No. 67 23 Maart 1945 ------------------------------------------------------------------------- FRONTNIEUWS WESTFRONT. Over de stellingen van de 21e legergroep (Montgomery) hangt een nevelgordijn, waarachter hij zich gereed maakt om tot het groote offensief over te gaan, waaraan de luchtmacht heden de eerste uitvoering gaf door een ontzettend borbardem. op en achter de vijandel. stellingen tegenover de 21e legergroep en boven het Ruhrgebied. In de Paltz liquideeren de Amer. den Duitschen tegenstand; de geal. zijn in Ludwigshafen doorgedrongen en hebben verder naar het Z. Neustadt vero- verd. Landau wordt ernstig bedreigd. De groote brug in Ludwigshafen naar Manheim is opgeblazen; de W. oever van den Rijn is op uitzondering van het bruggehoofd bij Mainz na tot 5 km. ten Z. van Ludwigshafen in geall. handen. In Mainz verdedigen S.S. en politietroepen zich hardnekkig; zij zullen het niet lang meer kunnen volhouden. Ten N. van de Fransche grens stuiten de Amer. op sterken tegenstand; de laatste groote weg naar den Rijn van Pir- masens naar Seyr wordt hier hardnekkig verdedigd. Vlgs. frontcorresp. is hij echter op één punt afgesneden. Het 3e en 7e leger staan hier nog slechts 20 km. van elkaar. In 9 dagen tijd zijn 100.000 gevangenen gemaakt; 9 divi- sies zijn vernietigd. Er werden meer dan 350 tanks, 200 zware kanonnen en 5000 voertuigen buitgemaakt. Het bruggehoofd bij Remagen is thans 40 km lang; de Amer. hebben de Sieg bereikt over een afstand van 15 km, en staan van Siegburg tot den Rijn. Naar het O. zijn zij 5 km. over den autoweg Frankfort-Keulen heen, waarvan zij 22 km in handen hebben. Er zijn meer bruggen over den Rijn geslagen. Uit het hoofdkwartier van Montgomery wordt gemeld, dat gen. Kesselring in plaats van v.Rundstedt tot opperbevelhebber aan het W.front is benoemd. Om- trent het lot van v.Rundstedt is niets bekend. Naar wij vernemen zou hij 10 dagen geleden een wapenstilstand gevraagd hebben. LUCHTFRONT. De bovengenoemde bombardem. zijn uitgevoerd door Britsche en Amer. piloten, die troepenconcentr., spw.knooppunten, bruggen, steunpunten en vliegvelden attaqueerden. Verder werden olieraffinaderijen aangevallen en spw.viaducten en een Rijnbrug met 10 tons bommen bestookt. Het Gestapo- hoofdkwartier te Kopenhagen is door Mosquitos aangevallen en totaal ver~ nield. OOSTFRONT. Vlgs. dagorder van maarschalk Stalin is het leger van Koniev in Opper-Silezië ten W. en Z. van Oppeln tot een nieuw offensief overgegaan. De vijandelijke stellingen werden over een breed front vernietigd; de Rus- sen rukten 40 km. op. Er werden 15000 gevangenen gemaakt. 400 plaatsen, waaronder Neustadt, Cosel en Steinau worden veroverd. De linkerflank van Koniev wordt nu door de Sudeten gedekt. In O.Pruisen gaat de vernietiging voort. Heiligenbeil wordt sterk bedreigd. VERRE OOSTEN. De aanval op de Jap. vloot in de Jap. wateren, in ons vorige nr. gemeld, geschiedde door 1400 vliegtuigen vanaf vliegkampschepen. 15 Jap. oorlogsschepen werden beschadigd, waaronder een slagschip van 45.000 ton, 2 kruisers en verscheidene vliegkampschepen, 6 transportschepen werden tot zinken gebracht en 7 beschadigd. 