leger moet gebeuren. POLEN. Het Poolsche nationale comité te Dublin heeft zich tot voorloopige Poolse regeering uitgeroepen. VERRE OOSTEN. Lucht aanval op Luzon, waarbij 5 Jap. transportschepen, 2 tor- pedojagers en 1 escortevaartuig werden getroffen. Ook vliegvelden en muni- tietreinen werden bestookt. Op Leyte verloren de Japs in totaal 120.000 man; het 15de leger is geheel vernietigd. H E L P! Londen deelde mede, dat het Fransche Roode Kruis levensmiddelen beschik- baar gesteld heeft voor bevrijd Nederland, een sympathiek gebaar, aangezien men in Frankrijk wat voedsel betreft nog lang niet in weelde baadt. De Duitschers zorgen er wel voor, dat de nood lang voortduurt nadat zij ver- trokken zijn. Een sprinkhanenwolk kan een land niet zoo kaal vreten, als geschiedt door het adderengebroedsel, dat over zijn westelijke grenzen uit- toog om ons werelddeel te verwoesten. Franschen zonden 29.000 kg voedsel. Men kan dit veel of weinig noemen al naar gelang van den hoek, waaruit men dit kwantum bekijkt, maar in elk geval bewijst hun zending, dat zij nog niet vergeten zijn wat uithongering door de Duitschers beteekent. Overigens gaat het men de voedselvoorziening steeds beter in bevrijd Ne- derland. Van honger is geen sprake en toestanden, zooals hier algemeen zijn komen er niet meer voor. In bezet Nederland wordt teveel over den honger en de ellende gepraat. Wij bedoelen hiermede, dat iedereen spreekt en schrijft over de miserabele toestanden in zijn dorp of stad of buurt en den indruk tracht ten wekken, dat het in zijn omgeving - en misschien wel bij hem thuis - erger is dan waar ook. Zou men niet eens een ander onderwerp van gesprek kunnen kiezen, dan de erbarmelijke rantsoenen, de zwarte prijzen en het gebrek aan kolen? Niet teveel praten, maar doen. Wat U doen moet? Nood lenigen door kleeren, voedsel, brandstof, geld op te halen en te distribueeren. Neem een voor- beeld aan de Franschen. Iedereen weet hoe groot de ellende is; zwijg erover en doe Uw plicht: H E L P! -o- VAN HOOREN ZEGGEN. Een boer, die nooit iets voor zwarten prijs verkocht, herbergde dezer dagen een paar mannen, die voedsel zochten in de provincie. Hij gaf hen avondboterham en logeerde hen in de stal, zooals gebruikelijk. 's Morgens waren zij verdwenen met medeneming van zijn privé voorraad spek en worst, een paar mud tarwe en zijn winterjas, benevens nog enkele klei- nigheden. Een andere boer, die elke zwerveling opnam en avond- en ochtendboterham gaf (en een goede), ontdekte des morgens, dat zijn logés de geit geslacht en hem slechts de huid gelaten hadden. Het is de gewoonte geworden om op boeren te schelden; dat is zoo gemakke- lijk. Er zijn genoeg boeren, die het ernaar maken, maar hoe moet men nu bovenstaande bandietenstreeken tegenover boeren goedpraten? Is het dan zoo vreemd, dat de boer kopschuw en vijandig wordt en soms zijn hek dichtspijkert. Er wordt op het platteland gestolen, dat het een aard heeft - door de stedelingen. -o- -3- W E L K O M. Wees welkom in ons midden, jeugdige knaap; jeugdig ofschoon gij een zoo hoog jaartal voert, maar pril desondanks, en heffende in Uw handen de stralende fakkel der bevrijding, welke haar licht werpt over de bloe- dige slagvelden, waar duizenden sterven voor Uw licht, dat in hun oogen glanst wanneer ze breken, welk licht ook schijnt over de verdronken lage landen bij de zee. Eens, 377 jaar geleden, hief een Uwer voorvaderen dezelfde fakkel over deze landen, en zoozeer is dit volk gewend geworden zich in dit licht te koesteren, dat het er niet meer zonder leven kan. Hef hoog Uw toorts, opdat