No: 77 18 April 1945 FRONTNIEUWS WESTFRONT. Binnenland. Het geheele Noorden van ons land is practisch ge- zuiverd van vijanden. Ten O. van Winschoten biedt de vijand nog hardnek- tegenstand. enz. enz. LUCHTFRONT. De tactische luchtmacht ondersteunt de operaties op groote schaal. Maandag werden door de Am.900 vijandelijke toestellen op den grond vernietigd. Berlijn wordt elke nacht 3 maal door Mosquitos aange- vallen. Maandag werden doelen bij Regensburg en München gebombardeerd. Dinsdag vielen meer dan 1000 zware bommenwerpers Dresden en doelen in Tj.Slowakije aan. OOSTFRONT. Radio Moskou deelde Maandagavond mede, dat de aanval op Berlijn begonnen is; het Russische opperbevel heeft echter geen enkel bericht d.a. g. gegeven. In Oostenrijk hebben de Russen ten N.van Weenen het oliecen- trum Zistersdorf veroverd en rukken in het W. op Linz aan. 45 km. van Graz werd Fürstenfeld veroverd. ITALIE. Het groote voorjaarsoffensief der geall. is ingezet. De vijand biedt hardnekkig tegenstand. Over het geheele front maken de geall.vorde- ringen; zij staan nog 13 km. van Bologna en 22 km. van Spezia. Het 8e le- ger heeft Argenta bereikt op den weg Ravenna-Ferrara. VERRE OOSTEN. Voor de 3e maal in 3 achtereenvolgende dagen werd Kioeshoe het zuidelijkste eiland van Japan, door superfortresses aangevallen. DIVERSEN. Gisteren werd, in de St.Paul Cathedral te Londen een rouwdienst gehouden voor Pres.Roosevelt. Aanwezig waren H.M.Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana, het Britsche koningspaar, de Koning en kroonprins van Noorwegen, vele ministers, hoogwaardigheidsbekleeders enz. In het Lager- huis bracht min. Churchill hulde aan de nagedachtenis van den President en zei o.a.: "de grootste Amerikaansche vriend, die wij ooit bezaten,is ge- storven".--15 km. ten N.van Maagdenburg hebben de Am.een trein aangehou- den, waarin dwangarbeiders getransporteerd werden, mannen, vrouwen en kinde- ren. In totaal bevonden zich in 48 goederenwagons 2400 menschen! De bewa- kers verzetten zich, maar werden neergeschoten. Toen de wagons open kwamen, bleken velen dood te zijn, anderen te zwak om te staan. Zij hadden 6 dagen zonder voedsel, water of sanitaire hulp in de wagens doorgebracht.- HOEDT U VOOR VOORBARIGE DEMONSTRATIES. DE VIJAND NEEMT BLOEDIG WRAAK!!! -o- -2- DE REKENING GROEIT. Van alle zijden vallen de terugtrekkende vijandelijke troepen Holland binnen, waarbij zij een breed spoor van noodelooze, opzettelijk boos- aardige verwoesting achter zich laten. Meer en meer golft het water ons land binnen, naarmate meer dijken en sluizen worden opgeblazen. Zij hebben den oorlog verloren, maar volharden in hun verzet, willen hun nederlaag, die zij niet meer ontkennen kunnen, niet accepteeren. De geest onder de troepen laat te wenschen over, maar nog altijd is er de S.S. en werken de vernielingscommando's door. In October 1944 stelden wij den eisch, dat voor de reeds aangerichte en uitgelokte (Walcheren) en voor de nog aan te richten verwoestingen on- verbiddelijk schadevergoeding geeischt moest worden, natuurlijk niet in geld, maar in grondgebied, nadat dit van Duitschers gezuiverd is. Er waren toen opposanten, die als hun meening te kennen gaven, dat een dergelijke eisch te ver ging, maar wij vermoeden, dat zelfs de verstok- ste opposant, die door onze destijds tegen hen aangevoerde argumenten niet overtuigd was, thans wel zal inzien, dat onze eisch volstrekt niet te ver gaat. Voor de goede orde willen wij nog enkele motieven aanstippen: 1.) de inval in ons land was niet door ons uitgelokt en had slechts ten doel het Derde Rijk een bastion te verschaffen buiten Duitschland, waar- bij in geen enkel opzicht rekening gehouden is met de belangen onzer bevolking, maar menschen en goederen genadeloos zijn opgeofferd; 2.) de vijand heeft hardnekkig alles gedaan wat hij kon om onze volks- kracht te verlammen en onze welvaart zoo grondig te vernietigen, dat wij voor zijn toekomstplannen een volkomen weerloos slachtoffer zouden zijn, waartoe ook de uithongering dient; dit doel streeft hij nog steeds on- verzettelijk na; 3.) hij heeft daartoe steden, dorpen, havens, grondgebied verwoest of beschadigd zonder militaire noodzaak; 4.) waar militaire noodzaak