No. 44 25 Januari 1945 ------------------------------------------------------------------------- FRONTNIEUWS. WESTFRONT. De Westelijke oever van de Roer, van Roermond tot ten Zuiden van Dueren, is in handen der geallieerden, die eveneens Lindern verover- den. In de Ardennen hebben de Amerikanen een plaatselijken aanval ingezet ten N.O. van St. Vith; zij rukten 3 km op en veroverden 4 groote dorpen. Ten Zuiden van St. Vith hebben zij over een breedte van 50 km de rijks- grens bereikt. In Luxemburg staan zij eveneens op 5 punten aan de rijks- grens. Bij Hagenau werd een groot deel van het terrein teruggewonnen, en het vijandelijke bruggenhoofd over de Moder geliquideerd. Ten Zuiden van Straatsburg staan de Franschen bij Colmar aan het Colmarkanaal; aan de Zuid-flank veroverden zij eenige dorpen. LUCHTFRONT. Zaterdagnacht deed de R.A.F. een aanval op Berlijn; Mosquitos bombardeerden het Ruhrgebied. Zondag deden de Amerikanen en Engelschen een aanval op een belangrijk spoorwegknooppunt bij Keulen, waar 6000 wa- gons per dag verwerkt kunnen worden. Verder werden aangevallen Duessel- dorf, Duisburg, Keulen en benzolfabrieken bij Dortmund. Vanuit Italië werd de Brennerpas en het Po-dal aangevallen. OOSTFRONT. Een dagorder van maarschalk Stalin maakt bekend, dat het gehee- le industriegebied van Opper-Silezië in Russische handen is door de vero- vering van Kattowitz en Beuthen. Een tweede dagorder meldt, dat er een offensief is ingezet tegen de 25 di- visies, die in Koerland afgesneden zijn. Memel is hier veroverd en Litauen daardoor geheel van Duitschers bevrijd. De Russen hebben ten Noorden van Elbing de Oostzee bereikt, waardoor ge- heel Oost-Pruisen is afgesneden. Bij Allenstein deden de Duitschers een poging om naar het Westen door te breken, doch deze werd onder zware ver- liezen afgeslagen. De Russen staan aan de stadsrand van koningsbergen. Tweederde van Oost-Pruisen is in Russisch bezit. In Polen zijn Thorn en Posen omsingeld; volgens Duitsche berichten is Schneidemuehl eveneens ingesloten. Ten Noordwesten Van Breslau werden ver- schillende plaatsen veroverd. In de afgeloopen 14 dagen van het Russische offensief zijn tot nu toe ge- teld; 295.0OO Duitsche soldaten gesneuveld, en 86.000 gevangen genomen. In Tsjecho-Slowakije maken de Russen voortgang; in Hongarije werden de Duitsche aanvallen afgeslagen en heroverden de Russen eenige dorpen. VERRE OOSTEN. Op Luzon hebben de Amerikanen een plaats 60 km van Manilla verwijderd ingenomen. De terreinen, vanwaar de Japanners de Clarkville- vliegvelden beschieten, liggen thans onder het vuur der Amerikanen. Ame- rikaansche onderzeeërs hebben 21 Japansche schepen tot zinken gebracht, waaronder een lichte kruiser. Bij aanvallen op de Rioe-Kioe-eilanden zijn 70 schepen vernietigd, en tweehonderd vliegtuigen. Bij aanvallen op For- mosa werd 125.000 ton scheepsruimte tot zinken gebracht. Toko en Saigon zijn opnieuw door vliegende forten aangevallen. BIRMA. De Engelschen hebben een nieuwe landing gedaan op eilanden bij Arakan. DIVERSEN. In Kopenhagen hebben de verzetsgroepen een partij rubberbanden weggehaald, het hoofdkwartier van de nazi's in brand gestoken en een ma- chinefabriek vernield. In Zweden melden zich veel Deensche vluchtelingen aan voor het Deensche politiekorps, dat in Zweden gevormd wordt om in actie te treden tegelijk met de bevrijding. Een Zweedsch reiziger, die uit Berlijn is teruggekeerd, vertelde, dat datgene, wat den sterksten indruk op hem gemaakt had, de geïmproviseerde doodenkamer was in een stationswachtkamer, waar op de vlucht naar het westen