bijlage No.40 AMSTERDAMSCHE SLAVENJACHT BEGINT. Aanmelding op vijf verzamelplaatsen PLICHT DER NEDERLANDERS: N i e t melden, t h u i s blijven, k a l m blijven en zoo nodig s c h u i l gaan. Een aanplakbiljet der Duitschers roept de mannen tusschen 17 en 40 jaar op, zich Zaterdag, Zondag en Maandag a.s. te verzamelen op een van de vijf aangewezen verzamelpunten. Als duidelijke aanwijzing, hoe de verpleging en behandeling zijn zal, wordt aangeraden warme kleeding, dekens en voedsel mede te nemen. Op deze oproeping past slechts é é n antwoord voor alle goede Nederlanders: n i e t gaan! Men mag niet gaan! Om principieele en practische redenen: Principieel, omdat men aan het werk gezet wordt voor den doodsvijand; omdat de Duit- schers zoo pogen, dit gebied te ontmannen voor de Geallieerden hier zijn; en omdat de Duitschers ernaar streven, onze mannen blijvend weg te voe- ren, te verminken of te laten omkomen, om zoo ons volk voor langen tijd te verzwakken. Practisch: men is dwaas, indien men gaat, omdat wie thuis blijft goe- de kans heeft ongemoeid te blijven, en omdat de tocht, die de overigen maken moeten, vermoedelijk een tocht is, waarvan velen, zeer velen nooit terugkeeren. De laatste "aanmelding" is een fiasco geworden. Zij was een schijn- handeling zonder beteekenis, hetgeen thans deze nieuwe maatregel beves- tigt. Want met deze vorige aanmelding wordt bij dit nieuwe "aantreden" niet eens rekening gehouden. Een massaal aantreden op de verzamelplaatsen en daarna een ordelijk "abtransportiert" worden, zietdaar wat de Duit- schers hopen te bereiken, omdat zij de menschen en middelen niet hebben voor andere methodes. Deze nieuwe oproeping bewijst, dat de Duitschers opzien tegen de huis- razzia's. Hun organisatie is erbarmelijk, hun persooneel is volstrekt on- voldoende. Enkele honderden leden der Groene Politie, verder wat miliciens. Zietdaar, wat de Amsterdamsche bevolking naar Duitschland moet drijven! De Duitschers vreezen georganiseerd verzet! Zij hebben reeds de lei- dende persoonlijkheden uit het politiecorps gearresteerd, tot de maatre- gelen voltooid zullen zijn. Zij vreezen zelfs ons volgzaam politiecorps. Verleent daarom aan alle daden van verzet tegen deze nieuwe slavinha- lerij Uw volle medewerking, zoowel in sympathie als in daden; en dat wel onverschillig, of het georganiseerd of ongeorganiseerd is. Zijn wij goed ingelicht, dan bestaat de mogelijkheid, dat deze nieuwe schanddaad niet ongestoord zal verloopen. Veel hangt daarbij echter af van de houding van het Amsterdamsche publiek. Indien de Amsterdamsche man- nen gewillig gaan, zich bijeen laten drijven en wegvoeren, dan is de kans gering, dat met succes tegen deze nieuwe Duitsche terreur kan worden op- getreden. Daarom: wegkruipen, geen samenscholingen - ook niet van hen die "opko- men" - en saamhoorigheid. Tenslotte: Nederlanders, prent U het gelaat van elk Uwer bewakers, elk Uwer beulen goed in het geheugen. Onthoudt iedere wreedheid. Geen hunner zal kunnen beweren, een "bevoegd gegeven bevel" te hebben opgevolgd. Bijlage van "DE NIEUWE AMSTERDAMMER" van 19 Januari 1945. ---