No:80 25 April 1945 WESTFRONT. Binnenland. Boodschap van den geallieerden opperbevelhebber: Aan de Wehrmacht: Gij weet zeer goed, dat 4,5 millioen burgers achter Uw linies verhongeren. Gij weet eveneens, dat de Rijksregeering in groote deelen van het Rijk geen gezag meer heeft, doch nog slechts in enkele weerstandsdistricten. Ook weet gij, dat door het opvolgen van het misda- dige bevel om tot het laatste door te vechten, duizenden menschen zullen sterven en nog grootere verwoestingen zullen worden aangericht in Neder- land in deze eindphase van den oorlog, waarvan de afloop toch niet te veranderen is. De Opperbevelhebber heeft daarom gelast, dat zoowel over- dag als des nachts een groot aantal vliegtuigen zal worden ingezet, die levensmiddelen aan de bevolking zullen brengen. Deze vliegtuigen zullen niet voor oorlogsdoeleinden zijn uitgerust, vliegen op geringe hoogte, werpen geen bommen en schieten niet. Wie deze vliegtuigen aanvalt, pleegt een misdaad tegen de menschelijkheid en zal voor zijn daad ter verant- woording worden geroepen. Wie levensmiddelen aan de bevolking onttrekt, zal eveneens ter verantwoording geroepen worden. Het is in Uw eigen be- lang, naar beste krachten mede te werken. Aan de bevolking. De vijand heeft verzuimd, toen de toegangswegen nog open waren, voldoende voedselvoorraden aan te leggen; nu hij geïsoleerd en belegerd wordt, en het misdadige besluit heeft om den oorlog voort te zetten, is hij niet in staat den honger te bestrijden. Uw voedselvoorra- den zijn uitgeput. Er is een waarschuwing aan den vijand gegeven geen pogingen te doen om de voedselaanvoer te bemoeilijken en alles te doen om Uw levens te redden. Er zullen voedselpaketten worden afgeworpen door allerlei types vliegtuigen, vnl. bommenwerpers, op punten, waar ze gemak- kelijk te verzamelen zijn. Geeft acht op alle vliegtuigen. Verantwoorde- lijke personen en groepen moeten de paketten verzamelen. Eventl. hulp van den vijand moet niet worden afgeslagen. Op de plaats, waar de paketten neerkomen, moet dekking gezocht worden, omdat ze niet aan parachutes wor- den neergelaten. Zet op vastgestelde punten wachten uit, die waarnemen, waar de paketten neerkomen. Verdeelt eerlijk! Noteer bijzonderheden om- trent hen, die stelen of op de vliegtuigen schieten; deze zullen als oor- logsmisdadigers behandeld worden. Wij kunnen niet beloven op ieder gebied het juiste aantal levensmiddelen af te werpen, maar distribueert eerlijk. Wij zijn Uw vrienden, en zullen alles doen, wat ons mogelijk is om U te helpen. In N.O.Groningen ruimen de Polen systematisch den vijandelijken tegen- stand op. Een tegenaanval werd afgeslagen, Appingedam is bevrijd. Ten O. van Amersfoort zijn Hoevelaken en de Ham bevrijd. Verder Zuidelijk staan de Canad. in de Grebbelinie. Ten N. van den Bosch zijn de Can. op 2 pun- ten over de Maas en tegen geringen vijandelijken tegenstand bezetten zij de Bommelerwaard. Op Bremen is een nieuwen aanval ingezet, op weg naar Cuxhaven werd Buxte- hude veroverd. Ten Z.van Leipzig werd de Elbe op versch. punten bereikt. Dessau is in geall.handen. Het 7e Am.leger rukt langs de Tj.Slov.grens op in Z. richting naar Regensburg, Het 7e Am.Leger heeft met de Franschen Ulm veroverd, is bij Dillingen de Donau overgestoken en vecht in de bui- tenwijken van Augsburg. 3 groote Duitsche legergroepen zijn in Baden en Wurtemberg ingesloten. De Franschen rukken op langs het Bodenmeer en zijn den Rijn ten N, van Bazel overgestoken. LUCHTFRONT. Bremen, Hambug en Emden werden door de R.A.F. onafgebroken ge- bombardeerd. Gisteren werden Kiel en colonnes ten W. van Berlijn aange- vallen. OOSTFRONT. Een derde van Berlijn in Russ.handen. Zij staan aan de Spree en hebben het Schlesische Bahnhof veroverd. Berlijn is bijna omsingeld. De R. staan van Potsdam tot Spandau. Frankfort a/d Oder, Cottbus, Oranienburg en versch. andere plaatsen werden veroverd. Ten N.W. van Dresden is de Elbe bij Wittenburg bereikt. De Russen zetten een concentrischen aanval in op Dres- den. De corridor tusschen de geall.legers is slechts eenige km. In Tj.Slov. veroverden de Russen Opava. ITALIE. Spezia, Modena en Ferrara veroverd. De Po is over een breed front bereikt en overschreden. 