No. 66 21 Maart 1945 ------------------------------------------------------------------------- FRONTNIEUWS WESTFRONT. De opmarsch der geall. gaat nog steeds in zeer snel tempo voort. Nadat Maandag Bingen en Kreuznach veroverd waren, zijn gisteren Worms en Kaiserlautern gevallen. De Amer. zijn in Mainz binnengedrongen, waar de Rijnbruggen opgeblazen zijn. Het 7e Amer. lager heeft het geheele Saarge- bied veroverd, incl. Saarbrücken en Zweibrücken. Het 3e en 7e Amer. leger hebben contact met elkaar gemaakt. Dillingen, Merzig, en Sankt Wendel zijn veroverd. Ten N. van Hagenau zijn Lauterburg en Weissenburg genomen en ruk- ken thans de Amer. en Franschen gezamentlijk op. Bij duizenden en duizen- den stroomen de gevangenen binnen, die zich aan iedereen overgeven, die een uniform draagt. Zelfs komen zij kloppen aan de deuren der militai- re bureaux. Eén Amerikaan ging op weg met 19 krijgsgevangenen; toen hij bij het gevangenenkamp aankwam, hadden zich nog 321 bij hem aangesloten. Gewel- dige opslagplaatsen van materiaal zijn den geall. in handen gevallen, even- als zeer groote aantallen transportmiddelen, die wegens gebrek aan benzine in den steek gelaten waren. Het bruggehoofd bij Remagen wordt gestadig uitgebreid en loopt thans van de omgeving van Bonn tot aan die van Andernach aan de oostelijken oever der rivier. Het is ook dieper geworden. Ten O. van den autoweg Keulen-Frankfort is een vliegveld veroverd. Gen. Eisenhower heeft een oproep gericht tot de burgerbevolking van het Ruhrgebied, incl. de buitenlandsche arbeiders, waarin hij deed weten, dat het gebied oorlogszône is en dus levensgevaarlijk. Allen moeten het onver- wijld verlaten, daar de geheele industrie vernietigd wordt. LUCHTFRONT. Zondag hebben Typhoons de hoofdkwartieren van de generaals Blas- kowitz en Christiansen bij Zutphen aangevallen. Milt. doelen bij Dordrecht werden eveneens aangevallen. De R.A.F. viel het Ruhrgebied en Hanau aan. Het spw.viaduct bij Arnsberg werd met 10 tons bommen bestookt. Berlijn wordt nog steeds elken nacht door Mosquitos gebomb. Dinsdag viel de R.A.F. Recklinghausen en Hamm aan; de Amer. bombardeerden de werven van Blom & Voss en olieraff. in Hamburg, - Vanuit Italië werden spw.doelen in Z.Duitsch- land en Oostenrijk aangevallen. OOSTFRONT. Vlgs dagorder van Maarschalk Stalin hebben de Russen Braunsberg aan het Frissche Haf, 50 km. van Koningsbergen veroverd. Aan de Oder werd Altdamm, 8 km. voor Stettin, genomen. - In Tsjecho-Slowakije hebben de Rus~ sen ten W. van Lucense voortgang gemaakt langs de rivier de Hron. VERRE OOSTEN. Door de verovering van de forten is Mandalay thans geheel in Britsche handen. De Amerik. vloot heeft slag geleverd in de Jap. wateren; 15 Jap. oorlogschepen werden vernietigd. DIVERSEN. H.M.de Koningin heeft bevrijd Nederland bezocht. Zij vertoefde tevens te Brussel. Met ingang van 1 April is in Amerika het vleeschrantsoen verlaagd met 12 1/2% ten behoeve van Europa. De Amer. krijgen desondanks nog ca. 2 pond. vl. per week per persoon. - De verkiezingen in Finland vertoonen een sterke ver- schuiving naar links; de pro-Russ. democr. partij heeft 25% der stemmen ge- kregen. - Min.van Kleffens heeft zijn besprekingen te Parijs met gen. de Gaulle en Min. Bidault beëindigd. Overeenstemming werd bereikt i.z. de vei- ligheid en de organ. van den vrede; ook betr. het Duitsche vraagstuk be- stond eensgezindheid omtr. de middelen, waardoor Duitschl. onmogelijk ge- maakt moet worden om een nieuwen aanval te beginnen. - Een econ. overeen- komst werd geteekend tusschen Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland. Min. van Kleffens is thans naar Brussel vertrokken. - Het A.N.P. meldt uit New-York, dat het nummer van 19 Maart van "Life" een art. van 9 pag., ver- lucht met talrijke foto's gewijd aan Walcheren, bevat. Op den omslag een meisje in Zeeuwsch costuum. Het blad heeft een oplaag van 3 1/2 mill. exempl. 