474 Jap. vliegtuigen werden vernietigd, waarvan de helft op den grond. Vlgs. Jap. berichten hebben Britsche torpe- dojagers de N. kust van Atjeh beschoten en eilanden i.d. golf van Bengalen. Vanuit Br.Indië deden superfortresses een aanval op Rangoon. DIVERSEN. Het bezoek van H.M. de Koningin aan bevrijd Nederland is een zegetocht geworden. H.M. bezocht Zeeuwsch-Vlaanderen, Walcheren en Brabant. Zij reisde per auto, waarop niet de Kon. standaard, maar de Nederl. vlag, en onderhield zich met de groepen uit het volk, die het vaderland waardig gediend hadden en met de nagelaten betrekkingen van de ondergrondsche strij- ders. Op Walcheren hadden de boeren met roeibooten de vlaggen uit hun nu onbewoonde huizen gestoken. De Belgische plaats Maldeghem van waaruit H.M. in Nederland arriveerde, was geheel versierd met de Nederl. kleuren. Te Terneuzen bezocht H.M. de plaats waar 4 verzetslieden gesneuveld waren; de 5e kon destijds ontkomen en deed H.M. verslag, waarop zij de rood-wit-blau- we cocards met de margriet als rozet, welke H.M. droeg, op de bazaltsteen neerlei, waarop de strijders gevallen waren.- In Hulst deelde H.M. de door Haar medegebrachte boterhammen met de officieren. De ontvangst was niet of- ficieel, de bevolking was niet voorbereid, maar de huldiging geheel spon~ taan en overweldigend. -o- -2- VARIA. Tusschen de Nederlandse, de Fransche, Belgische en Luxemburgsche regeering- en is een overeenkomst gesloten, waarbij deze zich verplichten elkan- der economische hulp en bijstand te verleenen. Een Raad van economische voorlichting wordt ingesteld, terwijl tevens is bepaald, dat de verdrags- partijen elkaar geregeld zullen raadplegen, en met elkaar in contact zul- len blijven inz. den wederopbouw der industrie en van den landbouw, nieu- we industrieën en coördinatie van het transportwezen. Wij achten deze overeenkomst van groot belang, aangezien hierdoor een zeer groot economisch gebied gevormd wordt, waarop samenwerking en coör- dinatie den voorrang hebben boven naijver en belemmerende bepalingen. Soepele economische verhoudingen zijn een uiterst belangrijke voorwaar- de voor goede verstandhouding tusschen de volkeren. Wij kunnen niets liever wenschen dan met Frankrijk, België en Luxemburg in goede verstand- houding te leven, omdat hiervan de vrede op het continent in hooge mate afhankelijk is. -o- Wie helpt ons? Wij vragen eenige complete fietsen en bovendien fietsbanden (binnen en buiten), desgewenscht tegen betaling. Zij, die bereid zijn ons hieraan te helpen, worden verzocht dit aan den bezorger van ons blad mede te deelen en natuurlijk daarenboven om de noodige voorzichtigheid te be- trachten. -o- Geen lijsten; geen naam en adres op schrift !!! Er was iemand bij hem gekomen om te vragen of hij ook aan bonnen wist te komen voor een onderduiker. Hij deed daar niet aan, maar kende wel iemand, die er wellicht voor kon zorgen. Dus gaf hij een briefje mee. De onderduiker kreeg zijn bonnen. Maar de man, die ervoor gezorgd had, liet het briefje slingeren. En toen een heele poos later eens huiszoeking bij hem plaats vond, vond de S.D. het. Met naam en adres van den afzen- der erop. Een dag later zat deze ook op de Weteringschans. Nu niet meer. Hij stond reeds voor het vuurpeleton. Weest toch voorzichtig! De S.D. is er nog en zet zijn luguber werk met verdubbelden ijver voort. Met lijsten werken en met briefjes beteekent eigen leven en dat van anderen in gevaar brengen! -o- In Altdamm vonden de Russen een woud van galgen, waaraan uitsluitend Duitschers hingen, die ter dood gebracht waren wegens desertie of défaitisme. Aldus meldt Radio Oranje. -o- Het vijandelijk leger wordt in het Saargebied nog erger geteisterd door de luchtmacht, dan bij Falaise. -o- De Japansche regering heeft medegedeeld, dat de oorlog in een critiek stadium gekomen is. Met het oog op een eventueele invasie is een soort burgerwacht opgericht. De scholen zijn voor een jaar gesloten, behalve de laagste