Index-
pagina


APOLLO


                  LICHT - DOODS -


 
                                   EN GENEZENDE GOD


                                    VAN HET

       
                                                         ANTIEKE HELLASOnderwerpen:
1  iets over de Voor-Olympische goden
2  geboorte der muzen
3  geboorte van Apollo
3a geslachtslijst Goden
4  algemene begrippen
5 bewustwording Apollo
6  uitleg Apollo
7  het getal 10, gevormd door Apollo en de MuzenOURANOS     X      GAIA

           MNEMOSIJNE               (Griekse godin van het geheugen)

Gaia, moeder aarde brengt in spontane creativiteit, de hoge bergen, de zee en de hemel "Ouranos" voort. Ouranos is zo groot, dat hij de hele aarde kon bedekken en een vaste woonplaats zou zijn voor de onsterfelijke goden. (De aarde werd geacht plat te zijn.)
Uit de vereniging van Gaia en Ouranos wordt o.a. MNEMOSYNE verwekt. Zij behoort tot de Titanen. (De Titanen waren de twaalf kinderen van Ouranos en Gaia)  De Titanen  worden later verdreven door de Olympische Goden onder aanvoering van Zeus en met de uit de onderwereld verloste Cyclopen (eenogige reuzen) en stortte de Titanen in de diepste afgrond van de Hades. Hades is de onderwereld in de psyche het onbewuste.
Prometheus en zijn moeder Themis en MNEMOSYNE kozen de partij van Zeus en werden dus niet door Zeus verslagen. Themis is "het ingestelde" een "wet". Godin van recht en orde.                                 ZEUS      X         MNEMOSYNE

CLIO         URANIA      POLYMNIA            TERPSICHORE          EUTERPE
       THALIA         CALLIOPE             ERATO                    MELPOMENE

Zeus en Mnemsyne verwekken de negen muzen, die onsterfelijk zijn.
Zeus = bewustwording
Mnemosyne = het geheugen

DE MUZEN
1  Clio                         zij, die roemt
2  Thalia                    de feestelijke
3  Urania                   de  hemelse
4  Calliope                 zij, met de schone stem
5  Polyhymnia           zij, die rijk aan hymnen is (lied op en godheid)
6  Erato                      zij, die verlangen opwekt
7  Tepsichore             zij, die van de dans geniet
8  Melpomene            de zingende
9  Euterpe                  zij, die verblijdt       


Bewustwording en geheugen zijn de eerste voorwaarden voor het menselijke leven. Het gevolg van die verbinding zijn o.a. negen kunstvaardigheden.


                           ZEUS            X             LETO

                       APOLLO                          ARTEMIS
                    ASCLEPIOS

Zeus sluit met Leto een verbintenis waaruit Apollo wordt geboren. Apollo is het "bewustzijn".
In de vele dalen van Griekenland zijn vele Apollo's  vereerd, soms legde men het accent op de doodsgod en soms op de lichtgod, soms trad de genezende god meer op de voorgrond, maar in heel Griekenland heerste hij in Delphi als de alles overstralende godheid van het evenwicht, de harmonie, de muziek

DOOSGOD                   GENEZENDE GOD                 LICHTGOD
       1                                          2                                            3

Getal    1  =These = te verdedigen stelling
Getal    2 = Antithese = tegenstelling, het naast elkaar plaatsen van twee tegenovergestelde               
                   begrippen
Getal    3  = synthese  = samenstelling

1 + 2 + 3  is scheppingsenergie  (impuls)
                              
                    OURANOS    X     GAIA
                        HEMEL      X     AARDE
                             MNEMOSYNE
                                GEHEUGEN

                                    ZEUS       X       MNEMOSYNE
             BEWUSTWORDING   X       GEHEUGEN
                               NEGEN  MUZEN

                                   ZEUS         X          LETO
             BEWUSTWORDING   X      ASPECT VAN DE MAAN
                                                              PSYCHOLOGISCH GEZIEN AFSPLITSING
                                                              VAN HET OER VAN DE MENS ALS MENSHEID
                                                                      (ARCHETYPE)

                                 APOLLO        X       ARTEMIS
                        BEWUSTZIJN           X      JACHTGODIN + GEBOORTEGODIN                       
                                                                   KL. AZIATISCH - LATER VERGRIEKST
                                 ASCLEPIOS
                                  GENEZEND      
                      
APOLLO + NEGEN MUZEN VORMEN SAMEN (VERBEELDEN) DE MENS IN ACTIE.
PSYCHOLOGISCH HET GETAL  10
Muziek en dichtkunst zijn één in het oude  Griekenland en eeuwenlang bestaat de opvoeding uit te leren dichten, dansen en componeren, althans voor de wat meer gegoeden.
Muziek ( al zou men het tegenwoordig niet zeggen in zijn algemeenheid) veredelt de mens.
Een ziel die in harmonie leeft is een schone ziel en menselijk. Muziek is de grondslag van elke godencultus, want met muziek en dans worden allen geëerd. Vandaar ook al de Macedonische oer-dansen. Eerst de kringdans om de boze geesten buiten te sluiten. Binnen in de kring is het kwade (duivelse) uitgesloten. Te zeggen is dat daar het beschuttende (magische) goddelijke leeft. Pas veel later komen de rij-dansen en daarna de  paren en individuele dans. Bij de individuele dans komt pas de persoonsrijping naar voren.