4 Britsche torpedojagers hebben 500 bewoners van het Noorsche eiland Sörö afgehaald; de vijand hield hier den laatsten tijd strafexpedities en pro- beerde mannen weg te sleepen. -o- -2- MILITAlRE EN ANDERE BESCHOUWINGEN. De verovering van de brug bij Remagen was voor de geallieerden een even groote, zij het blijdere, verrassing als voor den vijand. Hieruit volgt, dat generaal Eisenhower zijn plannen zal hebben gewijzigd en in overeen- stemming gebracht met de surprise hem door zijn legerafdeelingen bereid. Het wekt echter in het geheel niet den indruk, alsof deze wijziging even groot zal zijn als na den mislukten opmarsch naar Breda in het begin van sept 1944 en de mislukten aanval op Arnhem. De omstandigheden zijn thans geheel anders. Eisenhower beschikt over veel meer troepen dan in Sept. l.l., hij heeft zijn stellingen ten W. van den Rijn geconsolideerd, wordt niet meer overal aan de flanken bedreigd en heeft den vijand reeds zoo zware slagen toegebracht, dat deze zich nog alleen maar tot een niet al te succesvol defensief kan bepalen. Zooals de zaken thans in het Saar- en Rijngebied staan, ziet het ernaar uit, dat Eisenhower de vijandelijke troepen kan verslaan en opjagen waar en waarheen hij wil. Wij beoogen niet hiermede te suggereeren, dat de vijand voor de geallieer- den wegstuift als kaf op den wind; Duitsche soldaten zijn hardnekkig in het gevecht, en de door de S.S. uitgeoefende terreur zal deze hardnekkig- heid niet verzwakken; wij bedoelen slechts als onze overtuiging uit te spreken: dat de vijand nergens meer langdurigen tegenstand kan bieden, noch in het Westen, noch in het Oosten. Op dit laatste gevechtsterrein hebben de Russen thans te kampen met analoge moeilijkheden, waarmede de Amerikanen en Engelschen dezen winter in het Westen te doen hadden: overstoomingen, mist, regen en wat dies meer zij. De gevolgen zijn natuurlijk eveneens analoog, al zal de stag- natie aan het Oostfront niet zoo lang duren als in het Westen het geval was omdat in seizoenen daar ginds een meer uitgesproken karakter hebben dan hier bij ons. Op de praehistorische zondvloeden, welke het najaar van 1944 kenmerkten, behoeven wij in het Oosten niet te rekenen. Wij mogen dus verwachten, dat maarschalk Zjoekov spoedig zijn offensief tegen Berlijn zal hervatten, zoo dit niet al reeds het geval is - nu hij Kustrin heeft veroverd. De val van Berlijn zou zoowel uit strategisch, als uit politiek oogpunt van bijzonder belang zijn; en wanneer dit in het Westen gepaard gaat met de uitschakeling van het Ruhrgebied, wat dan een economische nederlaag van den eersten rang beteekent, zal het den nazi's niet zoo bijster lang meer gegeven zijn om de macht in handen te houden. Zelfs aan het uithoudingsvermogen van het Duitsche volk komt eenmaal een einde, hoe groot zijn karakterloosheid en gehoorzaamheidswaanzin ook is. -o- Er is echter nog een merkwaardig verschijnsel waar te nemen bij het Duitsche volk of beter gezegd: bij de Duitsche volkeren, n.l. de drang tot zelfvernietiging. Er is in Duitschland altijd een vrij omvangrijke categorie aanwezig, die alleen maar denkt in termen van zelfmoord, onder- gang en dergl. en die als laatste wijsheid verkondigt, dat de "Duitscher als het volk roemrijk is ondergegaan, zijn blanke zwaard zal neerleggen op de treden van Gods troon". Men kan hierom lachen en er den draak mede steken, maar daarvoor is het verschijnsel toch ook weer te ernstig, vooral wanneer wij het bezien van internationaal standpunt. Deze wonderlijke Schwärmerei met het blanke zwaard moet onherroepelijk leiden tot oorlogen en het aankweken van den oorlogsgeest onder de Duitschers. Zoo vernemen wij, dat Zwitsersche bladen melden, dat er in het Derde Rijk een organisatie bestaat, welke circa 200.000 mannen en vrouwen omvat, die bestemd zijn om na de nederlaag den nationaal-socialistischen geest wakker te houden onder het Duitsche volk. Zij moeten zich daartoe in allerlei organisaties, wereldlijke en kerkelijke, dringen en natuurlijk in de gelederen van het nieuw op te richten politie en ambtenarencorps. Te dien einde zitten thans in concentratiekampen Nazi-specialisten op- gesloten, z.g. wegens diverse zware misdaden tegen het régime; hun -3- strafregister