klasse. De kinderen worden in de oorlogsindustrie ingescha- keld. Japan gaat blijkbaar denzelfden weg op als het Derde Rijk sinds lang gegaan is. -o- Minister Gerbrandy is tot eerelid benoemd van het buitenlandsch genoot- schap voor bijbelonderzoek. Uit erkentelijkheid voor den strijd van ons volk tegen het heidendom. -o- H.K.H.Prinses Juliana brengt een bezoek aan den Heer en Mevrouw F.D. Roosevelt te Washington. Naar wordt medegedeeld heeft het bezoek geen officieel karakter. -o- Uit den Haag wordt gemeld, dat 70% van de Duitschers Wassenaar gaat verlaten. Bijna alle artillerie uit Hoek van Holland is afgevoerd naar het Oosten. De Duitsche bureaux in den Haag hebben opdracht gekregen zich gereed te maken om te vertrekken. -o- -3- HET FAILLIET VAN DE "LUFTWAFFE" Toen in 1933 de Nazi's in Duitschland aan het bewind kwamen, was een der allereerste dingen, welke zij deden, het nieuw leven inblazen in de ziel- togende Duitsche luchtvaartindustrie. Men begon bestaande vliegtuigtypes, zooals Junkers Ju.52/3m, de Dornier DoY e.a. om te bouwen tot militaire vliegtuigen, terwijl tegelijkertijd de fabrieken bestekken kregen toegezon- den voor geheel nieuwe types. Firma's, als Henschel en AGO, die vrij kort na afloop van den vorigen Wereldoorlog hun afdeeling Vliegtuigbouw hadden opgeheven, werden opnieuw ingeschakeld; aan het xxxxx tekort aan krachtige vliegtuigmotoren werd tegemoetgekomen deels door aankoopen van licenties van buitenlandsche motoren, (de BMW luchtgekoelde vliegtuigmotor bijv. is ontwikkeld uit de Amerikaansche Pratt & Witney), deels door het geven van zeer groote opdrachten aan Junkers en Mercedes Benz voor een wa- tergekoeld motortype met 12 hangende cylinders, dat oorspronkelijk ruim 800 pk. produceerde, tegenwoordig ongeveer 1250 pk. Andere fabrieken werden aan het werk gezet om schoolvliegtuigen te maken en tevens werd overal in het leerplan een ruime plaats toegekend aan de aviatiek, werd de zweef- vliegerij georganiseerd en werd iedere jongen, die daartoe lust en aanleg bezat, in de gelegenheid gesteld om het vliegen te leeren. Het gevolg van een en ander was, dat Duitschland binnen slechts enkele jaren de beschik- king had over een luchtmacht, uitgerust met zeer modern materieel en voor- zien van prima opgeleid personeel met hier achter een goed georganiseerde industrie, die in staat was niet alleen eventueele verliezen ruimschoots te dekken, doch tevens deze luchtmacht te voorzien van de beste vliegtui- gen, motoren, schroeven, instrumenten, enz., welke op dat oogenblik ter wereld te verkrijgen waren. Einde 1938 bedroeg de vliegtuigproductie in Duitschland ongeveer 500 com- plete machines per maand ofwel 6000 per jaar, een voor dien tijd ongekend groote hoeveelheid. Hier tegenover stond een Engelsche productie van nog geen 200 complete machines per maand en een Fransche van zegge en schrijve 75 vliegtuigen per maand. Het Nazional Sozialistische Fliegerkorps, het NSFK, dat door Cristiansen werd gecommandeerd, had 65000 vliegende leden tusschen 18 en 35 jaar, die de directe reserve van de Luftwaffe vormden. Verder waren er 100.000 leden van de Hitler Jugend van 13 tot 17 jaar, die zich bezighielden met het zweefvliegen en meer dan 1.000.000 jongens van 10 tot 12 jaar, die modellen bouwden en wier grootste ambitie het was om eenmaal dienst te nemen bij het vliegende of technische personeel van de Luftwaffe. Einde 1939, toen de veldtocht tegen Polen begon en daarmede de huidige wereldoorlog, stond de Luftwaffe er nog beter voor! Ondanks deze enorme voorsprong, welke