No. 34 5 Januari 1945 ------------------------------------------------------------------------- FRONTNIEUWS. WESTFRONT. Het 1ste Am. leger heeft Woensdag een aanval ingezet op de Noor- delijke Duitsche flank. De eerste berichten melden dat het 6 km is opge- rukt en 1500 gevangenen gemaakt heeft. Het 3de Am. leger heeft opnieuw ter- rein gewonnen en o.a. bij Bastogne de wig verbreed. Tot l.l. Zondag zijn 15 à 20 duizend gevangenen gemaakt. Ten O. van Sarreguemines zijn de Am. om reserves vrij te maken, terugge- trokken over de Blies over een gebied van 10 km lengte en 5 km breedte. Bij de bres in de Am. linies bij Bitche, wordt met wisselende kans gevoch- ten, ten O. van de bres, die 7 à 8 km breed is, werd eenig terrein gewon- nen. Tusschen de Elzas en de Paltz zijn de Am. over 30 km over de Lauter teruggetrokken bij Wissembourg en Lauterbrourg, nadat zij eerst alle brug- gen vernield hadden en mijnenvelden hebben aangelegd. LUCHTFRONT. Woensdag werden drie groote aanvallen op W.Duitschland gedaan op spoorwegknooppunten en oliefabrieken. Aangevallen werden Karlsruhe, A- schaffenburg, Keulen, Fulda, en groote olieinstallaties bij Dortmund. Bij het luchtoffensief van de laatste 14 dagen werden 60.000 ton bommen op Duitschland geworpen. De in Italië gestationneerde luchtmacht heeft in 1944 317.000 ton bommen op Duitschland en de bezette gebieden geworpen en heeft o.a. alle olieraffinaderijen gebombardeerd; zij schoten 5800 vijan- delijke toestellen neer tegen een eigen verlies van 3400 toestellen. Jachtbommenwerpers vernietigden 10.000 voertuigen en 7.000 goederwagons. Dinsdag deden 1000 toestellen aanvallen op verkeerswegen. OOSTFRONT. 70 km ten N.W. van Boedapest bij Komarom hebben de Duitschers een groote aanval met tanks en infanterie ingezet en hebben hier eenig terrein gewonnen. Verscheidene duizenden Duitschers werden gedood en 40 tanks vernietigd; de Duitschers liggen onder geconcentreerd artillerievuur der Russen en lijden zeer zware verliezen. Men neemt aan, dat het hier niet geldt een poging om de bezetting van Boedapest te ontzetten, maar wel om de strijdkrachten van maarschalk Tolboechin te verhinderen naar Bratislava (op 80 km) en Weenen (op 140 km) door te breken. In het centrum van Boedapest wordt nog verwoed gevochten. Alle Donaubrug- gen, ook de spoorbrug, zijn vernield. ITALIE. Ten N.W. van Ravenna doen de Duitschers hardnekkige pogingen om de weg naar Ferrara te behouden; de Canadeezen hebben in deze sector eenig terrein gewonnen. Wegens de hevige sneeuwvallen is de activiteit van het 5de leger beperkt tot artillerieduels en patrouillegevechten. Duizenden Italiaansche patriotten melden zich voor het nieuwe Italiaansche leger, dat met de geallieerde strijdkrachten zal vechten. GRIEKENLAND. Generaal Plastiras heeft een nieuw kabinet gevormd. Hij is premier en heeft de portefeuille van oorlog, marine en luchtvaart. Het nieuwe kabinet is liberaal. 2000 Ton levensmiddelen komen per dag Pireaus binnen. VERRE OOSTEN. Op Mindoro hebben de Am. 2 nieuwe landingen verricht om de Japansche bezetting in 2 deelen te splitsen. Tot nu toe werd geen tegen- stand ondervonden. Op Luzon werden door bombardementen 25 schepen tot zin- ken gebracht. Er werd een hevige luchtaanval op Japan gedaan, o.a. op de fabriekssteden Nagoya en Osaka. In Birma staan de Britsche troepen nog 110 km van Mandalay. Binnenkort worden er gevechten om de stad verwacht. DIVERSEN. Het nieuwe Fransche leger zal 650.000 man sterk worden en wordt voornamelijk door de geallieerden bewapend. In de strijd tegen Japan zul- len vrijwilligers de kern van het expeditieleger vormen. De vernietigingen in Noord-Noorwegen door de Duitschers zijn ontzettend. In de dorpen zijn alle huizen vernietigd, alle booten vernield en al het vee gedood. Zij hebben niets laten staan waar eenige bescherming tegen de ontzettende kou te vinden is. Alle inwoners zijn de bergen ingevlucht om niet