is een lust voor de oogen van elken democraat; er ontbreekt slechts één ding aan n.l. de echtheid. Het verblijf in het concentratiekamp is een voorstadium van het verblijf in een nieuw op te richten politie- of ambterarencorps; dan kunnen de hee- ren den vergiftigingsarbeid hervatten. En zij zullen vele dankbare luiste- raars vinden. Vele open ooren, want sinds twaalf jaren vergiftigt het Derde Rijk de Duitsche Jeugd! Laten wij dit toch niet onderschatten. Ondanks de ontzettende resultaten van dezen oorlog voor Duitschland, on- danks de onbegrijpelijke verwoestingen, de fabelachtige verliezen aan mens- schen, gaat een groote categorie voort om de leer van den Gek van Berchtes- gaden te verkondigen, als de eenige leer waarvan de Duitsche mensch zijn heil te verwachten heeft. Zijn heil - de Swchärmerei van het blanke zwaard op Gods troontreden. Natuurlijk kunnen wij zeggen, wanneer dergelijke geheime agenten gevonden worden, moeten zij uit den weg geruimd worden. Dat is alles best, en zal ook wel gebeuren. Maar hiermede is het laatste woord in deze kwestie niet gesproken. Wij achten het dringend en dwingend noodig om een moreele en psychische hygiëne toe te passen op den Duitschen mensch, hem een speer te geven, waarin de nazi-baccillendragers de geringste kans hebben om besmetting te veroorzaken. Noodig is daarmee in de allereerste plaats dat "Duitschland" gereorgani- seerd wordt, zooals wij reeds in vroegere artikelen hebben uiteengezet: Pruisen isoleeren en verkleinen; het r.k. Z.Duitschland bij Oostenrijk (dat dan alle steun moet hebben van de geallieerden om zijn cultureele taak te vervullen); de Westelijke Duitsche landen onder cultureelen en politieken invloed van de aangrenzende democratische staten (Denemarken, Nederland, België en Frankrijk); het overige Duitschland vereenigd tot een federatie- ven staat, evenals Pruisen en Oostenrijk onder toezicht van Hooge Commis- sarissen der geallieerden. Wij dringen daarom zoo sterk aan op deze reorganisatie, omdat wij weten dat de Groot-Duitsche idee funest inwerkt op de Duitsche verbeelding. De Groot-Duitsche idee is de pan-Germaansche, door Hitler overgenomen, zooals de meeste zijner theorieën, waarin bijster weinig origineels te vinden is. Deze pan-germaansche idee nu beoogt niet anders, dan de gewelddadige samen- voeging van alle Germaansche volkeren door Duitschland en onder hegemonie van Duitschland. Het is de vloek van Bismarcks schepping, dat zij deze idee levend deed worden voor de groote massa der Duitsche volkeren. Bismarck maakte haar tot een politieke werkelijkheid, welke nog slechts op voltooiing wachtte. Het nationaal-socialisme was zulk een poging om te voltooien, een tot hysterie opgezweept alternatief: Groot-Duitsche wereldheerschappij of wereld-ondergang. Want niet slechts de Duitsche, maar alle landen zullen moeten ondergaan volgens deze hysterie, wanneer het den Duitscher niet ge- lukt zijn droom van wereldheerschappij te verwerkelijken. Vandaar zijn moord-, roof- en deportatietochten tegen ons volk, tegen elk volk, dat on- der zijn laars komt. Enkel met geweld is deze geestesgesteldheid niet te bestrijden. Noodig is daarenboven, zooals wij reeds opmerkten, moreele en cultureele hygiëne, waartoe alle groote cultureele instellingen zullen moeten samenwerken, niet alleen in, maar ook buiten Duitschland. Noodig is daartoe ook, dat de geallieerden zich intens bemoeien met de po- litieke en sociale organisatie van de Duitsche landen na de nederlaag, en bovendien ernaar streven om een wereldorganisatie op te bouwen, welke principieel gericht is op vrede, d.w.z. op samenwerking op den grondslag van het recht. Voorwaarde hiertoe is, dat recht geschiedt aan Duitschland, en dit beteekent, dat het begint met de door den Duitscher opzettelijk aan- gerichte schade te herstellen. In dit opzicht moeten wij onverbiddelijk zijn, evenals t.a.v. de bestraffing der oorlogsmisdadigers. De Duitscher moet de meest elementaire beginselen van het recht zoo gron- dig leeren, dat hij ze niet meer vergeten kan. Elke toegeeflijkheid