Voor degenen die moeite hebben met geschreven brieven,
volgt hieronder de "vertaling" van een geschreven brief  naar
aanleiding van opmerkingen van cursist A.F.C.de Zwart.

                                ***


                                                                 15-2-'59
Geachte Heer de Zwart,
                 Hartelijk dank voor Uw brief, die ik groten-
deels in de W.v.H. beantwoord.
Uw opmerkingen over het antimilitairisme heb ik
uitgezonderd, omdat U daarin een heiloze verwarring
sticht. Kijk eens, anti-militairisme en geweldloos-
heid zijn niet hetzelfde; en een leger heeft een princi-
pieel andere taak, dan een politiemacht.
En wat de landsverdediging betreft: geen land is meer te
verdedigen; ons land is met 3 H-bommen geliquideerd,
het begrip landverdediging behoort bij een verleden, waarin
de souvereiniteit volstrekt was; wij echter leven in
een tijd, waaarin dit begrip zijn absolute karakter ver-
liest, en daarom moeten wij medewerken.

U schrijft ook, dat de S.D.A.P. orthodox marxitisch was.
Doordat zij het marxisme radicaal prijs gaf, heeft
zich de C.P.N. evormd, die het wel is. De S.D.A.P.
geloofde in evolutie, de C.P.N. in revolutie (Marx)
Daarom sprak de C.P.N. van vulgair marxisme
in de S.D.A.P.  De P.v.d.A. heeft Marx geheel losgelaten.

De S.U. streeft niet meer naar een wereldrevolutie.
Lenin en met hem trotzki stelden deze als voor-
waarde voor het slagen van de Russische revo-
                                                                  z.oz.

lutie; Stalin darentegen verkondigde de theorie van
het socialisme in één land, welk standpunt
ook Croetjov inneemt met zijn theorie van de
vreedzame coëxistentie en wedijver. De S.U. re-
gering gelooft, dat het kapitalisme vanzelf ineen-
stort.
"De tijd werk voor ons" zeggen zij, en een zo radicaal
anticommunistische figuur als de beroemde
psychiater C.J.Jung  geeft hen hierin gelijk, evenals
ik. In een der vorige nummer van de W.v.H.
heb ik dit toegelicht.

En hierbij moet ik het laten.
Komt U Woensdag en zondag?
                               Met vriendelijke goeten
                                   A.Börger