meegevoerd te worden naar Duitschland. Van de 450 inwoners van een visschersdorpje troffen de Duitschers 10 mannen aan. Turkije heeft de diplomatieke betrekkingen met Japan verbroken. -2- Regeeringsverklaring. De Nederlandsche regeering heeft elke medewerking, direct of indirect, bij de uitvoering van de door de Duitschers afge- kondigde maatregelen ten strengste verboden, zoowel voor het geheele personeel in overheidsdienst als voor alle werkgevers. Ieder die dit bevel overtreedt, stelt zich bloot aan vervolging wegens collaboratie met den vijand. De regeering doet een dringend beroep op iederen Ne- derlander persoonlijk om geen z.g. Ausweise aan te vragen. -o- EER EN EETLUST. De oproep tot aanmelding voor den arbeidsinzet is overal aangeplakt. Maar reeds den 2den Jan. verdrong men zich voor de aanmeldingsbureaux alsof er gratis lekkernijen werd uitgedeeld. Dat men er zich voor dwangarbeid moet laten inschrijven, interesseerde en interesseert geen sterveling van de duizenden, die erheen drommen. Zij gaan, want de vijand belooft hun eten. Let wel, hij belooft het nog alleen maar; dit echter is al voldoende. Eerst heeft hij deze provincie grondig van alle voedsel beroofd en honger verwekt. Nu het volk sporen van oproerigheid begint te vertoo- nen, concludeert hij dat hij de poorten van zijn aanmeldingsbureaux wel kan openzetten, want de Nederlander houdt van eten, van goed en veel eten. Duizenden zijn bereid daarvoor hun ziel en zaligheid te verkoopen, en dus nog veel gauwer hun persoonlijk en nationale eer. De aanmeldingsbereidheid is dan ook opmerkelijk. Wij zagen aanmeldings- bureaux, waarvoor het volk in de rij stond reeds uren voor de deuren opengingen. De Duitschers kunnen lachen. De handigheid is gelukt. Om te beginnen komt thans een uitmuntende registratie tot stand van de mannen tusschen 16 en 40 jaar. Talrijke Nederlanders zijn gevallen in den strijd voor de verwoesting der administratie, opdat de vijand onze mannen niet zou kunnen wegvoeren, maar dat deert hen niet, die zich thans druk maken om ingeschreven te worden. Laat sterven, wie sterven wil; zij willen eten. Door zich aan te melden, maken zij het degenen, die weigeren om in dwangarbeid te gaan, moeilijker. Maar dat interesseert hen niet; zij willen eten. De oorlog duurt langer, naarmate de vijand meer hulptroepen krijgt toe- gevoerd. Dientengevolge zullen duizenden landgenooten meer vermoord worden dan thans het geval is, zullen duizenden van onze bondgenooten sneuvelen. Het doet er niet toe; niets doet er wat toe; z ij w i l - l e n e t e n. Eten is hun eenige, hun heiligste daad. Bovendien hebben zij nog excuses. Vrouwen en kinderen, of wanneer men daarvoor nog te jong is, ouders, die gebrek lijden. Ach hemelsche goedheid; het is roerend van sentimentaliteit. Verder zijn er moeders en ook wel vaders, die hun zoons mal pra- ten om ze te overreden zich toch vooral aan te melden, want anders gaat "het boeltje" eraan. Ook "het boeltje" is heilig, al is het niet zoo heilig als eten. Ondanks alles heeft echter ook deze affaire een goede zijde n.l. dat er een selectie plaats vindt, welke de beste krachten achterlaat in deze provincies. De rest gaat naar de IJsellinie en naar andere punten aan het front; wie en hoeveel daarvan terugkomen is van weinig belang en bovendien van later orde. Waarom het thans gaat is, dat wij de besten overhouden, lieden waarop in tijd van nood te vertrouwen valt. En wij zullen deze lieden noodig heb- ben, wanneer de vijand de nood in deze streken nog hooger opdrijft, dan hij reeds gedaan heeft. Hoe grondiger de vijand deze provincies zuivert van de slappe en lam- lendige elementen, des te beter de reserve, welke ons ter beschikking staat. De aanmelding is in vollen gang. Thans moet blijken wie in de eerste plaats een maag hebben, en wie een geweten. Van de laatsten hangt onze toekomst af; de eersten kunnen wij missen. -o- -3- WEEST OP UW