de Duitschers oorspronkelijk hadden, is hun "Luftwaffe" momenteel failliet. De Anglo-Amerikaansche bommenwerpers en de hen vergezellende jachtvliegtuigen hebben vrij spel boven Duitsch- land en verliezen op z'n hoogst 1%; van de nog geen 400 Duitsche vliegtui- gen, welke de brug bij Remagen aanvielen om den Amerikanen den overtocht te beletten, werden er meer dan 100 vernield; bovendien was er van een mas- sale luchtaanval geen sprake, doch hadden de Duitschers een heele week noo- dig om dit kleine aantal vliegtuigen tegen die brug te kunnen inzetten. Van luchtaanvallen op bevrijde gebieden of op Engeland is sedert lang geen sprake meer. De oorzaak van dit alles? Ongetwijfeld hebben de uiterst zware luchtaan- vallen der Engelschen en Amerikanen de Duitsche luchtvaartindustrie zware slagen toegebracht, doch deze bombardementen, hoe ernstig ook, zouden al- leen niet in staat geweest zijn om de huidige toestand in het leven te roe- pen. De feitelijke oorzaak moet dan ook elders gezocht worden en ligt o.i. in het feit, dat de Duitscher weer eens een cardinale fout heeft gemaakt bij het organiseeren van zijn "Luftwaffe", door slechts aan één ding te denken, n.l. aan de Blitzkrieg. Immers, de opzet van Hitler en zijn trawanten was een zoo snel mogelijk onder de voet lopen van Polen en daarna van West-Europa en Engeland. Te dien einde werd de zware viermotorige bommenwerper uitgeschakeld en beperk- te men zich tot de vrij snelle, doch lichte tweemotorige bommenwerper, tot den eenmotorige duikbommenwerper en tot een zeer groot aantal jachtvlieg- tuigen. Uitgerust met dit materieel gelukte het de Luftwaffe inderdaad in een zeer korten tijd zoowel Polen als de West-Europeesche landen op de knieën te krijgen. De aanval op Engeland mislukte echter volkomen en de "Battle of Great Britain" eindigde in een volslagen overwinning, weliswaar niet zoozeer voor de R.A.F., als wel voor het Engelsche volk, dat door zijn prachtige uithoudingsvermogen het hoofd bood aan de bombardementen op Lon- den en andere steden. -4- Deze bombardementen werden uitgevoerd met het te lichte materiaal voor een dergelijk doel. De machines in kwestie konden maximum 2000 kg. aan bommen medenemen (de duikbommenwerpers niet meer dan 500 kg.), terwijl de aanval- len bovendien werden uitgevoerd met eenige tientallen machines tegenover honderden machines thans. Weliswaar werd hier en daar zware schade aange- richt, kosten deze aanvallen ook honderden burgers en militairen het leven, doch ze konden niet beslissend zijn, ze konden de kustverdediging niet murw maken, ze konden de industrie niet lam slaan. En de Duitschers moesten afzien van hen voorgenomen landing op de Engelsche kust. Hiermede was de Blitzkrieg ten einde en werd een geheel nieuwe situatie geschapen, waarmede men in Duitschland geen rekening had gehouden en waarvoor men geen enkele maatregel had genomen. Inmiddels had men in Engeland niet stil gezeten. De reeds enkele jaren voor het uitbreken van dezen oorlog gemaakte plannen kregen hun beslag, de op- leiding van het personeel van de R.A.F. werd naar Canada verplaatst, waar men van bombardementen geen last had, de industrie werkte op volle kracht en, naast licht materieel, produceerde men al spoedig zware viermotorige bommenwerpers met een groot vliegbereik, welke in staat waren om enorme lasten aan bommen (tegenwoordig tot 10.000 kg toe) over zeer groote af- standen met hooge snelheid te vervoeren. Van de verdediging ging men lang- zaam aan over tot den aanval, inplaats van een felle, doch korte