omgekomen kinderen lagen opgebaard; de lijken lagen in rijen, en waren veelal niet te identificeeren. Het waren vnl. Berlijnsche kinderen, die in 1943 wegens de groote lucht- bombardementen naar het Oosten van het Rijk gebracht waren. Zou het den ouders van deze kinderen een troost zijn om Dinsdag a.s. op den 12en verjaardag van Hitlers machtovername den Führer in dankbaarheid te kunnen gedenken voor wat hij voor hun kinderen deed? De Russische oorlogsindustrie is momenteel de tweede der wereld, en is v.n.l. gevestigd in den Oeral. Een Duitsch pater heeft via radio Moskou de inwoners van Breslau aangera- den om niet te vluchten, daar zij van de Russen niets te duchten hebben. -2- ELKEN DAG EEN GOEDE DAAD. Wat denkt U van het padvindersprincipe: Elken dag een goede daad? Zoo ooit, dan is het thans wel de tijd om dit beginsel in toepassing te brengen, en het zoo mogelijk uit te breiden tot: Elken dag meerdere goede daden. U deed die al? Des te beter. Wij kennen velen, die in alle stilte ruimschoots helpen in eigen kring, waarmede wij natuurlijk niet den familiekring bedoelen. U doet zulks ook reeds? Prachtig! In elken kring is iemand, of zijn er enkelen, die meer hebben dan strikt noodig is. Als elk van deze bevoorrechten in eigen kring helpt naar zijn vermogen, wordt er veel bereikt. Wanneer U weigert magerder te worden, hebben wij geen sikkepit vertrou- wen in Uw vaderlandsliefde. Ja werkelijk, wij meenen het: v a d e r l a n d s l i e f d e. Hebt U heusch niets te missen? Geen eten, geen kleeding, geen kolen? Nu goed dan, maar geef dan tenminste geld, want zelf kunt U er toch niets mee beginnen. Aan wie U het geven moet? Aan ons bijvoorbeeld. Wij weten er raad mee, want wij kennen wegen, die U niet kent. Wij eischen van niemand heldenmoed, maar van elkeen vaderlandsliefde, die zich in daden uit, wanneer Gij Uw bedrukte medemenschen helpt. En het is heusch ongevaarlijk. Naastenliefde, erbarmen, zijn Nederlandsche karaktertrekken. Vergeet ze niet, want dan zoudt Gij vergeten, dat Gij Nederlander zijt. -o- Van Michiel de Ruyter is gezegd: "Hij was groot als mensch, groot als held, groot als burger." Van menig Nederlander kan thans gezegd worden: Hij is klein als mensch, groot als angsthaas, klein als burger. Slechts bij uitzondering kan een mensch streven naar het eerste, wat van Bestevaer Michiel gezegd is, maar ieder kan het laatste vermijden. Weest goede menschen, goede burgers. En blijft; "Den Vaderland getrouwe." -o- LEGENDE. Wij kregen toevallig een verzenbundel in handen, waarin een gedicht stond, getiteld "Legende". Kent Gij deze legende? Luistert! In een groot leeg huis lag stervend een prins zonder thuis. Dienaren, broeders, gevlucht of dood, gansch het land in wassenden nood. ".....Vergeten, verlaten van God en mensch, 'k heb geen wensch.... stil heen uit dit leven van rampen. Alleen. Gedoofd zijn de lampen ......" "Alkmaar behouden! Alkmaar ontzet!" De zieke rijst luisterend van zijn bed, een bode kwam over den drempel gesneld: "Victorie!" -- Oranje herstelt. Wees gerust. Het zal weer klinken: Victorie! En terug zal keeren de Hooge Vrouwe, die vele jaren verre toefde; en die verlangt in den vreemde naar Haar volk, naar Haar land. -o- -3- "De leugen is zoo gemakkelijk; de waarheid zoo moeilijk." (George Elliot) Nog steeds zijn er talloozen, die een heillooze angst hebben voor de Russen. Waarom eigenlijk om den lieven vrede wille? Omdat zij andere sociale opvattingen huldigen dan wij? Maar wij Nederlanders koesterden omstreeks 1600 andere godsdienstige opvattingen, dan de Spanjaarden en dan geheel