AAN DE ABONNË'S. 

Zoolang ons blad in de huidige noodvorm verschijnt worden geen ab- bonnementsgelden berekend. Losse nummers zijn voor de halve prijs verkrijgbaar.

Nieuwsberichten

ONS POSTVERKEER. Naar wij vernemen is het weer mogelijk met het geheele land te cor- respondeeren. Alleen is het nog steeds raadzaam de P.T.T. niet te overladen en zoo veel mogelijk van briefkaarten gebruik te maken. ALLE BEZITTINGEN VAN DUITSCHERS EN N.S.B.ERS ZIJN STAATSEIGENDOM. Krachtens een Nederlandsche wettelijke bepaling zijn alle eigendommen van vijandelijke personen van rechtswege overgegaan aan den Staat. Alle eigendommen van leden van de N.S.B. en aanverwante organisaties staan van rechtswege onder beheer van den staat. Zoowel het eigendom van vijanden als dat van N.S.B.ers en dergelijken wordt beheerd ten algemeenen nutte. Indien blijkt, dat zich onder deze eigendommen zaken bevinden, die tij- dens de bezetting op onrechtmatige wijze van eigenaar zijn verwisseld, zullen de eigenaren in de gelegenheid worden gesteld hun bezittingen terug te krijgen. DE GROOTE CONFERENTIE. Uit San Francisco wordt getelegrafeerd, dat de Russische delegatie een verrassend aantal amendementen heeft ingediend wat betreft de koloniale voogdijschap van de Ver. Staten. De voorstellen zouden Rusland inderdaad de macht geven het veto uit te spreken over zekere Amerikaansche plannen voor strategische contrôle in de Groote Oceaan. In het gebied van het 2e Britsche leger zijn reeds voor millioenen guldens juweelen enz. van Nederlanders, vooral Ned.Joden, teruggevonden. GÖRING zal de eerste nazi zijn, die als oorlogsmisdadiger berecht zal worden.

Voedselvoorziening. GRATIS MARGARINE OF VET. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht geven de bonnen 422 van de noodkaart(zonder voorinlevering) recht op 250 gram margarine of 200 gram vet. Deze goederen worden GRATIS aan het publiek in slagerswinkels ver- strekt. De keuze tusschen margarine en vet berust niet bij het publiek. PAKETTEN ZWITSERSCHE ROODE KRUIS. Er zijn 30.000 paketten levensmiddelen ter be- schikking gesteld voor de stad Amsterdam. Het is de bedoeling deze paketten uit te rei- ken aan de groote gezinnen in de arbeiderswijken en aan lijders aan hongeroedeem. De verdeeling zal geschieden via het Interkerkelijke Bureau Amsterdam. Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat tegelijk met de weder ingevoerde distributie van groente ALLE VERKOOP van groente OP DEN TUIN BIJ DEN TELER verboden is. Alle groenten moeten ter veiling worden aangevoerd om langs den normale weg gedistribueerd te worden. NIEUWE BONNEN: 422 - 250 gram margarine of 200 gram vet. GRATIS bij Uw slager. 418 en B 491 - 50 gram chocolade. GRATIS bij de Roode Kruiswinkels. -o- pag.2 Wereldgebeuren Behalve het vraagstuk der occupatie van Duitsch gebied, waarover wij gisteren schreven, is er dat der bezetting welke in feite in hoofdzaak aan de Groote Vier moet worden over- gelaten, al zullen wij ook daarover hebben mee te spreken, aangezien het om groote cultu- reele Europeesche belangen gaat. Het te occupeeren gebied echter zal door ons bezet moeten worden, wat het voordeel heeft, dat er een feitelijke situatie geschapen wordt, van waaruit de definitieve rege- ling tot stand kan komen. De gedurende een oorlog gestelde en erkende rechten verjaren na een oorlog immers zeer snel. Moet Duitschland t.a.v. de bezetting door de Groote Vier als een eenheid beschouwd worden? Of moet het worden verdeeld in militaire zônes met demarcatielijnen en wat dies meer zij? De diplomatische corr. van de "Manchester Guardian" wijst op het gevaar, dat in het zône-stelsel schuilt. Voor de hand ligt n.l. dat het terrein hierbij uiterst gunstig is voor de ontwikkeling van invloedsspheren, en dus belangentegenstellingen, waarbij slechts de revanche-zucht der Duitschers voordeel kan hebben. Elke machtspolitiek is uit den booze; het Derde Rijk heeft dit bewezen. Europa ver- draagt geen machtspolitiek in dien zin; het aanvaardt niet gelijkvormigheid, noch geweld- heerschappij. De eenige juiste oplossing is te zoeken in samenwerking tusschen de geallieerden, in de eerste plaats de Groote Drie. Maar het is dringend noodig, dat ook Frankrijk en de kleinere mogendheden medewerken aan de bezetting. Wij moeten hierbij niet alleen denken aan militairen, maar in de eerste plaats aan het bestuursapparaat. Eén centraal bestuurs- apparaat, zoo mogelijk in de puinhoopen van Berlijn, en samengesteld uit alle geallieer- den is noodig, waarmee voorkomen zal worden, dat in Centraal Europa spanningen ontstaan, welke te eeniger tijd den vrede opnieuw zouden bedreigen. Mr. L. Trip Het is volkomen vanzelfsprekend, dat de regeering Mr. Trip in zijn functie als president der Nederlandsche Bank heeft hersteld. Het bankbestuur toch staat voor de zware taak om den Augiasstal, ons nagelaten door Rost van Tonningen en zijn trawanten te reinigen. En welke denkbeelden men ook moge koesteren omtrent hervormingen van het bankwezen, niet te ontkennen valt, dat eerst ons geld- en bankwezen moeten worden gesaneerd. Dit nu kan het best geschieden door een financier van den ouden stempel, die in zijn saneerings- werk niet gestoord wordt door eigen hervormingsijver. Wij zullen op alle gebieden moeten beginnen met puinruimen. Inmiddels dienen dan plan- nen overwogen te worden voor eventueele hervorming en verbetering. Duitschland onder militair bestuur Naar Radio Londen mededeelt zal Duitschland alleen onder een militair bestuur komen te staan. Dit bestuur zal op de naleving van de capitulatie-voorwaarden toezien. Hoofdzakelijk echter zal zijn taak zijn geheel Duitschland van nazi-smetten te zuiveren. De Duitsche bevolking zal voorloopig moeten blijven gehuisvest zooals zij dat is, desnoods in de schuilkelders en zich tevreden moeten stellen met wat aan voedsel van eigen bodem wordt opgebracht. Slechts in uitersten noodzaak zal van geallieerde zijde voedsel worden verschaft. * * * Tijdens een bijeenkomst te Los Angeles heeft Lord Malifax, de Britsche gezant te Was- hington, een spoedige bijeenkomst van Winston Churchill, president Truman en maarschalk Stalin aangekondigd. -o-o-o-