HOEDE! Er is gevaar. Een der groote waarden, welke wij in den loop der eeu- wen verworven hebben, loopt gevaar verloren te gaan. De individu dreigt onder den voet geloopen te worden. Wij leven in een tijd, waarin socialisme een modewoord - en dus veelal een leeg woord - geworden is; waarin men spreekt over en dweept met "de massa", over welke Ortega Y Gasset zulke onvriendelijke dingen schreef. De massa is de samenklontering van menschen, die nog wel physiek, maar niet meer zedelijk, of als men liever wil moreel, individu zijn, geen per- soonlijkheid bezitten en die niet veel anders doen dan elkaar en enkele voorbeelden (leiders der massa, waartoe ook filmsterren en bokskampioenen behooren) imiteeren en wier levensdoel eigenlijk opgaat in het leiden van een goed en pleizierig leventje. Het is mauvais ton in dezen tijd te spreken van den individu, zijn par- tij te kiezen en ten strijde op te roepen, opdat hij niet onder den voet geraakt. Al gauw daveren de beschuldigingen: reactionnaire gezindheid, in- dividualisme, liberalisme en wat al niet. Eilieve, niet zoo luid. Die zoo hevig tegenspreken, tegenstreven, we- ten niet wat zij zeggen; weten niet dat altijd alles geschiedt krachtens den wil van, een grooten, sterken individu, een waarachtigen individu, een groote, sterke zedelijke persoonlijkheid. De massa doet nooit iets uit zichzelve. Al wat zij doet, wordt haar ge- suggereerd of bevolen. De zelfbewuste individuen leiden de wereld. De zelfbewuste individu. Langzaam is hij begonnen zich af te teekenen en tenslotte werd hij in West-Europa algemeen erkend in de Fransche revo- lutie. Maar de enkele erkenning beteekende nog niet de feitelijke reali- satie; de groote massa bestaat niet uit zelfbewuste individuen, persoon- lijkheden, die uit een eigen, diepste overtuiging handelen en daaraan e- ventueel den moed ontleenen om alleen te staan. Andreas Hofer versus Napoleon. Er is een hemelsbreed verschil tusschen den Tiroler boer en den genialen wereldbeheerscher, maar zij hebben een eigenschap gemeen: de persoonlijkheid, de zedelijke wil tot een bepaald zedelijk doel. De een binnen het kader der wereld; de ander binnen de en- ge grenzen van Tirol. Er zijn menschen, die Napoleon en Hitler op één lijn stellen. Zij be- grijpen niets van de wereldgeschiedenis. Het Empire werd geboren uit de Fransche revolutie, d.w.z. uit de door- braak van het inzicht van de rechten van den mensch. De Keizer is dan ook ook nog voor ons - de groote wetgever; en tevens was hij de groote, nij- vere ordenaar, die orde schiep, waar hij kwam. Het Derde Rijk werd geboren uit de verwording van het Recht; het streeft uitsluitend naar ontrechting en rechtsverkrachting. Hitler is dan ook de schepper van wanorde, de groote vernieler die alles uiteen rukt, waar hij komt. De Keizer omringde zich met mannen der wetenschap en kunstenaars; Hit- ler omringde zich met desperados, gedérailleerden en bandieten. De Keizer stichtte scholen, bevorderde het hooger, middelbaar en lager onderwijs; Hitler breekt alle onderwijs af; hij die nooit kon leeren, acht kennis overbodige luxe. En tenslotte, de Keizer schiep de wereldberoemde keizerlijke garde; Hitler de S.S. Een merkwaardig verschil tusschen het Fransche en het Duitsche volk. Het eerste erkende met geheel de wereld den Keizer als genie; slechts één man heeft hem voor domoor uitgemaakt, n.l. zijn Duitsche leeraar aan de Militaire School te Parijs, herr Bauer. Het Duitsche volk echter bombardeert Hitler tegen het oordeel der ge- heele wereld in, tot genie; een man, die niet anders is dan een plompe, ordinaire demagoog. Het identificeeren van volstrekt verschillende grootheden is een der gevaren van onzen tijd, waarin de collectivisatie hoogtij viert, het pro- ces der ontpersoonlijking. -4- Wat zouden wij moeten beginnen, wanneer de laatste zedelijke individu zou zijn ondergegaan, of wanneer hij niet meer zou worden erkend, wat op hetzelfde