Zuid-Europa. Waren wij daarom slechter, minderwaardiger, dommer dan de Spekken (Spanjolen)? Wel belasterden deze ons op de meest uitzinnige wijze, en vertelden allerlei gruwelen van onze landslieden, gruwelen, die grif geloofd wer- den in Spanje en elders in het roomsch-katholieke deel van Europa. Wel zeiden zij, dat wij het ware geloof - hun geloof - wilden uitroei- en, en alle roomsch-katholieken verdelgen. Hebben wij dat ooit gedaan? En toch waren wij zeer machtig in Europa na den tachtigjarigen oorlog, en versloegen Frankrijk en Engeland teza- men, en en passant ook nog de bisschoppen van Münster en Keulen, die ons alle tegelijkertijd op den hals vielen in het rampjaar 1672. Toen was Spanje onze bondgenoot, zij het dan een machtelooze, want door den tachtigjarigen oorlog uitgeput. Merkt vooral op, dat S p a n j e, dat ons zoo belasterd had, onze bondgenoot was, en dat Michiel de Ruyter sneuvelde terwille van dien bondgenoot. Lodewijk XIV, wiens vloten herhaaldelijk door dezen grooten Nederlandschen vlootvoogd verslagen waren, treurde oprecht om hem. Een vorstelijk gedrag. En in de Fransche havens, waarlangs de Nederlandsche vloot met zijn lijk voer woei de vlag halfstok. De Spanjaarden verheerlijkten hem in uitbundige bewoordingen, hem den grooten admiraal van den protestantschen bondgenoot. Zouden wij kleinzieliger zijn, nu het om de Russen gaat? Zouden wij over het hoofd zien, dat wij bondgenooten zijn, en dat de vrijheid van Europa voor het grootste gedeelte te danken zal zijn aan de Russen, zooals Winston Churchill, nazaat van den hertog van Marlborough, conservatief en Britsch imperialist, herhaaldelijk verzekerde? Hebben wij zoo weinig vertrouwen in onze eigen overtuiging, dat wij bang zouden zijn voor een volk, dat er een andere overtuiging op na houdt, maar waaraan de menschheid nu, in deze ure, zooveel verschuldigd is! Werd Frankrijk protestant? Of Spanje? Of Italië? Houdt het hoofd koel. Hebt vertrouwen in Uzelf, in Uw eigen overtui- ging, en laat U niet misleiden, zelfs niet beïnvloeden door de Duitschers, wien geen leugen te laag is om hun liederlijkheid te doen zeegevieren. -o- HET VERRE OOSTEN. In de Zuid-Chineesche zee heeft de Amerikaansche marine in elf dagen een half millioen ton scheepsruimte der Japanners tot zinken gebracht zonder tegenstand te water te ondervinden, en slechts weinig tegenstand in de lucht. Een groot Amerikaansch schip liep schade op; honderd Japansche toestel- len werden neergeschoten. De Birmaweg is thans geheel vrijgemaakt door de Chineesche legers, zoo- dat de aanvoer van wapens en munitie weer op ruime schaal kan plaats vin- den. Zoolang het verkeer langs dezen weg door de Japanners was afgesneden, moest alle toevoer door de lucht plaats vinden, hetgeen een ontzaggelijke krachtsinspanning der geallieerden vorderde, en desondanks veel minder re- sultaten opleverde, dan het verkeer langs den weg. Zoowel het eerste als het tweede bericht stemmen tot verheugenis, want hoezeer onze aandacht ook door de militaire gebeurtenissen aan het Weste- lijke en Oostelijke front in beslag genomen wordt, toch mogen wij niet onze belangstelling verliezen voor wat daarginds in het Verre Oosten ge- beurt, waar de Amerikanen reeds 5000 km vooruitgegaan zijn, en waar het ons zoo na aan het hart liggende gedeelte van ons groote Nederlandsche rijk op het uur der bevrijding wacht. -o- -4- ZOETE BROODJES. Er is een nieuw aanplakbiljet verschenen, beginnende met de hartelijke vraag, waarom wij, Amsterdammers, toch nog langer koude en honger zouden lijden ? En dan volgt de vriendelijke