oorlog, waarop men in Duitschland had gerekend, kregen wij een langdurigen oorlog met een onvoorziene slijtage aan materieel en personeel. De situatie werd nog slechter, toen de Vereenigde Staten, met hun enorme industrie en hulp- bronnen, aan Duitschland den oorlog verklaarden. Men had daar, op grond van de in Europa verkregen oorlogservaring, geheel nieuwe vliegtuigtypes ontworpen, waarover de Vereenigde Naties thans in on- beperkte mate de beschikking kregen. De gehele wereld stond open voor de tegenstanders van Duitschland en men behoefde zich niet te behelpen met "Ersatz", met kon op zijn gemak werken aan allerlei verbeteringen; de op- leiding van het benoodigde personeel werd nimmer gehinderd door oorlogshan- delingen en men beschikte bovendien over nagenoeg onuitputtelijke reserves. De nog voor slechts enkele jaren zoo moderne Luftwaffe was in vele opzich- ten verouderd en men bezat niet de middelen om dit wapen nieuw leven in te blazen. De "Spitfire", de "Thunderbolt", de "Lightning" waren verre supe- rieur aan de Messerschmitt Me.109, het beste Duitsche jachtvliegtuig. De Havilland "Mosquito" was een veel betere machine dan de Messerschmitt Me.110, de beste Duitsche jachtkruiser, de "Mitchell" en soortgelijke vlie- tuigen hadden de sinds lang afgedankte "Blenheim" vervangen, doch de Duit- sche piloten moesten het nog doen met de Junkers Ju.88 en de Dornier Do.215. In de Hawker "Typhoon" hadden de geallieerden een veel beter wapen voor het aanvallen van kleine gronddoelen, treinen e.d. dan te Duitschers in hun vol- slagen verouderde Junkers Ju.87, hun destijds beroemde duikbommenwerper. Wel zijn enkele nieuwe types tijdens den oorlog gebouwd, w.o. de Dornier Do.217, doch men heeft er weinig of niets van gehoord. Het te lang duren van dezen oorlog deed gebrek ontstaan aan materialen, en de kwaliteit van de vliegtuigen en motoren ging met rassche schreden achteruit en hiermede de gevechtswaarde der machines. In hoofdzaak vecht de Luftwaffe vandaag nog met vliegtuigtypes, stammende uit de jaren van voor 1939, types dus, welke meer dan zes jaren oud zijn en niet meer opgewassen tegen het hypermoderne materieel der geallieerden, waarin bovendien slechts de allerbeste materi- alen zijn verwerkt. De reserves aan personeel zijn reeds lang verbruikt, aan de opleiding kan een slechts onvoldoende zorg worden besteed en de jongere Duitsche vliegers beschikken over onvoldoende ervaring als zij aan het front komen. De motoren moeten worden gerepareerd met deelen van andere, de- fecte motoren, elk bruikbaar onderdeel van een vliegtuig wordt gespaard om voor reparaties van een andere machine te kunnen dienen. Men heeft zoo langzamerhand gebrek aan alles; aan koper, waardoor de kwaliteit van het duralumin minderwaardig is geworden, aan de veredelingsmetalen voor het staal, waardoor krukassen,schroefassen en andere zwaar belaste deelen on- betrouwbaar worden. Men moet houten schroefbladen monteeren, waarvan het ren- dement slechter is dan van de dunne metalen schroefbladen, waardoor de pres- taties der vliegtuigen achteruitgaan enz.enz. De "Luftwaffe" is failliet, ondanks verhalen omtrent een nieuw tweemotorig jachtvliegtuig met reactiemotoren, dat ruim 1000 km/u zou kunnen halen; on- danks de z.g. vernietigende uitwerking van de V.1, V.2 en V.3; omdat de Duitscher in werkelijkheid niet organiseeren kan, doch slechts ordonneeren, omdat hij iedere soepelheid mist en zich in zijn ongelooflijke arrogantie slechts kan voorstellen, dat de dingen zullen loopen, zooals hij het wenscht! -o-o-o-