de vlammen een weerglans vinden in de oogen der millioenen, die hunkerend naar U uitzien, wetende dat gij zijt het kind, dat de verlossing aankondigt, zooals eens voor duizenden jaren het Groote Kind de verlossing der wereld verkondde. Vrijheid. De weg der Vrijheid voert door meren van bloed, omdat zij altijd opnieuw strijden moet tegen de Tyrannie, welke haar kinderen be- laagt; want snel degenereeren de kinderen der Vrijheid. Vrijheid en Tyrannie gaan hetzelfde smalle pad, dat door de bloedme- ren voert; een van beiden moet wijken. Telkens opnieuw wordt de Vrijheid verslagen, opdat zij telkens weer zal zegevieren. Alles in het leven moet betaald worden of wordt betaald gezet. Vandaar al het bloed, het leed, de wanhoop en vertwijfeling, maar vandaar ook de stralende hoop, wanneer de kansen keeren en de Tyrannie wordt terugge- dreven naar haar duistere hol, waar zij peinst op nieuwe aanslagen op het nobelste goed der menschheid. Voor tweeduizend jaar werd een Kind geboren, dat - man geworden - der menschheid leeren zou, dat zij de plicht had zich te bevrijden, de plicht ook lief te hebben. Maar de leer der vrijheid en der liefde wordt altijd weer gesmaad en gehoond, en in plaats van den Man der Liefde, heft men een of anderen afgod ten troon, een afgod waarin menschenhaat en verderf worden verheerlijkt, geweld en onderdrukking. Want altijd zijn er, die slechts daarin gelooven, die hun geluk zoeken en vinden in onteering van menschen, schoffeering van menschenwaarde. Het Rijk der duisternis echter is slechts tijdelijk; dat van het Kind is eeuwig. Welkom jong 1945, wees gezegend onder de jaren, omdat gij de toorts der bevrijding in Uw zoo jeugdige handen draagt. Zwaar waren de lasten; welke Uw voorgangers ons te torsen gaven, zwaar en nauwelijks te dragen. Maar nimmer ontnamen zij ons alle hoop; nimmer verduisterde de zwakke weerschijn van het licht, dat gij in Uw handen met U voert. Naarmate gij hooger steegt naar den dageraad Uwer geboorte, werd het licht in Uw handen duidelijker waarneembaar. En thans weten wij, dat gij de bevrijding brengen zult, de bevrijding wier juichkreet reeds tot ons schalt van de daverende slagvelden aan onze grenzen. Zwaar was het leed, dat wij torsen moesten, maar thans strekken zich onze verzwakte lichamen en heffen wij onze handen tot Uw licht; bereid daarvoor te sterven, zooals de duizenden sterven, die van verre kwamen om ons te bevrijden, alsook de duizenden ongenoemden, die binnen de enge grenzen van deze lage landen hun leven gaven, opdat wij vrij zouden zijn. Laat brallen den vijand in zijn euvelen overmoed. Hij kan Uw gouden gave niet aan Uw handen ontrukken. En wanneer gij eenmaal zult zijn voorbijgegaan, dan nog zal Uw nage- dachtenis bewaard blijven onder de vele groote jaren, welke denzelfden rijkdom schonken als gij. Tot de kinderen zal over U gesproken worden, en de ouderen zullen U prijzen. En zij, die dezen barren tijd doorleefd hebben, zullen glimlachen, wanneer Uw naam genoemd wordt - 1945. -o- -4- MOORD. In Boedapest hebben de Duitschers twee Russische parlementairs, die de overgave der stad kwamen vragen, doodgeschoten: de een op den heen- en de ander op den terugweg. De parlementairs waren als zoodanig ontwijfelbaar te herkennen, o.a. door het voeren van de witte vlag. In Malmedy hebben Duitschers 115 van 130 Amerikaansche krijgsgevan- genen doodgeschoten. Washington zal zeer heftig protesteeren. Natuurlijk zonder eenig resul- taat. De Russische soldaten, die wegens het alle verbeelding tartende wange- drag den Duitschers in Rusland, reeds lang weinig