aanwijsbaar zou zijn, zou de verwoesting toch vallen onder de beschuldiging genoemd sub 1.): de niet uitgelokte inval. Alles wat de vijand hier verricht heeft, was in strijd met het volkenrecht, met de goede trouw, de goede zeden, de menschelijkheid en het meest elementaire fatsoen. Uit al deze gronden hebben wij recht op schadevergoeding. Men heeft gewezen op het "wreede" van een gedwongen evacuatie van door ons te occupeeren gebied. Wij hebben daartegenover gesteld, dat om te beginnen de inwoners van het Derde Rijk collectief verantwoordelijk zijn voor de misdaden hunner zelf gekozen regeering. En daarenboven hebben wij op het feit gewezen, dat toen wij de Zuiderzee gingen droogleggen, onze Zuiderzeevisschers een goed heenkomen moesten zoeken of een ander beroep kiezen. Wie sprak toen over "wreedheid" ? Nimmer hebben wij in Europa een imperialistische politiek gevoerd, ook niet toen wij daartoe bij machte waren. Wij polderden in, legden droog, ontgonnen ons natuurschoon om onze bevolking, die voortdurend toenam, te kunnen herbergen. Volkomen misdadig zet Duitschland bij ons op dit gebied de klok terug, jaren, eeuwen. Dit kunnen wij nimmer accepteeren. Er zijn rekeningen, die betaald MOETEN worden, die niet voor dading of compromis vatbaar zijn. Deze, die wij aanbieden, is een derzulken. Wij eischen onverbiddelijk betaling in grond, en wij weten, dat onze regeering en de Britsche, met dezen eisch instemmen. Duitschland zal betalen ! WIE WIL ONS HELPEN aan plattegronden van Amsterdam? Onze bezorgers willen ze gaarne van U In ontvangst nemen. Nogmaals vragen wij om GEMBER. Onze eerste oproep werd prompt van ver- schillende zijden beantwoord en wij kunnen mededeelen dat de patiënt, dank zij de gember, eenige eetlust vertoont. Echter moet hij geruimen tijd gember blijven gebruiken. Wie helpt ons aan het ontbrekende ? Dank U ! -o- -3- Van een abonnée: Aan Franklin Delano Roosevelt. Met weemoed in 't harte, ontsteld en ontroerd Bereikt ons de tijding, dat Gij hebt volvoerd Uw menschelijk streven. Gij boodt aan de menschheid, weer vrijheid en vree. Gij wont er het harte der wereld mee, Maar offerd' Uw kracht en Uw leven. Wij allen verliezen een vader of vrind, Wat een mensch in z'n leven het kostbaarste vindt en hem sterkt in zijn strijd voor het goede, Dat hebt Gij belichaamd, Gij waart ons de rots Waar de branding der tijden fel slaand tegen klotst Maar die toch onze vrijheid behoedde. Uw oog ziet het niet meer hoe wij zijn verblijd, Dat wij van het Rijk van den nacht zijn bevrijd, Van het schrikbewind, dat ons benauwde. Maar 't is ons in belofte in werken en streven Te toonen, dat Uw geest in ons voort bleef leven En dat heel het volk om U rouwde. -o- L.S Het ingezonden schrijven onder de titel "Duitsch of Russisch" en het com- mentaar Uwer redactie, noopte mij tot het volgende artikel, waarin nog- maals, niet uit ideëele, doch uit louter zakelijke overwegingen de wen- schelijkheid wordt gepropageerd van het onderwijs in het Russisch, als vierde moderne taal op onze middelbare school (ik ben het er geheel mee eens, dat het Duitsch niet geheel verdwijnen kan.) Nog eens: "Duitsch of Russisch". (in het bijzonder in techniek en natuurwetenschap). De Sovjet-Russische opvoedingsmethode, volgens welke de kinderen -in vele gevallen geheel buiten de ouders om- tot een voor hen geschikt (en door de staat gewenscht) beroep worden opgevoed, heeft tot gevolg gehad, dat een generatie van jonge intellectuellen en half-intellectueelen gevormd is, die alles wat nieuw en vooruitstrevend is, aanpakt en zich met een onuitbluschbaar enthousiasme op de hen opgedragen taak werpt. Een enorme belangstelling richt zich, zooals overal in de jonge staten, in hoofdzaak op de techniek en de natuurwetenschappen, met het gevolg, dat er in de laatste 15 jaren tallooze publicaties in het Russisch zijn verschenen, die slechts zelden in de West-Europeesche vaktijdschriften worden vertaald. De meeste van die Russische publicaties zouden voor ons niet toegankelijk zijn geweest, als niet verschillende belangrijke Wes- tersche periodieken aan hun redacties specialisten hadden verbonden, die de Russische artikelen konden vertalen en in verkorte vorm onder de oogen der Westersche