40.000 gevangenen. De vijandelijke weerstand stort ineen. DIVERSEN. Heden begint de conferentie te San Francisco. Er nemen 47 staten deel; over Polen zijn nog besprekingen gaande. Molotov zond een boodschap aan Stalin, op wiens antwoord gewacht wordt. -2- MILITAIR OVERZICHT. Het is begrijpelijk, dat de meeste Nederlanders in bezet gebied voorna- melijk aandacht besteden aan hetgeen in ons land gebeurt en de algemeene militaire situatie vanuit dezen gezichtshoek beoordeelen. Toch is een dergelijk gezichtspunt veel te eng. Er mag niet vergeten worden, dat de verovering van Duitschland op het eerste plan staat en moet staan, omdat dit land de haard is vanwaar alle verzet in de randgebieden gesteund wordt en afhankelijk is. Vast te stellen is, dat het grootste deel van Duitschland reeds is ver- overd, terwijl daarbuiten in de randgebieden nog enkele groote weerstands- nesten zijn, waarvan het Westen van ons land er een vormt. Een tweede, groot weerstandsnest vlak bij onze grenzen is dat achter de lijn Emden, Bremen, Hamburg. Het is duidelijk, dat de vijand ernaar streeft om de geallieerden zoolang mogelijk van de Noordzeehavens verwijderd te houden. Dit was ook reeds het geval bij de Fransche havens aan den Atlantischen Oceaan, die hij nog steeds bezet houdt. De redenen, welke hij hiervoor heeft zijn tweeërlei: 1e) belemmering van den aanvoer voor de geallieerden, welke belemmering echter slechts neerkomt op een bemoeilijking; 2e) het bezit van havens voor zijn duikbooten. Dat deze maatregelen bijster veel succes afwerpen, zal wel niemand durven beweren, aangezien de aanval der geallieerden niet in het minst vertraagd wordt daar er geen stagnatie in den aanvoer is, terwijl de resultaten van den duikbootoorlog minimaal zijn. Het is echter bekend, dat de natio- naal-socialisten een wilde hardnekkigheid aan den dag leggen in al derge- lijke aangelegenheden van hoe weinig militair belang ook, en er uit het oogpunt van prestige wonder wat van verwachten. Het onaangename voor ons is, dat wij binnen het gebied vallen, dat de vijand als belangrijk aanmerkt, zoodat de bevrijding nog steeds op zich laat wachten. Er wordt wel gezegd, dat het toch niet zoo een groote moeite zou zijn om even het Westen te veroveren en toegegeven moet wor- den, dat er natuurlijk wel een snelle mogelijkheid zou zijn, wanneer onze bondgenooten alles op alles zetten. Maar dit kunnen wij niet eischen en evenmin verwachten, omdat de vernietiging van het gros der Duit- sche weermacht in de eerste plaats komt. De geweldige vooruitgang van onze geallieerden in het Duitsche gebied is dan ook van het allergrootste belang voor ons hier, waarmede wij niet willen zeggen, dat er hier niets definitiefs ten onzent zal geschieden voor Duitschland geheel veroverd is. Maarschalk Montgomery zet zijn aanvallen naar het Westen ononderbroken voort, maar stuit allerwege op versterkingen en op de inundaties, welke langzamerhand ontelbaar schijnen te worden, maar wier effect verminderd wordt, doordat het water niet wil stijgen in onze groote rivieren. In verschillende streken valt het water zelfs en loopen de landerijen weer droog. Wanneer de weersomstandigheden niet veranderen, blijft dit voor- deel behouden. Met dat al is de opmarsch naar het Westen geen sinecure, en het verwon- dert ons niet, dat aan Montgomery is opgedragen dit