is een voordeel voor de nazi-baccillendragers. Laten wij deze fout vermijden. Het gaat om de toekomst der wereld. -o- -4- WAARSCHUWING. J.v.d.Ploeg, commandant van de ordepolitie heeft menschen, die hout zoeken, gearresteerd, waarna ze in de arbeidsinzet tewerk gesteld werden en naar Duitschland gezonden. Zij, die daarvoor te oud zijn, moeten, evenals de gearresteerde vrouwen, een tijd lang corvéediensten verrichten in de politiebureaux. -o- UIT BEVRIJD GEBIED In de pers in bevrijd Nederland wordt nog steeds critiek geleverd op het nieuwe kabinet. Zoo acht "Vrije Stemmen" het ontbreken van een socialistisch en communis- tisch element in de nieuwe regeering bedenkelijk, juist nu de sociale pro- blemen op den voorgrond staan en in de bevrijde landen tusschen vooruitstre- vende en behoudende krachten een strijd wordt gevoerd, zou de aanwezigheid van communistische of socialistische figuren in het kabinet van belang zijn. Volgens dit blad zijn er genoeg, die hiervoor in aanmerking komen, wanneer zij maar zouden willen. Het blad herinnert eraan, dat de belangrijkste mi- nisteries nog onbezet zijn. "De Zuid-Limburger" vindt het raadselachtig, dat in een zoo moeilijken tijd als deze een regeering op een zoo uiterst smalle basis werd gevormd. Be- langrijke democratische stroomingen in ons volksleven zijn in dit kabinet niet vertegenwoordigd. Het blad acht dit in de gegeven omstandigheden niet gelukkig en evenmin bevredigend. Het "Helmondsche Dagblad" is al even weinig enthousiast en merkt op, dat de kabinetsformateur een reeks van bekwame ministers door vraagteekens of in het geheel niet heeft vervangen. Over de taak van dit overgangskabinet merkt "De Stem" op, dat men op het overgangskarakter niet al te zeer den nadruk moet leggen. De regeering kan niet volstaan met werken aan de voor de hand liggende problemen, doch zal eveneens de toekomstige structuur van land en volk in haar aandacht moeten laten deelen. Het blad beseft, dat maatregelen in die richting uiteraard een incidentieel karakter zullen dragen, doch deze zullen in ieder geval de nieuwe samenleving mee helpen, opbouwen. Wat de huidige situatie in het Zuiden betreft: het bevrijde Zuiden moet leven en vooral produceeren! Dit is allerminst een kwestie van economische zorg alleen. Het scheppen van goede sociale maatregelen is uiterst belangrijk voor het geheele economi- sche leven. Langzaam maar zeker worden de omstandigheden in bevrijd Nederland weer nor- maal. De Limburgsche mijnen produceeren weer, zij het ook niet op volle toeren; het treinverkeer is gedeeltelijk hersteld (waarbij het ons hoogst aangenaam is te vermelden, dat Prof. Goudriaan, dir. der N.S. persoonlijk het vertreksein gaf voor den eersten trein, onder daverende toejuichingen van het publiek). De scheepvaart wordt op gang gebracht, er is gas en elec- triciteit, de katoen- en vlasspinnerijen zijn weer aan het het werk op 75% van de oude capaciteit en de schoenenindustrie kon in zooverre worden her- steld, dat er weer op beperkte schaal schoenen gedistribueerd kunnen wor- den. Hierbij moet men goed beseffen, dat deze gedeeltelijke opbouw vrijwel uit het n i e t s moest geschieden, want de Duitschers hadden ook in thans bevrijd Nederland op de meest ontstellende wijze geroofd, zij het, dat zij natuurlijk niet zoo misdadig grondig hebben kunnen stelen en vernielen als benoorden de rivieren. Ten N. van de rivieren hebben zij hun straat- en struikrooversmentaliteit ten volle kunnen botvieren evenals hun lage laf~ heid. Het is in de afgeloopen maanden duidelijk geworden, dat het herstel van het economisch leven voor een belangrijk deel afhankelijk is van het nemen van goede sociale maatregelen. De mijnwerkers zagen hun sociale positie reeds in meerdere opzichten verbeterd, voor de landarbeiders werden nieuwe loonen vastgesteld. Tevens werd een schema opgesteld, dat aangeeft in welke volg- orde de verschillende industrieën weer op het normale peil worden terugge- bracht. Voorop staat de voedselindustrie; daarna volgen al naar haar be- langrijkheid de overigen. -o-o-o-