vakgenooten hadden gebracht. Om een algemeen overzicht te verkrijgen van de Russische publicaties is deze methode voldoende, maar voor meer uitvoerige studies blijft toch het lezen van het geheele artikel noodzakelijk. De belangrijkste Russische wetenschappelijke en technische tijdschriftten zijn in de groote biblio- theken in Nederland wel aanwezig, maar de vertaling levert altijd groote moeilijkbeden op. In de jaren '35 tot '40 moesten herhaaldelijk door in- dustriëele ondernemingen zulke publicaties vertaald worden, wilde men in technische of wetenschappelijke ontwikkeling niet ten achter raken. Er ontstond dus reeds voor den oorlog een behoefte aan Russisch kennende em- ploijé's bij deze bedrijven. Ongetwijfeld zal na den oorlog deze behoefte sterk toenemen wanneer de Sovjet-Unie een zeer invloedrijke politiek en industriëele factor in Europa zal zijn geworden, waarmede onze zakenlie- den en geleerden persoonlijk contact zullen moeten zoeken om de vorderin- gen van industrie en wetenschap aldaar nauwlettend gade te slaan. -4- Het is pijnlijk voor de gezwollen Nazi-Propaganda, die zoo graag schermt met termen als "Deutsche Erfindergeist" en "Deutsches Wissen", dat gelijk met de snelle opkomst in Rusland een teruggang in Duitschland plaats vond. Ten eerste werden langzamerhand de overdreven gedegen Duitsche leerboeken en handboeken op vele gebieden der techniek verdrongen door de meer opper- vlakkige, doch meer op de practijk ingestelde Amerikaansche en Engelsche leerboeken en ten tweede was de wetenschappelijke productie der Duitsche geleerden -voor een deel ook door de uitbanning der Joden en door oorlogs- voorbereidingen- duidelijk van minder gehalte geworden. De volgende cijfers illustreeren duidelijk, hoe niet alleen het gehalte, doch ook de grootte der intellectueele productie van Rusland en Duitsch- land een verschuiving onderging: Boeken en brochures op speciaal gebied. Land Jaar Zuivere Techniek Economie wetenschap R.S.F.S.R. *) 1934 2500 8600 4200 Duitschland 1934 800 1000 700 Engeland 1934 600 600 1000 Ver.Staten 1934 400 200 700 Het totaal aantal boeken en brochures, dat gepubliceerd wordt, neemt in Rusland steeds toe, terwijl het in Duitschland afneemt, zooals uit onder- staande cijfers blijkt. Boeken en brochures op alle gebieden: In 1 9 2 4 In 1 9 3 4 Sovjet-Unie 13400 33000 Duitschland 23000 20500 Na 1934 is de achteruitgang voor Duitschland natuurlijk nog grooter gewor- den. De strekking van het eerste artikel over dit onderwerp weer opvattend, ko- men wij dus tot het inzicht, dat ook techniek en wetenschap in Nederland ermee gebaat zijn, wanneer aan het Duitsch op de middelbare school een meer bescheiden plaats wordt toegekend en wanneer het Russisch -desnoods in de eerste tijd facultatief- onderwezen zou worden. Ons onderwijs zou daarmee een breede kijk demonstreeren en ons bedrijfsleven zou over een jaar of tien over een stevig ingevoerde vertegenwoordiging bij de Russen beschikken, welke op de buitenlandsche concurrentie alvast de groote voor- sprong zou hebben, dat zij land en volk beter begrijpt. De eigenschappen, die ons tot een goed-koloniseerende mogendheid maakten, zouden hierbij ten volle benut kunnen worden. De meening, als zou van een nauwer contact met de Sovjetunie een sterke beïnvloeding op politiek het gevolg zijn, lijkt ons absurd. In de eerste plaats is het contact zakelijk en in de tweede plaats is een geestelijke en cultureele beïnvloeding alleen mogelijk als het geestelijk en culturee- le niveau in Rusland hooger is dan het onze en vooralsnog is dit niet het geval. Wie hier gevaren ziet, slaat ons volk niet al te hoog aan. Laten wij vooral geen spoken zien op politiek terrein, laten wij de moei- lijkheden der -inderdaad zeer vreemde- taal niet overschatten en laten wij de noodige lesuren vrijmaken door ingrijpende beknotting van het rooster voor Duitsch. * De R.S.F.W. (Russische Socialistische Federatieve Sovjet Republiek) is de grootste republiek van de Sovjet-Unie. Hij omvat practisch het geheele Europeesche deel van de Soviet-Unie en heeft 120 millioen inwoners. Van de andere Sovjet-republieken zijn geen nauwkeurige cijfers bekend. De ge- noemde cijfers zijn dus aan de lage kant. -o-o-o-