Index-
pagina


De leer der getallensymboliek

De leer der getallensymboliek is al heel vroeg ontstaan in de geschiedenis. Elk getal brengt zijn eigen symboliek mee en verandert ook mee t.g.v. de ontwikkeling der mensheid. Dit geldt ook voor mythen en sprookjes.
0 (nul) is (voor zover men van getal kan spreken) het getal van het oneindige mysterie, de grote leegte, het "apeiron" (dit is het onpeilbare) van de Griekse filosoof Amaximander (650 - 545 v. Chr..) waaruit alle bestaansvormen voortkomen.
Het rekenkundig getalsymbool 0 is in wezen niets. Voor en in zoverre we het symbool  0 gebruiken in ons getallenstelsel, is 0 het allesverzwelgende waarin alles tot niets wordt. Elk getal dat met 0 vermenigvuldigd wordt, wordt nul.
Het getal 1, de eerste manifestatie der oer-werkelijkheid, de ongedifferentieerde oereenheid, die nog chaos is. Het is het begin der zelfbeperking der oneindigheid, de scheppingsenergie in potentie.
Uit 1 ontstaat 2, de dualiteit van het één en het andere.
Het getal 3. De eerste drie getallen in hun driehoeksverhouding vertolken:
het initiatief, de impuls der scheppingsenergie.
4 Is het getal van de materie. Het is dubbele polariteit, hetgeen het symbool is van het kruis.

Uit het getal 1 ontstaat 2, de dualiteit (tweetalligheid) van het een en het andere. Deze ontwikkeling is onvermijdelijk, zij volgt uit de eerste beroering  der oer-werkelijkheid.
Uit 1 en 2 moet een hogere eenheid groeien.
Dit is zinnebeeld 3.

1  =  .
2  =  -------                          dit is de wiskundige aanduiding van 1 - 2 - 3     
3  =  Δ            

Het getal 1 is energie
Het getal 2 is dualiteit              schadelijke - helpende (psychisch)
                                                  donker       - licht
                                                 kwaad         - goed   etc.

het getal 3     is eenheidsvermogen
De getallen 1, 2 en 3 vormen het initiatief der scheppingsenergie.

                                    HET  KRUIS

KRACHT   is 1
                                                    _____________________   
                                 3 =  Deeltje                                          4 = tegendeel


MASSA  is 2


Het kruis is het symbool van de mens en de mensheid die leeft in twee grote spanningen: de verticale spanning van dat wat in hem zelf leeft als klein wereldje en wat in het grote kosmische geheel leeft.

Het kruis geeft de positie van de mens in de natuur weer. (In de bijbel is Christus " de mensenzoon"). De mens staande op de aarde is opwaarts gericht naar de hemel, die hij met zijn zintuigen kan aftasten.
Positie 3 en 4 geeft aan dat de mens verbonden is met de voedende (materi(le) wereld.
De Mens(heid) is een geestelijk wezen en zijn geest is onstoffelijk, denkend, voelend, en willend deel van de mens.
Het getal 4 drukt een totaliteit uit. Daarom is het kruis (1 - 2-3-4) ook het getal van de mens; gedeeltelijk natuurlijk en gedeeltelijk opheffing d.m.v. de geest tot ontkenning van het natuurlijke (opheffing).

De geest is het denken en alleen als zuiver denken, zuivere geest; volslagen negatie van natuur, van bestaan, absoluut, oneindig. Dit is haast niet te begrijpen en is onvoorstelbaar.