raad om dienst te nemen bij de arbeidsinzet, goed voedsel, warmte enz. Het is volkomen duidelijk, dat de heeren vijanden geen kans zien om raz- zia's te organiseeren op grooten schaal, aangezien zij anders wel minder vriendelijk zouden optreden, met revolvergeknal, arrestaties, groote monden en afschuwelijke dreigementen. Aangezien er niets van dit alles plaats vindt, doch er alleen maar een mak aanplakbiljetje verschenen is, volgt hieruit, dat er iets hapert aan de S.D. machine, heel veel zelfs, want eerder leert men een een gorilla tafel- manieren, dan een S.D. man vriendelijkheid. Goed voedsel ! Wij vernemen, dat de melders waren opgesloten in een school in de Indische buurt, waar zij honger er koude leden. En voor goed eten hadden zij zich nu juist verkocht. De Duitsche beloften zijn evenveel waard, als het eergevoel der melders, die niet weggevoerd konden worden, zoolang de vijand de overgebleven transportmiddelen noodig had voor vervoer van troepen en groenen naar het Oosten. Dank zij de spoorwegstaking beschikt hij niet over al te veel ver- voermiddelen, temeer waar de waterwegen thans dichtgevroren zijn. En boven de wegen waarlangs hij gaan moet, daveren de vliegtuigen onzer bondgenooten. Goede reis, heeren, goede reis! -o- DER WEG ZURÜCK. Meer dan drie millioen vluchtelingen uit Oost-Pruisen en Silezië stroomen naar het Westen. De wegen zijn volgepropt met burgers, die den soldaten den weg versperren, zooals destijds de opgejaagde burgers in België en Frank- rijk het de soldaten deden. Alles wordt betaald of betaald gezet ! Meer dan drie millioenen en de stroom zwelt. Er loopen ernstige geruchten omtrent onlusten in het Derde Rijk; de af- tocht der groenen uit Amsterdam is hiermede in overeenstemming. De Russen staan minder dan 150 km van Berlijn verwijderd; er heerscht een ontzettende koude; de voedselvoorziening is uiterst precair; het trein- verkeer wordt voortdurend meer ontredderd door de geallieerde luchtmacht; de waterwegen zijn dichtgevroren en het transport langs de wegen lijdt onder gebrek aan vrachtauto's, die bovendien hevig beschoten worden. Sieg-Heil! Untermenschdämmerung! -o- De "Sunday Express" wijdde een artikel aan de verzetsbeweging in ons land, waarin o.m. werd opgemerkt, dat het Nederlandsche volk een schit- terend voorbeeld geeft van Stoïcijnsch uithoudingsvermogen, en van de alom bekende hardnekkigheid, welke een eigenschap is van ons volk. Het blijft Neen ! zeggen tegen de overweldiger, merkt het blad op, ondanks doorgestoken dijken, stijgend water, ondanks een voedselvoorziening, welke ver beneden het levenspeil ligt; ondanks razzia's in dorpen en steden. Het blijft hard, ook nu nog. Het blad wijst er verder op, dat de verzetsbeweging hier niet omgeven is met het romantische waas van de maquis, noch met dat, hetwelk hangt om de troepen van maarschalk Tito, want dat ons land te vlak is en vrijwel geheel onbeboscht, zoodat van een strijd met de wapens geen sprake zijn kan. Maar het opbreken van rails, het plunderen van distributiebureaux, van bevolkingsregisters, het plegen van aanslagen gaat voort, evenals het luisteren naar de radio, terwijl de clandestiene drukkerijen doorwerken en de z.g. illegale bladen regelmatig verschijnen. Het verzet duurt voort. Nederland blijft hardnekkig. Wij zitten hier in onzen modderigen hoek van Europa, hoek, die thans be- vroren is; wij lijden honger en kou, maar wij houden toch onze eer, on- zen nationalen roem hoog: dat wij hardnekkig staan op ons standpunt, het beroemde standpunt van alle eeuwen van ons bestaan: wij willen vrij zijn. ---