neerkomt. De individu, die zich afteekent en stelt tegenover de massa, en de waarde van den zelfbewusten, zedelijken mensch hoog houdt en wil handha- ven, is de verdediger van 's menschen innerlijk, zijn geweten, zijn men- schelijke waardigheid. Wanneer wij zeggen, dat de individu in gevaar is, dan is dit niet een kwestie van de laatste jaren, maar van veel langer duur, al is het gevaar door de bezetting angstwekkend toegenomen, omdat alles dreigt genivelleerd te worden. In dit nivelleeringsproces gaat het geweten teloor, de aller- persoonlijkste aangelegenheid, 's menschen laatste rechter. Deze rechter moet zwijgen, wanneer de mensch zich domweg laat collec- tiviseeren tot standaard-mensch, cliché-type, tot een onpersoonlijkheid, die slechts imiteert. De mensch verwordt dan tot een oppervlakkig geval, opgaande in oppervlakkigheden, dat niet anders zoekt dan een zoo pleizie- rig mogelijk leven te leiden en dit te bereiken langs den weg van de minsten weerstand. Armzalige schapen zijn deze geclicheerden, die achter een leider en leuzen aandraven als schapen achten een hamel. Dit is de tijd der massa. Propaganda, film, verkeer, industrie, recla- me, politiek, vakbeweging, leger - alles is ingesteld op de massa maar dan zeer bijzonderlijk op een gestandardizeerde massa van cliché-menschen. Laat ons waakzaam zijn, dat de Mensch niet ondergaat, want zonder hem is geen ware democratie mogelijk. -o- WAT MOET ER MET DE "GOEDE" DUITSCHERS GEBEUREN? Onder de goede Duitscher verstaan wij de Europeesch denkende Duitschers, die inzien (en reeds voor Hitler, maar ook tijdens zijn wanrégime, inza- gen) dat er voor Duitsch of ander nationalisme - als hoogmoedswaanzinnig of imperialistisch element - geen plaats is in de wereld en die van der- gelijke internationale provincialismen afkeerig zijn. Zulke Duitschers zijn er natuurlijk, maar zij zijn zeer dun gezaaid, en menig Duitscher, die zich verbeeldt Europeesch te denken, zit vol chau- vinistische narigheid. Desondanks zijn er Europeesch denkende Duitschers. Met deze lieden zullen wij contact moeten zoeken om het Duitsche volk op te voeden, het beter te beschaven en het politiek en anderszins opnieuw te organiseeren. Zij zullen de leiding niet mogen hebben in deze aangele- genheid, maar met de verbonden mogendheden moeten samenwerken om tot het bovenomschreven doel te geraken. Daarnevens hebben zij een bijzondere taak, waaraan hun internationalisme te toetsen is. Zij zullen n.l. de Duitsche volkeren moeten overtuigen van hun aansprakelijkheid voor alles wat in dezen oorlog door de Duitsche le- gers en aanhang is misdreven; zij zullen den Duitschers moeten duidelijk maken, dat hierbij geen sprake kan zijn van "ich habe es nicht gewollt", want alle Duitsch sprekende volkeren zijn tesamen en als geheel ten oor- log getogen onder leiding van den door hen gekozen, althans gedulden Führer. Wat gemeenschappelijk is misdreven, moet gemeenschappelijk ge- boet worden, al zal daarnevens blijven de afzonderlijke bestraffing der oorlogsmisdadigers. De "goede" Duitschers hebben dus een zware taak te vervullen. Slechts als zij deze eerlijk op zich willen nemen, valt er men hen te werken en zijn zij van nut voor Europa en de wereld. -o- ALS DE VOS DE PASSIE PREEKT ...... In het Zondagavondblad stond een opwekking aan het publiek om i.z. den zwarten handel voortaan andere middelen toe te passen. Aangeraden wordt bijv. hen in de gracht te gooien. Het volk tegen het volk ophitsen is de groote liefhebberij van de nazi- pers, maar allesbehalve een onschuldige liefhebberij, want het dient om de aandacht af te leiden van de groote dieven, die de exorbitante zwarte prijzen veroorzaken, n.l. de Duitschers. Waarom hitst de officieele pers het volk niet op om hen in de gracht te smijten, wanneer zij onze goederen stelen? Omdat zij de handlanger is van het grootste dievenpak, veel en veel erger dan de zwarte handelaars. ---