moeilijke werk te volvoeren. Hij toch heeft sinds de landing in Normandië steeds den strijd in de kustgebieden moeten voeren. Hij leverde daar den verschrikkelijken slag, waardoor hij den Amerikanen de gelegenheid gaf om door te breken naar het Oosten. Daarna opereerden zijn Canadeezen langs de Belgische kust, veroverden de Scheldemonding en trachten thans naar het Westen door te breken. Toen von Rundstedt zijn tegenoffensief begon, kreeg Montgomery behalve het 2e Britsche en het 1e Canadeesche (dat voor 3/4 uit Britten bestaat onder een Canadeeschen opperbevelhebber) ook het 9e Amerikaansche leger onder zijn bevelen. Na de doorbraak der geallieerden ten Oosten van den Rijn echter werd het 9e weer onder bevel van generaal Bradley geplaatst, nam gedeeltelijk deel aan den slag om het Ruhrgebied en rukte voor het overige op in de richting Berlijn, waar het thans op het punt staat de Russen te ontmoeten. Montgomery kreeg weer de taak de kustgebieden te zuiveren, welke taak hij tot nu toe met goed gevolg volbrengt, daar reeds 3/4 van ons land is bevrijd. Wij wenschen hem verder veel, maar vooral spoedig succes. -o- -3- Foutje. Onderstaande stond reeds in een vorig nummer. Dus: Knip-knip. -o- HET "ANDERE" DUITSCHLAND. Een Britsche arbeidersafgevaardigde zei destijds in het Lagerhuis, toen er gesproken werd over het "andere" Duitschland, dat hij daarover wel veel had hooren praten, maar er nooit iets van bespeurd had. Wij kunnen ons dit antwoord begrijpen, want om "het andere Duitschland", te vinden, moeten wij teruggaan tot omstreeks 1800. Sedertdien heeft het geleidelijk opgehouden te bestaan en is Duitschland in steeds versnellend tempo gedegenereerd. In de XIXe eeuw, toen Duitschland een industrieland werd en zich materia- listisch oriënteerde, werd het grof, ordinair en hoogmoedwaanzinnig. Er ontstond een generatie, welke zich in het geheel niet bekommerde om cultuur, en die waarschijnlijk daarom steeds den mond vol had van de Duitsche "Kultur", doch in werkelijkheid zich met belachelijke ernst wijd- de aan een economisch en politiek imperialisme, dat alle grenzen te bui- ten ging. Ernst Jünger schrijft in zijn boek "Der Arbeiter" dat Duitschland nooit den burger gekend heeft. Wij geven hem dit toe; inderdaad heeft het nooit den burger voortgebracht, doch slechts den plebejer, die met alle geweld den aristocraat wilde spelen, waarbij hij niet merkte, hoe bespottelijk hij zich gedroeg, doordat hij in zijn domme arogantie geheel blind is en verstoken van elk spoortje zelfcritiek en zelfkennis. Hij kent nog slechts één geloof: in de macht; nog maar één Duitscher, door Hitler veranderd in den Germaan. Dieper en dieper vrat het gif der grof materialistische cultuurloosheid door in het Duitsche volk. Het overschreeuwde zichzelf in matelooze zelf- vergoding, welke tenslotte culmineerde in het nationaal-socialisme en zijn verbijsterende geweldverheerlijking. Op zichzelf was deze verheerlijking geen uitdenksel van Hitler c.s.; reeds voor 1914 kon men haar in Duitschland waarnemen; sindsdien is zij gemeen goed geworden van alle rangen en klassen. Geweld om politieke macht te verwerven. Toen zijn economisch beteekenis toenam, wilde dit politiek achterlijke volk de eerste viool gaan spelen in de wereld, maar is tot niets anders in staat, dan tot het produceeren van een oorverscheurend gekras, dat het zelf voor zeer welluidend houdt. De ontzettende nederlaag, welke het momenteel wordt toegebracht, is niet in staat om het van zijn hoogmoedswaanzin te genezen; daarvoor zullen an- dere middelen gebruikt moeten worden, weloverwogen psychologische midde- len; wij hebben hier te doen met een psychologisch defect van een volk. "Die door het zwaard leven, zullen door het zwaard vergaan". Duitschland geloofde (en gelooft