Op de Helicon in Boeötie (midden Griekenland leefden de Muzen en Apollo beoefende daar met hen de schone kunsten. Er was op de Helicon ook een bron ontstaan door de hoefslag van het gevleugelde paard "Pegasus"  De bron is als "wel" van zuiver water het zinnebeeld van het onbewuste zieleleven. Uit dit onbewuste kan d.m.v. bewustwording het bewustzijn van Apollo geboren worden, dat de harmonie, orde en schoonheid ten grondslag heeft.
De woonplaats van Apollo was Delphi. Boven de tempel van Apollo in Delphi stond geschreven: "Ken U zelve".  Dit betekent, dat zelfkennis belangrijk is voor de mens. Hij kan zich daarna dan beter opstellen tegen het zich buiten hem verhoudende. Dit alles is onafscheidelijk verbonden met de begrippen bewustwording en bewustzijn, waarvan het laatste een aspect (categorie) is van het eerste. Apollo is dus tegelijk deel en splinter van Zeus.


De schone kunst wordt vanuit het rotsige Delphi door Apollo in bescherming genomen. Vanuit Delphi straalt door de eeuwen heen een rustig licht met de lijfspreuk "Niets in overdaad'.

Met de slagzin "Ken U zelf" wil eigenlijk gezegd worden, dat voor ieder mens de mogelijkheid bestaat tot vernieuwing te komen door diepe zelfinkeer.

Met voorgaande werd gepoogd de mythische legende van Apollo uit((n te denken en weer op ander niveau samen te voegen om de psychische aspecten te kunnen verduidelijken. Slechts het grondthema is hier aangegeven, want er is nog veel te schrijven over de betekenis van dit alles voor de zielsaspecten van de mens zelf en de verhouding tot de andere mensen.


Licht - doods - en genezende god zijn drie aspecten (van Apollo), waarvan licht (leven op geestelijk niveau) staat tegenover het doodsaspect. Het genezende staat er tussenin   als "de tijd". Eerst moet een oud bewustzijnsniveau (geestelijk) opgeheven worden en door middel van het licht moet het genezende als middel gebruikt worden voor de opstanding van het nieuwe bewustzijnsniveau. Zo ontstaat uit dood nieuw leven; mens zijn : bewust zijn.

Voor het oude Griekenland gold dat Apollo in Delphi heerste als de alles overstralende godheid van het evenwicht, de harmonie en de muziek.


                         1                       +                           2                             +                             3
EVENWICHT = STABIELE TOESTAND, DOORDAT INWERKENDE KRACHTEN                                                   
    ELKAARS UITWERKING OPHEFFEN (GEESTELIJK EVENWICHT)
HARMONIE = OVEREENSTEMMING, AANGENAAM KLINKENDE VERENIGING
    VAN TONEN.
3   MUZIEK IS IN DIT GEVAL:  1 + 2 + 3  = VERKLANKING

1+2+3 VORMEN HET GRIEKSE DENKEN -
              SCHOONHEID: GEESTELIJKE OPHEFFING TOT HET HOGERE
1 +2+3 = DUS VOORWAARDE TOT MENSWORDING (OOK BEWUSTZIJN)


Op de Parnassus (rots met een hoogte van 2457 meter even voorbij Delphi) musiceerde Apollo met de negen Muzen, die haar woning op de berg Helicon (1748 m.) hadden.
Apollo en de negen Muzen vormen samen het getal tien.
In de getallen psychologie is de zin van 9 een doortrekken van het geestelijke accent, van een drievoudig beleven van het drieëënheidsvermogen.

drie = het eenheidsvermogen van
1 = these , 2 antithese,  3  synthese
Apollo en 9 Muzen vormen samen 10 waarmee een zekere volledigheid wordt aangeduid. Zo wordt 10 het getal van de mens in actie, die tracht vorm te geven aan dat wat in hem leeft.


Zo geeft deze mythe aan welke mogelijkheid en mogelijkheden benut moeten worden om tot het ware menselijke uit te groeien
Haarlem, 16 - 06 - 1975.
A.F.C. de Zwart.