last hebben om Duit- schers krijgsgevangen te maken zijn thans tengevolge van bovengenoemde moorden op de beide parlementairs in Boedapest tot het systeem overgegaan om elke Duitscher, die in het gevecht ontmoet wordt, zoo mogelijk te doo- den; geen krijgsgevangenen meer. Het systeem is radicaal, maar in elk geval heeft het niets gemeen met de Duitsche laagheden. Het weigeren van pardon is een oud gebruik, dat ook in den vorigen oorlog nog aan alle kanten werd toegepast. Hij die weet, dan hij geen pardon krijgt, weet dat hij door moet vechten, Maar wanneer de vijand krijgsgevangenen maakt, is hij gehouden aan de desbetreffende conventies. Na den slag is de razernij geweken; het doodschieten van krijgsgevangenen is dan ook zuiver moord. Indertijd heeft de Canadeesche legerleiding er bij de soldaten op aan~ gedrongen niet in soortgelijke practijken te vervallen als de Duitschers; er waren n.l. in Normandië ook Canadeesche krijgsgevangenen afgemaakt. Maar of de Canadezen altijd pardon geven, is natuurlijk een andere vraag. Zij zijn zeer dappere en door de Duitschers gevreesde soldaten. Men kan bovenbedoelde Duitsche schurkerijen natuurlijk aan de S.S. toe- schrijven, maar wij gelooven niet in de schuldeloosheid en zielereinheid van den gewonen Duitschen soldaat. Natuurlijk loopen er tusschen door die dergelijke moorden verafschuwen; maar het gros van het leger doet dapper mee. Bovendien zijn er veel meer gewone soldaten, dan S.S.lieden; er zijn thans onnoemelijk veel gewapende Duitschers die geen partijlid zijn en zelfs felle tegenstanders van het Hitlerregime; maar desondanks vecht het leger als een bezetene en gaat voort allerhand gruweldaden te plegen. Wij aanvaarden geen excuses. Hoe hardnekkig het Duitsche leger ook vecht, wij kunnen het niet anders zien, dan als een goed georganiseerd or- gaan voor het plegen van elk soort van misdaden; een orgaan, waarvan de leden zeer wel weten wat er gebeurt en waarvoor het dient, maar elke ge- meenheid, laagheid, zelfs de meest verdorven en afzichtelijke laagheid, goed praten met het voorwendsel, dat het leger Duitschland moet verdedigen en daarom trouw moet blijven aan het régime. Het leger weet zeer wel, wat dit régime beteekent. Wat het gedaan heeft - o.a. heel de wereld in den oorlog storten - wat het nog steeds doet; dat deze oorlog niets te maken heeft met de verdediging van het vaderland of wat dan ook, maar slechts met de verdedigIng van het nazidom. H E T D U I T S C H E L E G E R W E E T D I T, maar het vecht door en bedrijft gruweldaden. Er is geen excuus en dus geen vergiffenis. Het nazisme en fascisme heb- ben tot in den treure geschreeuwd, dat onze tijd harde menschen noodig heeft. Welnu, zij zullen ze hebben. Ook als rechters over hen; niet wreed, maar hard. "HITLER" SPRAK. De Totale hield een Nieuwjaarstoespraak op gramophoonpla- ten; het is niet bijster moeilijk om een dergelijke gramophoonplaten-rede- voering samen te stellen uit oude gramophoonplaat-dito's; Londen heeft ons honderden malen stukken uit redevoeringen van den Totalen laten hooren. Men heeft dus nog slechts een "double" noodig om de fragmenten sprekend te verbinden. Dat hij nergens te voorschijn treedt en Goebbels alleen maar een boel onzin over hem weet samen te flansen in "Das Reich" o.a. dat zijn geniale geest in de stilte der Olympisch eenzaamheid verwijlt en dat 's mans rug krom is van het over de kaarten gebogen zitten, versterkt ons vermoeden, dat de Totale volslagen krankzinnig geworden is, of overleden. Gramophoonplaattrucs kunnen ons niet overtuigen van het tegendeel. ---