nog) slechts in het zwaard, want in het brute geweld. Daardoor gaat het ten onder. Het Duitsche volk heeft zelfmoord gepleegd. -o- Onthoudt U van voorbarig vreugdebetoon! Denkt erom: Eerst de Duitschers eruit en dan pas de vlaggen! -o- -4- Naar wij uit goede bron vernemen, ligt het in de bedoeling van den vijand om de groote Vier Noorder Koggen polder tusschen Hoorn en Medem- blik zeer binnenkort onder water te zetten. De inundatie bij den Krommen Rijn is niet geslaagd. Het peil van het water is weer gezakt en daardoor zijn veel landerijen drooggevallen. Het water staat veelal 1 à 2 decimeter onder het zaaiveld. Ook op andere plaatsen is de inundatie geen succes. De Loosdrechtsche plassen kunnen heel wat water bevatten voor de polders blank komen te staan. Rondom Kockengen echter is het water zeer gestegen, zoodat de vrees bestaat, dat de omliggende polders onder water zullen loopen. Van Duitsche zijde wordt gemeld, dat Seyss Inquart zich in den Haag op- houdt. Of dit een misleidend bericht is om zijn vlucht te camoufleeren of dat hij werkelijk in de hofstad vertoeft, is nog niet uitgemaakt. Destijds werd bericht, dat hij met zijn gestolen millioenen het hazenpad had gekozen. Wij hebben ons toen afgevraagd, waar de man eigenlijk heen wilde. Wanneer hij in Oostenrijk komt, wordt hij gelyncht. En wat is er voor hem in Duitschland te zoeken. Vrij gebied is daar niet veel meer, en dat hij zich bij Hitlers laatste S.S.troepen zal aansluiten om op het slagveld den dood te zoeken, is van hem niet te verwachten. Goebbels deelt mede, dat Hitler in Berlijn vertoeft en de verdediging op zich genomen heeft. Bijster veel geloof hechten wij niet aan deze mededeeling; wij kunnen ons niet indenken, dat Goebbels waarheid spreekt, dat is zijn beroep niet. Maar destijds bleef Stalin in Moskou, toen de stad bedreigd werd. Dus moet Hitler ook een heldendaad verrichten; hij heeft op dit terrein nog nooit iets gepraesteerd. Dus houdt hij zich voorloopig onzichtbaar - in Berlijn op.... of ergens anders, waar het veiliger is. Tijdens een redevoering, welke Churchill hield ter gelegenheid van het feit, dat hem het eerburgerschap van Bristol werd aangeboden, zei hij o.a. :"Wij zullen spoedig aan de Zuiderzee staan en in staat zijn hulp te brengen aan het dappere hongerende volk van Nederland". Wij herinneren eraan, dat de premier enkele dagen voor de overtocht van den Rijn tot de Schotten zei: "Gij zult spoedig over den Rijn en spoe- daarna huiswaarts keeren". 22 dezer werd in bevrijd gebied een algemeene biddag gehouden voor de spoedige bevrijding van bezet gebied. Alle muziekprogramma's van den zender "Herrijzend Nederland" waren vervallen, terwijl de distributie centras slechts op dezen zender mochten afstammen. Het bestuur der Hor- caf had de aangesloten inrichtingen verzocht geen gelegenheid te geven tot dansen. Verschillende sportwedstrijden werden uitgesteld. DE HEL. Wij bedoelen het concentratiekamp Belsen. "Bij mijn komst", schrijft Richard Dembleby, corresp. van de B.B.C.,"waren er meer dan 4000 dooden of stervenden in de barakken. Het sterven ging hier onafgebroken voort. Ergens op een hoop lagen 150 naakte lijken. Alle civilisatie is hier langzamerhand weggesmolten. Vrouwen stonden naakt langs den weg en waschten zich met water, dat onze soldaten haar reikten. Andere ontluisden elkaar zonder schaamtegevoel. En toch zaten hier honderden vooraanstaande burgers, juristen, medici enz. In de oven, zoo groot als een garage, waarin de menschen levend verbrand werden, zijn o.a. voor het neerschieten van twee S.S.mannen tienduizend menschen verbrand. Verderop was een 5 meter diepe kuil, ter grootte van een tennisveld, de kuil lag vol lijken. Ik heb nooit Engelsche soldaten in zulk een koude woede zien ontsteken". -o-